Terény - Nógrádi Geopark Egyesület, nge

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Terény

TERÉNY

1. A település elhelyezkedése
A Nógrád megyei Terény az Északi Középhegységben, azon belül a Cserhátban található település. Balassagyarmattól 20 km-re, Budapesttől 100 km-re található, alig 500 lelket számláló település. Legközelebbi vasútállomás Magyarnándorban van. Rendszeres autóbuszjárat köti össze Balassagyarmattal. Gépkocsival Budapesttől az M3 autópályán Aszódig, onnan a Balassagyarmat felé vezető úton Becske után lévő szandai elágazás érhetünk Terénybe.
A Cserhát, bár hegyvidéknek nevezzük, valójában dombvidéki táj, hiszen az 500 méteres középhegységi szint fölé csak néhány csúcsa emelkedik (Szanda, Dobogó-tető, Tepke). Nagy kiterjedésű részei még a 300 méteres magasságot sem érik el. Jóval lankásabb ívelésű vonulatokból áll, mint a szomszédos Börzsöny vagy Mátra, a Karancs-Medvesnél is alacsonyabb. Szerkezeti felépítése viszont sokkal változatosabb szomszédjainál, kora nagyobb időtávlatot ölel át. A középidei mészkőrögök az oligocén tengerből lerakódott, a dombhátak lejtőin felbukkanó agyag, homok, homokkő konglomerátum, még a hegység fő karakterét meghatározó miocén andezit vulkanizmus előtt keletkeztek.
A Belső-Cserhát jellegzetes nógrádi táj, lágy ívelésű lankás domboldalakkal, köztük kis medencékkel, sok kis forrással, patakokkal. Ezek a patakok összefűznek egy-egy völgykatlant, és így kialakul egy völgysor. A völgyek közepén egy-egy kis falu zárt természeti egységet képez. Legmagasabb pontja a Peres, 329 méter magas. A bezártság miatt sokkal inkább megőrizte helyi kultúráját, népszokásait, hagyományait.
Külön említést érdemel a településtől É-ra található Terényi Peres, ahol a vastag homokkőpadokban Ostrea kövületek találhatók nagy mennyiségben.

2. A település története
A falu eredetileg Bócsok nevű dűlőben volt. Földmunkák során előkerült kör alakú tűzhelyek és cserépedények arra utalnak, hogy már a bronzkorban laktak itt. A közigazgatásilag Terényhez tartozó Pusztakiskér honfoglaláskori, a Kér nemzetség által lakott település. A Barátszurdok feltáratlan épületmaradványai, romjai a Fehérbarátok kolostora volt. A tatárjárás után építették újjá a falut a mostani helyén. Terény már 1283-ban falu volt, a középkorban városi kiváltságokkal bírt. Az oklevelekben Város-Terény néven szerepelt. A község dülőnevei közül említést érdemel az Akasztóhegy, itt állt hajdan, mikor a község még pallosjoggal bírt, az akasztófa. 1506-ban Terjéni Radnóthy György birtokához tartozott. 1518-ban Werböczy kölcsönös örökösödési szerződést kötött Erdődy Péterrel többek között Teryn falura is. 1598-ban Balassa Zsigmond volt a földesura. 1633-34-ben a váci nahijében a török hódoltsághoz tartozott. 1686-ban gróf Zichy István kapta a települést adományként. A XVIII. századtól gróf Zichy, Baloghy, gróf Balassa, és a herceg Esterházy család volt a birtokosa a falunak. Később a Zichy család, majd a gróf Károlyi Erzsébet Pappenheim Szigrfidné volt a birtokos. Ebben az időben mezőgazdasági szeszgyár és gőzmalom működik a faluban. Az 1700-as években betelepült szlovákok a felvidékről jöttek, sokan Árva megyéből, a Morva folyó környékéről. Az 1828-as év adatai között feltűnik, hogy az állattartáson belül kiemelkedő volt a lótenyésztés. A II. világháború előtt még díjazott lovakat is tartottak a faluban. A Peres-dülő miatt 1848 előtt a herencsényiek és a terényiek között per folyt.

A századfordulón itt élt gyermekkorában, szülei birtokán a Nobel-díjas tudós, Szent-Györgyi Albert. Az 1828-as év adatai között feltűnik, hogy az állattartáson belül kiemelkedő volt a lótenyésztés. A II. világháború előtt még díjazott lovak is voltak a faluban. Az 50-es évek elejéig kőszénbánya működött Kiskér-Bányatelepen. Kisvasúttal szállították a szenet a mohorai állomásra.
1945 előtt csupán 5-6 nagyobb gazda volt, a lakosság nagy része napszámosként dolgozott, vagy summásként Pázmány Péter és Buttler báró birtokán. Az 1945-ös földosztás során több nincstelen jutott földhöz. 1960-ben megalakították a termelőszövetkezetet. 1975-ben aránylag jól működő szövetkezetet egyesítették a szandai termelőszövetkezettel.

2.1. A település címere
A község mai címere álló, tojásdad alakú pajzs kék mezejében egyenes zöld talajon egy hegyével felfelé, élével pedig balra, tehát kifelé néző ezüst színű ekevas, tőle jobbra három, piros - fehér - zöld szalaggal összefogott aranyszínű buzaszál látható. A pajzsfőt ívelt, háromlevelű heraldikai aranykorona díszíti. A pajzstakarót két szál rózsa szimbolizálja, amelynek levelei zöldek, virágai pedig vörösek, s a pajzsot jobbról és balról övezik. A rózsaszálak a pajzs aljától indulnak, szárukkal egymást keresztezik, s a pajzs közepéig érnek.
3. A település természeti környezete
3.1. A település környékének geográfiai és geológiai jellemzői
A Központi- vagy Kelet-Cserhát kialakulásának legfontosabb időszaka a miocén volt. 22 millió éve egy robbanásszerű óriáskitörés mintegy 50 méter vastag vulkáni por és hamuréteggel borította be a tájat. (Ez az égből hulló forró vulkáni üledék konzerválta az Ipolytarnóci leleteket is.) A geológusok alsó-riolittufának nevezik ezt a réteget. A hamuszórást lávaömlés követte. A legnagyobb vulkánkitörés 18-19 millió éve következett be. A kitörés most is robbanásszerű volt, és riolittufa lerakódásával kezdődött. Ez után a mélyben lévő magma fészekből feltörő izzó, cseppfolyós kőzetolvadék több helyen andezitláva-ömlést eredményezett.
A háromszor megismétlődött vulkanikus mozgások következményeképpen a Vezúvhoz hasonló rétegvulkáni kúpok keletkeztek. Ezek az évmilliók során lepusztultak, összetöredeztek, de roncsaik ma is felismerhetők (Buják, Bér, Ecseg, Mátraszőlős, Hollókő, Herencsény, Becske környékén). Sámsonháza szélén az egymást követő hamuszórások és lávaömlések váltakozása az egykori sztrató- (réteg-) vulkán metszetét adják. A Tepke, a Purga, a Macska-hegy, a Nagy-Kő-tető, a Köves-bérc, a Kerek-bükk, egy 10 kilométer hosszú ÉK-DNY irányú rétegvulkáni sor csúcsai. Ezzel párhuzamosan fent, tőle 2 kilométerre húzódik a Major-hegy, Bükk-hegy, a Nagy-Mező-hegy, a Bézma, a Közép-hegy, a Magas-hegy, a Bokri-hegy csúcsok által kijelölt másik rétegvulkáni sor. Az utóbbit a patakok már erősen feldarabolták (Zsunyi-patak, Szuha-patak, Bokor-patak).
A magma fészekből felfelé igyekvő láva többször, több helyen, több kilométer hosszúságban hasadékkitöréseket hozott létre. Hollókő felé az andezittelérek az előbbiekre merőleges törésvonalak mentén DK-ÉNY irányúak, majd Herencsény után Nyugat felé fordulnak és csapásirányuk K-Ny-i lesz. Szanda és Bercel térségére is a DK-ÉNY csapásirány jellemző. A Szanda-hegy és a Berceli-hegy piroxén-andezitje sötétszürke színével emlékeztet a bazaltra. A Szanda-hegyi andezit oszlopos formájú kristályosodása is hasonlít a bazalthoz. Régebbi leírások még bazaltnak tartották. A nógrádkövesdi kőbányában ezt bányásszák. A Bér községtől nyugatra magasló Nagy-hegy északi részén majdnem fekvő, (70 fokos dőlésű) ívelt, 10 méter hosszú andezit oszlopai is vulkanológiai ritkaságnak számítanak. Hasonló jelenséget a vulkanológia szaktudománya összesen négyet ismer a világon! Az oszlopos elválású kristályosodás ugyanis elsősorban a bazaltra jellemző. Ennek legszebb képződményei is Nógrád megyében vannak (Somoskő, Szilváskő).
A Cserhát mai arculata a későbbi lepusztulás eredménye. A keményebb andezit alatt vagy mellett lévő puhább és lazább üledéket a víz, a szél erősen erodálta, míg az andezit ellenállt a külső erők pusztításának. A Cserhát kiemelkedései tehát másodlagosak, a pusztító erők munkája nyomán keletkeztek, mintegy tanúskodnak a régi felszín magasságáról.
Az andezitvulkanizmus második hullámát a terület süllyedése követte és tenger nyomult a térségbe. A szigettengerből ősmaradványban gazdag lajtamészkő-rétegek rakódtak le (pl. Buják). A miocén végén, 10 millió éve az andezitvulkanizmus a felső riolittufa rétegek lerakódásával befejeződött. Az egykori vulkánok utolsó maradványai a szénsavas savanyú források (csevicék). A pliocén időszakban a Cserhát déli részét a Pannon- beltenger öntötte el. (pl. Ecseg, Buják, Bér környéke). Homokos, agyagos üledékei között kisebb lignittelepeket találunk. Bányászatra csak a Mátra- és a Bükk- aljai rétegek alkalmasak (Visonta, Bükkábrány).

A pliocén végén a Pannon-tenger visszahúzódott, a Cserhát magasabb részeit az erózió pusztította, a mélyebb helyeken: a völgyekben, a medencékben feltöltődés jelentkezett. A jégkorszakban (pleisztocén) a hegység északi és déli előterében, a szélesebb völgyekben a sivatagi területekről a szél által szállított finom por rakódott le. A lösz, a löszös homok, a sárgaföld az Ipoly balparti és a Zagyva jobbparti mellékpatakjai közötti dombhátakat borítja.
A földtörténet jelen korában (holocén) az Ipoly, a Zagyva és mellékpatakjaik völgyében ártéri üledékek keletkeztek (öntéshomok, öntésiszap, öntésagyag) s ezzel kialakult a táj mai arculata. A mai karakter fő jellemzői a lankás ívelésű, enyhe lejtésű dombhátak, közöttük zárt vagy félig nyitott medencék. A medencék patakvölgyek mentén medencesorokba rendeződnek. A medencékbe falvak települtek. A vulkáni kúpokra várakat építettek. A medencék kiterjedése meghatározta a települések nagyságát. A hegység peremén nagyobb községek, a hegység belsejében aprófalvak alakultak ki. A településekre évszázadokon át a természeti viszonyok megszabta izoláltság volt a jellemző.

3.2. A település környékének vízrajzi jellemzői
A terület viszonylag gazdag forrásokban, patakokban. A kis vízfolyások két folyó felé igyekeznek. Észak felé az Ipoly, dél felé a Zagyva és mellékfolyója a Galga gyűjti össze a Cserhát vizeit. A vízválasztó a Cserhát gerincén húzódik végig, ennek vonalát az egykori andezitláva-ömlés szabja meg. Az éghajlatot a Cserhát alacsonyhegységi, sőt nagyrészt dombsági jellege határozza meg. A hegyvidéki jelleg tehát alig érvényesül. Nyugatról a Börzsöny, északról a szlovákiai Osztrovszki-hegység, keletről a Mátra annyira közrefogja, hogy inkább a medencejelleg hangsúlyozódik ki. A szelek leszálló légáramlatként érkeznek, tehát bizonyos főn-jelleget tapasztalunk. Ezért a Cserhát az Északi-középhegység legszárazabb területei közé tartozik.

3.3. A település környékének éghajlati jellemzői
Az éghajlati viszonyok Nógrád megye területén eltérők. A Kárpát-medencére egészéhez hasonlóan két nagy éghajlattípus, az óceáni és szárazföldi éghajlat érezteti a hatását, de a klíma változásait befolyásolja a földrajzi fekvés, a tengerszint feletti magasság, a kitettség és az uralkodó széljárás is. Míg az óceáni légtömegek csökkentik a hőmérséklet különbségeit a nyári és a téli időszak között, addig a szárazföldi légtömegek fordítva hatnak, hatásukra hideg tél és forró nyár alakul ki, tehát nagy az évi ingadozás. Az óceáni jellegű éghajlaton több a csapadék és a köd, a kontinentális klímát az év egészében, de különösen a nyári időszakban rendkívül kevés csapadék jellemzi. Bár a területet mindkét hatás éri, összességében a szárazföldi éghajlat jegyei uralkodnak.
A hőmérséklet középértékei valószínűleg emlékeztetnek a hegység hasonló, 200-300 méter magasságra emelkedő többi területének hőmérsékleti értékeire, legfeljebb, az Alföldtől való távolabbi fekvés és a Kárpátok közelsége miatt alacsonyabb értékek alakulna ki itt. A csapadék átlagos összegei kisebbek, mert köröskörül magasabb hegyvidék-ÉNy-on az Osztrovszki, ÉK-en a Karancs, DK-en a Mátra és DNy felé a Cserhát központi részei szegélyezik, hol minden irányban magasabb a csapadékösszeg és az említett szomszédos hegységrészejken átkelő szelek területünkre főn jelleggel érkeznek.
A többi éghajlati elem átlagos értékeire vonatkozóan feltehető, hogy a szélklíma a Kárpátok védő hatása miatt itt is változatos és a sok szélcsend, a nedvesség a gyakran fellépő hőmérsékleti visszásság miatt magas, a borultság pedig nyáron viszonylag alacsonyabb és télen- ugyancsak az említett visszásság és az ennek nyomán fellépő alacsony szintű erősebb felhőképződés miatt magas lehet.

A Galga-völgy, a Cserhátalja, az Ecskendi-dombság esetében az éghajlat (különösen a kistájak délre fekvő területein mérsékelten meleg–mérsékelten száraz. A napsütéses órák száma meglehetősen alacsony. Az évi napfénytartam többnyire 1900-1950 óra, ebből januárra 55-60 óra, júliusra 270-280 óra jut. Ennek megfelelően alakul a sugárzás évi összege is. Az évi középhőmérsékletek is viszonylag alacsonyak. Az átlagos középhőmérséklet 8,5-9 ºC, a januári -3,5 ºC és -4 ºC közötti, a júliusi pedig 19-20 °C körüli. Mind a téli, mind a nyári középhőmérsékletek átlag 2-3 fokkal maradnak el Magyarország legmelegebb tájainak hasonló értékeitől. Az évi középhőmérsékletek is viszonylag alacsonyak. Az átlagos középhőmérséklet 8,5-9 ºC, a januári -3,5 ºC és -4 ºC közötti, a júliusi pedig 19-20 °C körüli. Mind a téli, mind a nyári középhőmérsékletek átlag 2-3 fokkal maradnak el Magyarország legmelegebb tájainak hasonló értékeitől.
A mezőgazdaság szempontjából nagy fontossággal bíró vegetációs időszak átlaga nem túl magas, 14,5°C és 16,8°C közötti. Ami az abszolút évi hőmérsékleti minimumokat és maximumokat illeti, ezek átlagai -16°C és -18°C, ill. 30°C és 34°C közöttiek. A kedvezőtlen adottságokat az is jelzi, hogy az első fagyos nap a megye nagy részén már október 10-15. között várható. Átlag évi 30-40 olyan nap van, amikor 0°C alatti a hőmérséklet, a fagymentes napok száma pedig mindössze 170-180. A téli napok (napi maximum ≤0 °C) száma 110-120, a nyári napoké (napi maximum ≥25 °C) 50-60, míg a hőségnapoké (napi maximum ≥30 °C) 8-12 nap. Az évi csapadékmennyiség szeszélyes eloszlást mutat. Az éves átlag 600 mm körül mozog, ebből a vegetációs időszakra 340 mm jut.

3.4. A település környékének növényzeti jellemzői
Jelentős a talajvédelmi rendeltetésű erdők aránya, ezek egy része kiemelkedő biodiverzitás-védelmi funkciót tölt be. A dombhátakat egykoron összefüggő erdő borította, s uralkodó fája a tölgyfélékhez tartozó cserfa (csertölgy) volt. Tűzifaként ma is ez a legértékesebb. A legjellemzőbb természetszerű erdőtípusok a cseres-kocsánytalan tölgyesek, illetve a középhegységi gyertyános-tölgyesek. A bükkösök helyenként vannak jelen nagyobb kiterjedésben, Nógrádsipek, Herencsény és Rimóc határában. Fenti típusok állományainak nagy részében intenzív erdőgazdálkodás folyik, így azok természetességi állapota kedvezőtlen. A meredekebb hegyoldalak sziklaerdői, melegkedvelő tölgyesei és bokorerdői nehezebb megközelíthetőségük miatt még jobb természetességi állapotban vannak.

3.5. A település környékének talajviszonyai
A terület talajtakarójában az agyagbemosódásos barna erdőtalaj dominál, amely a Cserhátvidéki részeken és a Medves-vidék területén andezitre és bazaltra rakódott harmadidőszaki üledékeken jött létre. A domborzati viszonyoktól, valamint a tájhasználattól és az emberi beavatkozás mértékétől függően a meredekebb részeken az erózió különböző megjelenési formáit is megfigyelhetjük. Az erózió ezeken a területeken a talajtakaróra is jelentős hatással van, mivel az erodáltság mértékétől függően földes kopár talajok, illetve köves-sziklás váztalajok is kialakultak.
A vulkáni kőzet málladékán magas agyagtartalmú agyagbemosódásos barna erdőtalajok alakultak ki, míg a lösszel fedett - ugyancsak magasabb térszíneken – barnaföldek, Ramann-féle barna erdőtalajok jöttek létre. Az erdőtalajokkal jellemezhető területen nagy kiterjedésben jelennek meg a földes kopárok és a köves-sziklás váztalajok is. A Központi Cserhát területén öntés és réti öntés talajok szerepelnek nagy aránnyal.
4. A település értékei, nevezetességei
4.1. Természeti örökség
Terényi tó
A község peremén a Szanda patak völgyében egy 10 hektáros parkban található a 6,5 hektáros vízfelületű tó. 2012-ben tórekonstrukciós munkálatokon esett át,í gy nyervén el végleges formáját.
Vízutánpótlásról a bő vizű Szanda patak gondoskodik, valamint saját forrásokkal is rendelkezik. A keletkezett többlet vizet egy alsó leeresztővel ellátott műtárgy, valamint egy bukógát távolítja el. A meder egyenletes, a gát felőli oldalon 4-4,5 m, a szemben lévő tilalmi zóna 80-100 cm vizet tud magáénak. A keresztgáton úgynevezett úszós-stég lett kialakítva, mely 10-12 horgász befogadására alkalmas.

4.2. Épített örökség
Római Katolikus Templom (Szent András):
Temploma historizáló stílusú, 1910-ben épült. Szabadon álló, egyhajós, keletelt templom, nyugati homlokzata előtt középtoronnyal, a hajónál keskenyebb, egyenes záródású szentéllyel, melynek északi oldalához sekrestye kapcsolódik. Nyeregtetővel fedett, amely a szentélyzáródás felett lekontyolt. A szentély keleti falán ötkaréjos gótikus ablak, benne újabb színes üvegablak. Hajója síkmennyezetes, bejárati oldalán karzat. A karzatalja és a szentély csehsüveg, illetve csehboltozatos, a sekrestye dongaboltozatos. Falképek: szentélyben töredékesen, 15. század vége. Berendezés: jellemzően 1910 körül. Az eredetileg itt álló középkori templomot a 18. században barokk stílusúvá alakították, majd 1909-1910-ben a barokk boltozatokat, építészeti elemeket eltávolítva restaurálták. Ny-i homlokzata elé ekkor épült a mai torony. 1977-ben, újabb helyreállítása során a szentélyt visszaboltozták, a hajó síkmennyezete alá az egykori boltozatra utaló faszerkezetet építettek, a szentély hátfalának gótikus ablakát és falképeit feltárták. A templomkertben: kőfaragványok töredékei láthatók.
Tornya 3 szintes, a szinteket egymástól egyrészes párkány választja el. Sarkait színezés hangsúlyozza, bejárata az alsó szint középső tengelyében nyílik, fölötte szalagkeretes körablak 4 füllel. A 3. szint minden oldalán nyílik ablak, félköríves záródású, keretelése az alábbi szintével egyező. A 3. szintet fél- órapárkány zárja le. A hajó oldalfalait 2-2, a szentélyt egy szegmentíves záródású, keret nélküli ablak tagolja. A szentély hátfalának középtengelyében nyílik a gótikus körablak. A déli hajófalon napóra van.

Evangélikus Templom:
Az evangélikus templomot 1910-ben építették a XVII. században idetelepült szlovákok leszármazottjai. Legutóbb 2010-ben volt felújítva.

Orsós Magnó Múzeum:
A múzeum megnyitása után óriási segítséget kapott az USÁ-ból látogatóként érkezett Csoknyai György személyében. A tőle kapott közel 100 db különleges, ritka, nehezen hozzáférhető acélhuzalos - és orsós magnetofonnal vált a gyűjtemény mára a világ legnagyobb gyűjteményévé.
A múzeum kiállított anyaga a megnyitáskor 123 orsós magnetofont foglalt magában. Jelenleg 430 db különböző típusú készüléket mutat be a múzeum, amelynek minden darabja működik! A gyűjtemény 21 gyártó országból és több mint 160 gyártó cégtől származó magnetofont mutat be.
Egyedülállóságát az is biztosítja, hogy a legszélesebb gyűjtemény úgy a nyugati, mint a keleti országok gyártmányaiból.

Nemzetiségi tájház:
A nemzetiségi tájház eredetileg a XIX. században a kovácsmester háza volt, az udvarán ma is áll a kovácsműhely. A házban tisztaszoba, konyha és a mindennapi élet tárgyai, úgymint: szövőszék, bölcső, kemence található.

Ökumenikus harangláb:
Az 1999-ben készült, Európában egyedülálló, mozgó, fából faragott, stilizált hajó formájú harangláb, amely a szlovák és a magyar nép barátságát jelképezi. Hasonló van a Szlovák Köztársaságban, a határ túl oldalán Apátfalván.

Védett parasztházak:
Terény község 105 darab palóc kontyos füstlikas hosszú parasztházát helyileg védetté nyilvánították, ezek az egykori paraszti élet megjelenítői. Nem régiben pályázati felújításnak köszönhetően, sok terényi porta és ház külseje belseje újult meg. Többen a régi korok palócainak népviselete, berendezési tárgyai és használati eszközei lettek kiállítva. Máshol tűzhely szabad kéményes kemencével, kerekes kút, boltíves kőpince, baromfis udvar lett kialakítva. Több házban programok várják a látogatót: hangszerek, berendezési tárgyak kiállításai, fotókiállítások, régi gyerekjáték és gyerekbútor kiállítás. Emellett kerti tanösvényt is kialakítottak, ahol őshonos kerti évelő- és dísznövények láthatók, illetve az egyik védett portán Közép-európai vadrózsa fajtákat mutatnak be.

Szent Györgyi Albert emlékpark és Víztározó tó:
A Szent-Györgyi Albert emlékparkot 1993. szeptember 16-án avatták fel Terény Szanda község felé eső végén. Terényhez tarozik Pusztakiskér, mai elnevezése szerint Kis-kér puszta. Itt állt az az épület, ahol Szent-Györgyi Albert gyeremekéveinek egy részét töltötte. Az élettani – orvosi Nobel-díjjal kitüntetett tudós nevéhez a C-vitamin felfedezése mellett az izom működésével és a sejtszintű szabályozás jelenségeivel kapcsolatos kutatások is fűződnek.
Az korábbi épület körüli vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) facsoport fái még ma is díszlenek. Régi épület- vagy kerítés maradványok még emlékeztetnek az egykori uradalomra. Valószínűleg a hajdani uradalom magtára lehetett az az épület, ahová két emléktábla került kihelyezésre. Az egyiket Kruj Andor, a másikat a Szegedi Rotary Club – aminek a Nobel-díjas tudós elnöke volt – állíttatta.
Mostanság az emlékparkot felkeresők örömmel tapasztalhatják, hogy a korábban itt működő települési hulladéklerakó megszűnt. De hogy az évek folyamán rögzült szokásokat milyen nehéz kitörölni az emberekből, mutatja, hogy egy-két zsák szemetet elszórtan még most is találunk a területen.
Terény közigazgatási területéhez tartozó „Szent-Györgyi Albert emlékpark” és „Víztározó-tó” 1996-ban védetté nyilvánított helyi jelentőségű természetvédelmi területek. A helyi védelem alá vont tó és a körülötte elhelyezkedő szántó, gyep és erdő területek kiterjedése meghaladja a 470 ha-t. A védettséget megalapozó rendelet szerint a terület rendeltetése egyrészt az utókor számára megőrizni a táj fennmaradt eredeti arculatát. Fenntartani a vizes élőhelyek, a mesterséges tó és környezetének élővilágát, a védett növény- és madárfajok természetes életkörülményeit, különös tekintettel a fokozottan védett gyurgyalag (Merops apiaster) élőhelyére. Biztosítani a területen az erdők, legelők és szántók hagyományos mezőgazdasági kulturakénti fennmaradását. Egyben legyen Szent-Györgyi Albert emlékének méltó hordozója, az ifjúság- és természetvédelmi programok megvalósításának helyszíne.


 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz