Nógrádszakál - Nógrádi Geopark Egyesület, nge

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Nógrádszakál

NÓGRÁDSZAKÁL

1. A település elhelyezkedése
Az egyik legszebb fekvésű település Nógrád megyében, északról az Ipoly határolja, délen a Cserhát andezit kúpjai merednek fölé, a folyó karnyújtásnyira, túlpartján már a szlovákiai Busa házai, arrébb pedig Múlyad különleges temploma, kertjei látszanak. Körben a Csörgő-bérc, a Bükk-tető, a Kis Bükktető, a Nagy-Varjas, Kis-Varjas, a Hallgató-hegy 260-403 méter magasságú csúcsokkal ölelik körül a falut. A Feneketlen tó, a Párizs-patak szurdokvölgyétől, a Csolna-szőlőkig természeti értékében, földtani ritkaságokban gazdag térségben alakult ki a település. Közúton Litke és Ludányhalászi települések felől közelíthető meg. A vasúti közlekedésbe a 78-as Balassagyarmat-Ipolytarnóc vonal kapcsolja be.

2. A település története
Története távoli időkbe vész. A Darna-völgyében, az úgynevezett Aranydomb dűlőben őskori sírdomb vagy őrhalom áll, de tudományos feltárásának leletanyaga nem igazolta az előzetes várakozásokat. Ugyanakkor az elmúlt század végén, a vasút építése során is ráakadtak igen régi urnákra, épületmaradványokra. Igen nagy valószínűséggel már az őskorban is lakott itt ember, mert a földrajzi helyzet, a közlekedési csomópont szerep, a termékenyítő víz, a védelmet nyújtó alacsony hegyek szép fekvésű lakóhelyül kínálkozhattak. Ám éppígy félig-meddig titok a Kastély-hegy mára nyomaiban sem látszó romja, mely állítólag pogányok vára volt valaha, aztán az Árpádok idején monostor, később főúri kastély.
A község nevének eredete a cseh Szakal (Károly-Madár) vagy a török puszta helynév jelentésű szóval hozható összefüggésbe, de lehetséges, hogy az ismert ,,királyi útvonal" mentén létesült solymász-telepek egyik solymászának nevéből is eredeztethető, megint mások egy személynevet sejtenek mögötte. Annyi biztos, hogy a XIV. században lakták Szakált, s hogy a XV. században a Guthi-Országh család birtoka volt. Majd a század végén, s a XVI. században a Dályai, Losonczi, s a Forgách család volt jelentős birtokos. Viszonylag kevés ideig tartózkodott itt a török, Ali, aki Drégelyt elfoglalta, az itteni magaslatokról lövette Busa kicsiny erődjét. Mikorra elvonult az oszmán sereg és az utánuk következő hadak, még mindig maradt itt tizenhat magyar háztartás. A vészeket követő úrbéli rendezés gróf Forgács Miklósnak és Jánosnak, Kováts Ferencnek és Szent-Ivány Gábornak juttatta a legdúsabb földeket. E családoktól aztán másokhoz kerültek a birtokok, s az idő közben emelt kúriák: a Szent-Ivány családé a XVIII. század végén épült, Szígyártó Pálé lett, a Szerémyeké 1850-ből való, s Hoffman Ödön költözött bele, a valamikori Keberich-féle úrilakban Hammerszky Ede élt, későbben pedig Veres Gyula vette meg.
Szent-Ivány család tagja volt a híres könyves ember, könyvgyűjtő Szentiványi Bogumil, akinek az 1865-ben szolgabíró szakáli Veres Gyula mellett Madách Imre a barátja, a gyakori látogatója volt: a közeli Alsósztregováról, Csesztvéről utaztában postaállomása volt Nógrádszakál, s aki barátok meglátogatásán túl itt adta fel leveleit a költő XVIII. századi eredetű postaállomáson, a barokk-építésű, egyszerű formájú postaházban. Veres Madách Imre nagy barátja volt, gyerekeinek is ő lett a gyámja, így házában gyakorta vendégeskedett a költő. De szívesen látogatta a falut Kittenberger Kálmán is, a híres vadász ma sem menne haza hoppon, a környező erdők ma is gazdagok vadban. És halban is, az Ipolytarnóc felé kanyargó út mellett ritkán történik meg, hogy ne sorjázzanak a folyón horgászók járművei.

A falu harangjai között két XIX. századi mellett egy híres 1523-ból való műemlék nagyharang is található, amelynek latin felirata a XVI. századi magyarság békevágyát hirdeti: ,,Dicsőség királya jöjj békességgel!"
A község XX. század történetében igen nagy vérveszteségeket hozó állomások voltak a világháborúk. Az áldozatok emlékét kegyelettel őrzi a község, de az szinte már feledésbe merült, hogy 1944 késő őszén a falu térségében szétszórt nemzi érzelmű partizán csoportok vonatot robbantottak úgy, hogy mit sem tudtak a Nógrádi Sándor féle, elsősorban üldözött kommunistákból, katonaszökevényekből álló karancsberényi partizán csoportról.

3. A település természeti környezete
3.1. A település környékének geográfiai és geológiai jellemzői
A megye geomorfológiailag rendkívül változatos felszíne jó lehetőséget kínál domborzattípusok elkülönítésére is. A változatosságot többek között tönkös sasbércek, eróziós dombságok, vulkáni és szubvulkáni középhegységek, hegylábi félsíkok, laza üledékekkel fedett domb- és síkvidékek biztosítják. A domborzat változatosságát elősegíti az erős tagoltság is, amelyet jól reprezentálnak a jelentős relatív szintkülönbségek, a sűrű völgyhálózat és a változatos lejtésviszonyok. A jelenkori felszín kialakulásában része volt az erős tektonikus feldaraboltságnak, valamint a változatos kőzetminőségnek, hiszen a megye földtani felépítése is változatos. Uralkodóak az oligocén és miocén üledékek (homokkövek, agyagmárgák, slirek), de nagy területet foglalnak el a miocén vulkáni (főleg andezites) kőzetek is, kisebb kiterjedésűek a triász-eocén karbonátos kőzetek és a pliocén bazaltok. A felszínt sok helyütt pleisztocén-holocén homokos-kavicsos összlet fedi, valamint – elsősorban a medencékben - lösz, lejtőlösz.
Nógrádszakál az Északkeleti-Csehátban fekvő település. Nem igazi hegységterület és nem is egyenrangú része a Cserhátnak, mert egyrészt jóval alacsonyabb, másrészt az eruptív kőzetek is csaknem teljesen hiányoznak. A 300 - 400 m magasságig emelkedő elég élénken hullámos dombvidék határai D-en a Pásztói Cserháttal,K-en a Zagyva és a Tarjáni-patak völgyével, É-on a Karancsaljai-patak völgyével, Ny-on az Ipoly és a Lóci-patak völgyével jelöljük ki.
Ezen a területen a túlsúlyban levő üledékes kőzetek közül főleg a felsőoligocén homokkő és márga, továbbá a K-i és DK-i széleken az alsó miocénés a helvéti slir üledékis fordulnak elő. A harmadidőszaki rétegsor felszínét fiatal harmadidőszaki lepelkavics, pleisztocén agyag vagy lösznemű, hullóporos eredetű, fiatal üledék fedi.

A hegyszerkezet töréses jellegű, a nagy törések, vetődések általában a harmadidőszak fiatal hegységképződései során keletkeztek és esetleg később, a felsőpliocén-pleisztocén alatt felújultak. De utóbbira sokszor csak a szerkezeti-morfológiai viszonyok alapján lehet következtetni. Egyes nagyobb szerkezeti elemek, mint pl. az etesi tektonikus árok és a sóshartyáni boltozat a megfelelő módszerekkel jól kinyomozhatók.
A terület legészakibb részén, Nógrádszakál, Kőhegyalja-puszta és Litke között emelkedik a Kőhegy (400 m) elég nagy kiterjedésű andezittakarója. A fiatalon felemelt tönk felszíne a tönkösödés folyamán laposra pusztult, kvarckavicstakaró is befedte, majd nagyobbára a felsőpliocén-pleisztocén hegységképződéssel magasra kiemelkedett és a bevágódó konzekvens völgyek erőteljesen feldarabolták. Kiemelkedése közben gyengén Ny-felé ferdült el, ezért a völgyek is abba az irányba tartanak.

A Kőhegy andezittönkje csak morfológiai értelemben tartozik a Cserháthoz. Tulajdonképpen ez a terület az Ipoly jobb parti Osztrovszki nagy andezittakarójának elkülönült darabja. Az elválasztást az Ipoly hajtotta végre. Az Ipoly Tőrincs és Nógrádszakál közötti szakasza kissé tektonikusan kijelölt epigenetikus-antecedens völgy. A tektonikus hatást legjobban az Osztrovszki felől lefutó Sztregova-patak Ráróspusztától ÉNy-ra levő torkolati völgymedencéje igazolja. A patak Alsósztregova felől jövet szűkebb völgyszorossal töri át a Kőhegy tönkjének Ipoly jobbparti folytatása, majd a ráróspusztai kis alluviális völgymedencébe torkollik, ahol átmenetileg az Ipoly-völgy is kiszélesedik. Ezzel szemben Tőrincs - Ráróspuszta között a Rárósmulyad mellett egészen összeszűkül az andezitbe vágódott völgy. Ezen a szakaszon az Ipoly széles völgymedencéi és Losonc alatt jól kialakult fiatalabb pleisztocén teraszai csaknem teljesen hiányoznak. A Nógrádszakál, Litke és Piliny közötti terület hegyvidéki részén, még a 350-400 m magas hegytetőkön is van fiatal harmadidőszaki kavicstakaró. A kavicsanyagban mészkőkavicsok is jelentkeznek. A képződményt Bogsch pleisztocén korúnak tartja.

A falut övező természetvédelmi területeken, a Cserhát legkeletebbik nyúlványainak határán a térszíntből kipreparálódott andezittelér, andezit-takaró az Ipoly túlpartjáról húzódik át, jelezve, hogy a folyó sok évmilliós munkája is alakította, fűrészelte a környező északi hegyvonulatokat. Az andezit vulkánosság befejeződésével létrejött „lajta-mészkőrétegek” azért különösen érdekesek, mert rengeteg kövületet tartalmaznak. A lajta-mészkőképződés 13 millió éve fejeződött be, ma már ezeken a területeken szántóföldi művelés folyik, hogy a szántóföldek barázdáiban jól felismerhetőek legyenek az ott heverő kőzetdarabokban az ősmaradványok: tengeri sünök, fésűskagylók, gazdagon díszített csigák nyomai. A Párizsi-patak medrében lévő palóc „Grand-kanyon” 15-20 méteres, szinte teljesen függőleges falú völgyében hóolvadáskor, áradáskor szép vízesések képződnek, s az egykori tengerparti deltatorkolat üledékét megelevenítve a karcos, homokos, gyengén keresztrétegezett felszíneken igen szép ősi levélnyomok őrződtek meg, míg a völgy más részében vörös színben játszó, opálozott hatalmas fatörzs került a felszínre. Sok helyen több tonna súlyú, hatalmas gránáttömbök alkotnak ritka földtani érdekességet: micsoda ereje lehet az ősi folyamnak, ha ekkora gránit-tömböket görgetett ide?! A különleges gyógyvízértékű Csevice-kút, s egy mélyfúrású melegvíz-forrás kincse feltárva, hasznosítva. Nógrádszakáltól Litke és Szécsényfelfalu felé haladva a hegyek között sokfelé találtak kővé vált tengeri csigákat, ami a feltételezések alapja lehet, hogy a környék Ipolytarnóchoz hasonló földtani ritkaságokat rejteget.

3.2. A település környékének vízrajzi jellemzői
A terület felszíni vizei két nagyobb folyó, az Ipoly és a Zagyva vízgyűjtő területébe tartoznak. Az előbbi a Duna, az utóbbi a Tisza mellékfolyója, mindkettő érinti a Geopark területét. A Geopark magyarországi területén említésre méltóak még az Ipolyba torkolló patakok közül a Dobroda- és a Ménes-patak, valamint a Zagyvába ömlő Tarján-patak.
A területen, a domborzat változatossága miatt nem beszélhetünk összefüggő talajvíztükörről. Jelentősebb mennyiségű talajvizet csupán a vízfolyások negyedidőszaki völgykitöltései tartalmaznak. Gyakorlati tapasztalat szerint a vízadó réteg vastagsága általában az egész völgyszélesség középvonalában a legnagyobb.

3.3. A település környékének éghajlati jellemzői
Az éghajlati viszonyok Nógrád megye területén eltérők. A Kárpát-medencére egészéhez hasonlóan két nagy éghajlattípus, az óceáni és szárazföldi éghajlat érezteti a hatását, de a klíma változásait befolyásolja a földrajzi fekvés, a tengerszint feletti magasság, a kitettség és az uralkodó széljárás is. Míg az óceáni légtömegek csökkentik a hőmérséklet különbségeit a nyári és a téli időszak között, addig a szárazföldi légtömegek fordítva hatnak, hatásukra hideg tél és forró nyár alakul ki, tehát nagy az évi ingadozás. Az óceáni jellegű éghajlaton több a csapadék és a köd, a kontinentális klímát az év egészében, de különösen a nyári időszakban rendkívül kevés csapadék jellemzi. Bár a területet mindkét hatás éri, összességében a szárazföldi éghajlat jegyei uralkodnak.
A területet a mérsékelten hűvös–mérsékelten száraz éghajlat jellemzi. A napsütéses órák száma meglehetősen alacsony. Az évi napfénytartam többnyire 1900-1950 óra, ebből januárra 55-60 óra, júliusra 270-280 óra jut. Ennek megfelelően alakul a sugárzás évi összege is. Érdekes, hogy miközben az átlagok jóval elmaradnak a legmagasabb országos értékektől, addig - csak a téli hónapokat tekintve - a magashegységek kapják a legtöbb napfényt.

Az évi középhőmérsékletek is viszonylag alacsonyak. Az átlagos középhőmérséklet 8,5-9 ºC, a januári -3,5 ºC és -4 ºC közötti, a júliusi pedig 19-20 °C körüli. Mind a téli, mind a nyári középhőmérsékletek átlag 2-3 fokkal maradnak el Magyarország legmelegebb tájainak hasonló értékeitől.
A mezőgazdaság szempontjából nagy fontossággal bíró vegetációs időszak átlaga nem túl magas, 14,5°C és 16,8°C közötti. Ami az abszolút évi hőmérsékleti minimumokat és maximumokat illeti, ezek átlagai -16°C és -18°C, ill. 30°C és 34°C közöttiek, a magasabb hegységi területeken jó pár fokkal alacsonyabbak. A kedvezőtlen adottságokat az is jelzi, hogy az első fagyos nap a megye nagy részén már október 10-15. között várható. Átlag évi 30-40 olyan nap van, amikor 0°C alatti a hőmérséklet, a fagymentes napok száma pedig mindössze 170-180. A téli napok (napi maximum ≤0 °C) száma 110-120, a nyári napoké (napi maximum ≥25 °C) 50-60, míg a hőségnapoké (napi maximum ≥30 °C) 8-12 nap.

Az évi csapadékmennyiség térben és időben is szeszélyes eloszlást mutat. Az éves átlag 600 mm körül mozog, ebből a vegetációs időszakra 340 mm jut. A Központi-Cserhát, a Karancs, a Középső-Ipoly-völgy, a Medves magasabb területeit, valamint a Pétervásárai-dombságot 600-650 mm csapadék öntözi. A legcsapadékosabb hónapok a június (80-90 mm) és a július (70-80 mm), míg a legszárazabb hónap a február (30-35 mm) és a március (35-40 mm), de alacsonyak a januári értékek is.

3.4. A település környékének növényzeti jellemzői
Valaha a teljes területet az erdők uralták. Az emberi hatásra az erdőterületek aránya csökkent, de még napjainkban is jelentős. Az alacsonyabb, dombvidéki régióban cseres-kocsánytalan tölgyeseket (Querco petraeae-cerris) találunk. Ezen erdők gyepszintjében a pázsitfű-félék uralkodnak. Védett fajokban kevésbé gazdag társulás, megtaláljuk azonban itt a bársonyos kakukkszegfűt (Lychnis coronaria) és a fehér madársisakot (Cephalanthera damasonium) is. A magasabb régiókban, az enyhe lejtésű részeken, a fennsík jellegű területeken gyetyános-kocsánytalan tölgyesek (Querco petraeae-Carpinetum) alakultak ki. Ezek az erdők képezik a tölgyes és a bükkös zóna átmenetét. Szinte minden állományukban megtaláljuk a madárfészek kosbort (Neottia nidus-avis) és a kardos madársisak (Cephalanthera longifolia) legnagyobb állományai is ezekben az erdőkben találhatók. Egyes részeken a kocsányos tölgy (Quercus robur) példányai, állományai is előfordulnak. Főként a Karancson találjuk a gombafajokban gazdag rekettyés tölgyeseket (Genisto pilosae-Quercetum petraeae). A meredek talajokon, nagyobb arányban a Karancson mészkerülő bükkösök (Luzulo-Fagetum) is jellemzőek. Mély, meredek falú völgyekben szurdokerdők (Scolopendrio-Fraxinetum) alakultak ki, amelyek gyepszintje a montán bükkösöket idézi. Előfordul bennük többek között a fehér acsalapu (Petasites albus) és a berki aggófű (Senecio hercynicus) A déli kitettségű oldalakon, inkább homokkövön és andeziten nem mondhatók ritkának a molyhos tölgyesek (Corno-Quercetum pubescentis, Epipactio microphyllae-Quercetum pubescentis), amelyekben előfordul a húsos som (Cornus mas), és ilyen erdőben találhatjuk a majomkosbor (Orchis simia) egyetlen Északi-középhegységi állományát is. A patakok alsó folyásánál gyertyános égerligeteket (Aegopodio-Alnetum) találunk.
Az Ipoly változó szélességű allúviumán számos, többnyire síksági mocsári faj (pl. réti iszalag /Clematis integrifolia/, nyári tőzike /Leucojum aestivum/, gyíkhagyma /Allium angulosum/, sárga tündérrózsa /Nuphar luteum/, tavaszi pajzsosrák /Lepidurus apus/, réti csík /Misgurnus fossilis/, dunai tarajosgőte /Triturus dobrogicus/) és élőhely (fűz-nyár ligeterdők, mocsárrétek és magassásosok, törpekákás iszapnövényzet) fordul elő. Az ember tájátalakító tevékenységét megelőzően ezen vizes élőhelyek összekötő kapcsolatot teremtettek a felsőbb szakaszok égereseinek, hegyvidéki jellegű üde erdeinek fajkészletével. Az antropogén behatások mind a vizes, mind a száraz fátlan élőhelyekre jelentős hatást gyakoroltak: míg a külterjes állattartáshoz kapcsolódó kaszálás és legeltetés az élőhelyek fennmaradását, stabilizálását eredményezte, addig a negatív hatások (pl. vízrendezések, árterületek meliorációja, a mezőgazdaság intenzifikációja, a hagyományos gazdálkodás háttérbeszorulása, majd felhagyása) az élőhelyek fokozatos leromlását eredményezték, visszaszorítva ezáltal a jellemző flóra és faunaelemeket is.
3.5. A település környékének talajviszonyai
A felszín természetes eredetű, ásványi és szerves anyagok bonyolult kapcsolatából álló képződménye a talaj. Számos meghatározása közül a legismertebb és legáltalánosabb definíció szerint a Föld legkülső, szilárd burka, amely a növények – és más élőlények – életteréül, termőhelyéül szolgál. Legfontosabb tulajdonsága, hogy a rajta élő növényzetet a megfelelő időben és kellő mennyiségben képes ellátni vízzel és tápanyagokkal.
Az ezen a területen található talajtípus a réti talajok főtípusába tartozik. Az időszakosan túl bő nedvességi viszonyok és a levegőtlenség hatására a szervesanyag-agyag komplexek a talaj humuszos szintjét sötétszürkére, szürkés-feketére színezik.
Vízgazdálkodása - a tavaszi, túlságosan nedves időszaktól eltekintve - kedvező. Tápanyag-szolgáltató képessége általában jó, a nitrogén-feltáródás a levegőtlen viszonyok miatt időszakosan gátolt lehet. Gyakran átmenetet képezhet a csernozjom-, a szikes-, az öntés- és a láptalajokkal. Általában mocsárrétek díszlenek ezen a talajtípuson.

4. A település értékei, nevezetességei
4.1. Természeti örökség
Páris-patak szurdokvölgye:
Nógrádszakál határában egy mély szurdokvölgy található, mely az év nagy részében teljesen száraz. A szurdok falai egy kb. 15-16 millió évvel (miocén, bádeni) ezelőtti sekélyvízi, sziklás, meredek tengerparti környezetet tárnak fel, egyidejű vulkáni működés termékeivel. Az igen látványosan megjelenő rétegzettségi formák (kereszt-, és síkrétegzettség, eróziós felszínek), a kavicsok nagysága és kitűnő koptatottsága jól mutatják a tengerhullámzás energiáját, munkavégző képességét (a túlnyomó többségében andezit kavicsokból álló rétegek anyaga az egyidejű vulkáni működés andezitjéből keletkezett), miközben a tengerpartot képező blokk- és hamuár képződmények tömbjei szakadtak és csúsztak be a fenti üledékekbe. Gyakran az egyidejű piroklasztit szórás képezi a leszakadt tömbök kötőanyagát. A völgy nemcsak földtani szempontból különleges, hanem a környezete is csodálatos, mivel 2-3 m széles, akár 20-25 m magas szurdokszerű völgyben került felszínre a pleisztocén-holocén időszak eróziós tevékenységeként.
A természetvédelmi területet Nógrádszakál községtől északra találjuk ott, ahol az Ipoly, a közút és a vasút a legközelebb szorulnak egymáshoz. A hozzá vezető utat már messziről jelzi a vasúti andráskereszt.
A terület Litke és Nógrádszakál között emelkedő andezittakaró része, amely valamikor az Osztrovszki-hegységhez tartozott. Hosszú évmilliók során az Ipoly "fűrészelte" le a hegység délkeleti nyúlványáról. A Páris patak (a néveredet nem egyértelműen tisztázott) igazából nem is patak, mert nincs állandó vízfolyás a medrében.
Ez a nógrádi "Grand Canyon" az év nagy részében teljesen száraz. Csapadékos időben és hóolvadáskor viszont szép vízesések képződnek a 15-20 m mély, szinte függőleges falú völgyben. Védett természeti érték.

Csevice kút:
Az Ipoly folyó melletti kézi szivattyús kútból metamorf eredetű szénsavas víz folyik. A kút jelenlegi kiépítése az 1960-as években történt, teljesen elhasználódott, védelem nélküli állapotban van. A környékbeli lakosság még ma is használja, habár műszaki állapota, részben a vandalizmus miatt is, nagyon rossz. A helyszín alkalmas hidrogeológiai bemutatóhellyé történő kiképzésre, de védősávot kell kijelölni. Mellette halad a vasútvonal, közelében az egykori illegális hulladéklerakót részben már felszámolták.

4.2. Épített örökség
Római Katolikus Templom (Szent Kereszt Felmagasztalása)
Építve: 1894-ben. Harangja 1523-ból származik, mely egyike az ország 15, még a török hódoltság előtt öntött harangjának. A megjelenésében impozáns neogótikus templom a település fölé magasodik. Belső díszei szintén neogótikusak.

Kastélydomb
A község északi részén emelkedik a kastélydomb, ennek ÉK-DNY-i hegynyúlványának végén van a vár. A déli részén kálvária épült, DNY-ra kápolna áll. A Kálvária stációi mentén feltáródó kibúvások a Páris-patak feltárása fölött rétegtanilag levő vulkáni törmelékes üledékeket mutatja szerkezetmozgási elemekkel.
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz