Mihálygerge - Nógrádi Geopark Egyesület, nge

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Mihálygerge

MIHÁLYGERGE

1. A település elhelyezkedése
A Dobroda patak völgyében, a Karancs hegység északi vonulatai között fekszik Mihálygerge, az Ipoly-vidék jellegzetes szalagtelepülése. A községet körülvevő hegycsúcsok (Veréb-hegy 291 m, Kőszegő 343 m, Tarnóc 308 m) nem nyúlnak magasra, a Füleki-hegy és a Mész-hegy már egyenesen a hegység dombvidékké szelídülését példázza. Kizárólag közúton közelíthető meg, vasútvonal nem vezet a faluba. Szomszédos települései nyugat felől Litke, délről Egyházasgerge, keletről pedig Karancskeszi Marakodipuszta nevű településrésze.

2. A település története
Mikor a Záchok ősi birtokait elkobozták, az egész térség földjeit, köztük a faluhoz tartozó birtokrészeket is Ákos-nembeliek kapták meg Károly Róberttől 1335-ben. Ekkortájt még ezen a birtokrészen feküdt Helimbafalva is (a mai Egyházasgergét és Litkét összekötő vonal mentén), amely beleolvadt Mihálygerge népességébe. A XVI. század első felében a Székely, Ferencz, Géczey, Tarnóczy családok voltak a falu birtokos urai. 1544-ben Nógrád megye török fennhatóság alá került, s azután 1562-ben a község a török közigazgatás rendjében a szécsényi szandzsákhoz tartozott, és 17 házával szerepelt a török adóösszeírásokban. 1558-ban Ferdinánd király Habsburg területként adóztatná a térséget, s ekkor a királyi adóösszeírásokban, járási községkimutatásokban Mihálygerge 7 adózó házzal szerepel. Érdekes, hogy a Pilinyi Ferenc szolgabíró járásához tartozó községek között a térségből Egyházasgerge, Liptagerge, Piliny, Litke egyformán 7 házzal szerepel az összes írásokban, míg Ipolytarnócon 11 házat tartottak nyilván, de hétházas volt ebben az időben Salgótarján községe is!
1598-ban a Piliny család a birtokosa. A török hódoltság peremén lévő községek rendszeres pusztítása, háborús felégetése csak 1683-ban Hollókő, Szécsény városainak visszafoglalásával ért véget. A XVIII. század derekán a „Bene-brtokon” az a Szent-Iványi család használata zálog-jogon, amelyik felépíti (a XIX. század harmincas éveiben gróf Pejacsevich Mikó Endre birtokos által is használt) híres kúriáit, vagy tekintélyes anyagi hozzájárulással segíti, hogy 1766-ban a régi fatemplom helyére új római katolikus templom épüljön.

A XIX. század első felében a Bene, a Darvas, a Gyürky családok birtokolták a községhez tartozó földeket. Ez idő tájt egyébként a mihálygergei plébánia Litke filiája, és a falu 472 lakó polgára tartozik a filia-egyházközséghez. A XIX-XX. század fordulóján jelentős nagybirtokos a térségben az a Mocsány István, akinek mindösszesen 2800 holdnyi birtokon egy minta értékű, modernizálódó gazdaságban nagyon sok mihálygergei lakos talált munkát, megélhetést. Híres, 3000 nemes fajú almafával kertészkedő gyümölcsösében jelentős kereskedelmi értékesítésű alma termett, konyhakertészetének paradicsomültetvényei az egész térség, sőt Salgótarján piacai is ellátták. Angol telivér csikói, lovai, szarvasmarha-tenyésztése megyeszerte híresek voltak. A XX. század pusztító világégései, az I. és II. világháború megtizedelték a lakosságot, a polgárok sorsait. 1944. december 31-én hatalmas méretű tüzérségi előkészítés követően az oroszok egy nap alatt 10 kilométert előrenyomulva, itt a megye északi részén fejezték be a harcokat. Ebben a térségben igen nehezen tudtak szántóterületeket biztosítani a földosztáshoz, így ennek itt az 1946-ot követő 2-3 évtizedre nem is volt meghatározó jelentősége. A térségből Salgótarjánba, Szécsénybe, s az ország távolabbi vidékeire utaztak a munkavállalók, az ipari medence üzemi, a bányák voltak a lakosság fő jövedelemforrásai, s nem a szegényes parasztgazdaságot és termelőszövetkezeteket. 1956. október 30-án a helyi Forradalmi Tanács is megalakul, és a tekintélyes parasztgazda földművest, Fenes Lajost választják meg elnökéül. Az ipolytarnóci laktanya közelsége miatt, meg a Karancslapujtőn gyülekező pufajkások köréből származó igen ellentmondásos várakozások miatt a térségben, így Mihálygergén is sokkal több volt a feszültség, a félelem, mint az Ipolyvidék távolabbi községeiben.

3. A település természeti környezete
3.1. A település környékének geográfiai és geológiai jellemzői
A megye geomorfológiailag rendkívül változatos felszíne jó lehetőséget kínál domborzattípusok elkülönítésére is. A változatosságot többek között tönkös sasbércek, eróziós dombságok, vulkáni és szubvulkáni középhegységek, hegylábi félsíkok, laza üledékekkel fedett domb- és síkvidékek biztosítják. A domborzat változatosságát elősegíti az erős tagoltság is, amelyet jól reprezentálnak a jelentős relatív szintkülönbségek, a sűrű völgyhálózat és a változatos lejtésviszonyok. A jelenkori felszín kialakulásában része volt az erős tektonikus feldaraboltságnak, valamint a változatos kőzetminőségnek, hiszen a megye földtani felépítése is változatos. Uralkodóak az oligocén és miocén üledékek (homokkövek, agyagmárgák, slirek), de nagy területet foglalnak el a miocén vulkáni (főleg andezites) kőzetek is, kisebb kiterjedésűek a triász-eocén karbonátos kőzetek és a pliocén bazaltok. A felszínt sok helyütt pleisztocén-holocén homokos-kavicsos összlet fedi, valamint – elsősorban a medencékben - lösz, lejtőlösz.

Az É-D csapású Karancs magvát vulkáni kőzettömegek adják, amelyek közepes magasságú dombvidékben folytatódnak. Teljes egészében a megye területére esik. A Karancs a miocén andezitvulkánosság során keletkezett. A felnyomuló, hatalmas tömegű magmaanyag benyomult az üledékes rétegek közé, és azokat felpúpozva megrekedt a felszín alatt. Az így létrejött lakkolit, azaz kőlencse csak később emelkedett ki és ekkor pusztult le róla a fedő homokkőtakaró. A „Palóc-Olympusnak” is nevezett, sűrű erdőkkel fedett vonulat 729 m magas főcsúcsán - amelyet átszel az országhatár - kilátótorony emelkedik, amelyből tiszta időben a Magas-Tátráig el lehet látni. A táj átlagos tengerszint feletti magassága 177-720 méter.
A domborzati formákat szerkezetük és kőzettani felépítésük jelentős mértékben meghatározza. Ezért érdemes a terület felszínfejlődését a domborzat kapcsán is megvizsgálni. A jelenkori felszín szempontjából az első igazán jelentős, a mai formakincsre is kiható földtani folyamat a pliocén szerkezeti mozgásokhoz köthető. Az oligocén–miocén üledékekkel fedett térszínek, valamint a miocén vulkáni kőzetek a törések mentén fokozatosan összetöredeztek, a további mozgások hatására aszimmetrikusan kibillentek, emelkedésnek-süllyedésnek indultak. Így darabolódott fel a Karancs–Medves vidék. Miközben az eróziós és deráziós folyamatok erősödtek, és a felszíni üledékek és vulkáni kőzetek erősen vékonyodtak, a középhegységek és dombságok előterében széles hegylábi síkok fejlődtek ki. A pliocén végére már a korábbi hegylábfelszínek is betemetődtek, a folyók hordalékkúpokat és deltákat raktak le. Mindezek eredményeképpen változatos, tagolt domborzat alakult ki, amelyet mély eróziós völgyek, törések, széles hegylábfelszínek tagolnak. Ezt a tagolt tájat színesítette a bazaltvulkánosság formakincse is. A pliocén végére a domborzatot meghatározó szerkezeti egységek lényegében kialakultak.

A felszín letarolása, valamint a szerkezeti mozgások a pleisztocénban is folytatódtak. Az erősödő lineáris erózió következményeképpen sűrű, konzekvens völgyhálózat jött létre. A bevágódások a hegylábfelszíneket is feltagolták, a völgyek kijáratánál pedig hordalékkúpok halmozódtak fel. A hideg-száraz időszakokban az areális folyamatok, a nedves időszakokban pedig inkább az erózió formálta a felszínt. A völgyfejlődést mélyülő-bevágódó és feltöltő-szélesedő periódusok váltakozása jellemezte. Ezek a folyamatok kedveztek a teraszok kialakulásának, de ugyanakkor a teraszok gyors pusztulásának is, ezért a vizsgált területen a teraszok általában hiányoznak. A terület legmarkánsabb formajegyeit a jégkorszaki periglaciális folyamatok hozták létre. Az 500 m-nél magasabb térszíneken az aprózódás játszotta a főszerepet, így jöttek létre a kőfolyások és a kőtengerek. A lejtőkön és az alacsonyabb területeken a csuszamlások formálták a felszínt. Ezen lejtős tömegmozgások erős áthalmozó tevékenysége következtében a területen szinte teljesen hiányzik a típusos lösz, és csak löszszerű üledékek találhatók. A száraz periódusokban a szelek futóhomok-térszíneket halmoztak fel.

A posztglaciálisban és a holocén nedvesebb periódusaiban ismét felerősödött a lineáris erózió. A jelenkori felszínformálás azonban már nem változtatta meg alapjaiban a táj arculatát, annál inkább jelentőssé vált az ember tájalakító szerepe. Ilyen hatás pl. a szénbányászat, a kőbányászat és a talajerózió. Az erdőségek kiirtása, valamint az intenzív mezőgazdálkodás következtében a lejtőkön felgyorsult a felszín letarolódása. Az egykori meddőhányók megváltoztatták a terület domborzatát, sőt helyenként a vízföldrajzi viszonyokat is. Az infrastrukturális és a vonalas létesítmények (vasúti pályák, töltések) tovább tagolták a tájat. Az antropogén tájalakítás napjainkban is folyik.
Az Északi- vagy más néven Kopasz-Cserhát nagy részét homokkövön, slíren és más típusú oligocén korú üledékeken kialakult asszimetrikus dombhát sorozatok alkotják, sűrű völgyhálózattal kombinálva. A földtani és felszínalaktani változatosságot a keleti peremén kibukkanó andezitfoltok, a környezetükből kipreparálódott andezit-telérek hosszú vonulatai, a tál alakú deráziós völgyek közelében tanulmányozható lejtős tömegmozgások (csuszamlások) jelentik.

3.2. A település környékének vízrajzi jellemzői
A dombvidéki felszínen még elég sűrű a völgyhálózat, ezek közül a legtöbb állandó vízfolyással is rendelkezik. A vízhozam azonban csekély mert kevés a csapadék a felszínt pedig több helyen fedi laza vizet áteresztő üledék. Ennek következtében a mélyebbre leszivárgó víztömegek az említett völgyek felsőbb- és egyúttal még bevágódófélben levő- szakaszban rétegforrások alakjában kerülnek elő. Forrásokban nem olyan gazdag a terület, mint a Cserhát legmagasabb részei, azonban különösebb a nagyobb völgybevágódásokban még elég gyakoriak a rétegvizes források. Vízhozamuk természetesen nem éri el a Központi vagy a Pásztói Cserhát forráséit, azonban állandóak és felsőszakasz jellegű völgyek fenekén felfakadó kis rétegforrások vize a nagyobb völgyek széles fenekén gyűlik össze, ahol a sok a mocsaras vizenyős terület. Többnyire a felsőoligocén katti homokos rétegből, esetleg az alsómiocén rétegsorból fakadnak. A magasságkülönbségek ugyan nem nagyok, de viszont sok a meredek lejtő és sok helyen van a felszínen vizet eresztő kőzet is. Még az is okozza a gyors lefolyást, hogy aránylag kevés erdő van ezen a területen.
A Dobroda patak völgye Salgótarjántól ÉNy-ra Karancslapujtőtől kezdve egészen Ipoly völgyi torkolatáig merev egyenes lefutású széles tektonikus árok. Egyik Salgótarján Ny-i szélén a Károly-akna feletti nyeregről húzódik le ÉNy felé. Az előbbinél nagyobb és jobban kidolgozott meglehetősen széles allúviummal rendelkező Etesi-völgy. A Salgótarjántól Ny-ra húzódó alsómiocén rétegekből álló felszínt árkolják fel e völgyek nagyobb törésvonalak mentén vágódtak be. Irányuk főleg É-D és ÉNy DK. Ugyancsak fontos vonalat követ az ellenkező irányból, É felől leereszkedő árokszerű Dobroda-fővölgy ez a Karancs andezittörzsének Ny-i határa. A karancsi andeztifelszínről Ny-ra lefutó konzekvens völgyek a Karancsberény-Karancslapujtő között árokszerű völgyben egyesülnek.

Az említett völgyek egyesülésével kezdődő tulajdonképpeni Dobroda-völgy 3/4 km széles és 15km hosszú merev, egyenes tektonikus árok. Keresztmetszete talán annyiban kissé aránytalan, hogy bal oldalát végig nagyon szépen fejlett teraszos magaslatok kísérik pl. Baksaháza és Mihálygerge vonalán kb. 8m, 20m,35-40m, és 50m magasságban. Az egymással párhuzamos, szubszekvens mellékvölgyek jól felszabdalják így a Litkei völgy egész bal oldali lejtője meglehetősen szabályosan fejlett térszín.
A Dobroda patak vízrajzi sajátosságaira nézve 145km2 vízgyűjtő területének kisebb része 200m tszf. magasság alatt fekszik zöme pedig 200-300 m felett. A legmagasabb részekre 400m felett csak töredékek jutnak. Elég sok a talajvédelem és az erős erózió meggátlása szempontjából igen fontos erdő főleg azonban a vízgyűjtő terület szélein a vízválasztók közelében. Az egész vízgyűjtő nagy megközelítéssel félig áteresztő talajú ugyanis az erdővel nem takart területeken sok az erősen savanyú és főleg Etes körül erősen kisebb része meszes, középkötött vályog is. Kisebb előfordulású a nagyobb részben gyengés savanyú agyag, valamint az öntéstalaj.
A sűrű vízfolyáshálózatra való tekintettel a vízfolyássűrűség 0,54km/km2. A lefolyási tényező 10%. A fajlagos lefolyás átlaga 1,9 /sec km2. A talaj a vízgyűjtő 28%-án erősen erodált.
A 30 éves vízszállítási átlagok között mutatkozó csekély eltérések az éghajlat megfelelő eltéréseivel magyarázhatók. Így megnövekszik a hőmérséklet ingása, ezzel együtt alacsonyabb a téli félév középhőmérséklete ezért kisebb a párolgása amit úgy látszik nem egészen egyensúlyoz a nyári félév magasabb középhőmérsékletével járó nagyobb párolgás csökkentebb felhőzetével és kisebb légnedvességével mert kellő méretű csapadéktöbblet is a téli félév sajátossága. Így a vízháztartási mérlegben a lefolyás javára csekély növekedés állott be.

A terület felszíni vizei két nagyobb folyó, az Ipoly és a Zagyva vízgyűjtő területébe tartoznak. Az Ipolyba torkolló patakok közül a Dobroda- és a Ménes-patak nevezhető meg a terület nevesebb vízfolyásai közül. A Nógrádi Vízügyi Horgász Egyesület kezelése alatt álló, mesterségesen létrehozott Komravölgyi víztározó a Karancs völgyének legnagyobb állóvize. A hegyvidéki víztározó rendeltetése, hogy vízzel lássa el a környező településeket. A tározó területe közel 50 hektár, a gáttól számított 1/3-án az átlagmélység 15-18 méter, a tó 2/3-n pedig 5-8 méter, átlagmélysége 8-10 méter. A vízpótlást az Ipoly folyó biztosítja, melyből egy föld alatti vezetéken jut el a víz a tározóba.
Halfaunája rendkívül gazdag, legjellemzőbb halai a ponty, amur csuka, süllő, harcsa és keszegfélék. A területen, a domborzat változatossága miatt nem beszélhetünk összefüggő talajvíztükörről. Jelentősebb mennyiségű talajvizet csupán a vízfolyások negyedidőszaki völgykitöltései tartalmaznak. Gyakorlati tapasztalat szerint a vízadó réteg vastagsága általában az egész völgyszélesség középvonalában a legnagyobb. A tóban két levegőztető biztosít oxigéndús vizet az élővilág számára.

3.3. A település környékének éghajlati jellemzői
Az éghajlati viszonyok Nógrád megye területén eltérők. A Kárpát-medencére egészéhez hasonlóan két nagy éghajlattípus, az óceáni és szárazföldi éghajlat érezteti a hatását, de a klíma változásait befolyásolja a földrajzi fekvés, a tengerszint feletti magasság, a kitettség és az uralkodó széljárás is. Míg az óceáni légtömegek csökkentik a hőmérséklet különbségeit a nyári és a téli időszak között, addig a szárazföldi légtömegek fordítva hatnak, hatásukra hideg tél és forró nyár alakul ki, tehát nagy az évi ingadozás. Az óceáni jellegű éghajlaton több a csapadék és a köd, a kontinentális klímát az év egészében, de különösen a nyári időszakban rendkívül kevés csapadék jellemzi. Bár a területet mindkét hatás éri, összességében a szárazföldi éghajlat jegyei uralkodnak.
A területet a mérsékelten hűvös–mérsékelten száraz éghajlat jellemzi. A napsütéses órák száma meglehetősen alacsony. Az évi napfénytartam többnyire 1900-1950 óra, ebből januárra 55-60 óra, júliusra 270-280 óra jut. Ennek megfelelően alakul a sugárzás évi összege is. Érdekes, hogy miközben az átlagok jóval elmaradnak a legmagasabb országos értékektől, addig - csak a téli hónapokat tekintve - a magashegységek kapják a legtöbb napfényt.

Az évi középhőmérsékletek is viszonylag alacsonyak. Az átlagos középhőmérséklet 8,5-9 ºC, a januári -3,5 ºC és -4 ºC közötti, a júliusi pedig 19-20 °C körüli. Mind a téli, mind a nyári középhőmérsékletek átlag 2-3 fokkal maradnak el Magyarország legmelegebb tájainak hasonló értékeitől.
A mezőgazdaság szempontjából nagy fontossággal bíró vegetációs időszak átlaga nem túl magas, 14,5°C és 16,8°C közötti. Ami az abszolút évi hőmérsékleti minimumokat és maximumokat illeti, ezek átlagai -16°C és -18°C, ill. 30°C és 34°C közöttiek, a magasabb hegységi területeken jó pár fokkal alacsonyabbak. A kedvezőtlen adottságokat az is jelzi, hogy az első fagyos nap a megye nagy részén már október 10-15. között várható. Átlag évi 30-40 olyan nap van, amikor 0°C alatti a hőmérséklet, a fagymentes napok száma pedig mindössze 170-180. A téli napok (napi maximum ≤0 °C) száma 110-120, a nyári napoké (napi maximum ≥25 °C) 50-60, míg a hőségnapoké (napi maximum ≥30 °C) 8-12 nap.

Az évi csapadékmennyiség térben és időben is szeszélyes eloszlást mutat. Az éves átlag 600 mm körül mozog, ebből a vegetációs időszakra 340 mm jut. A Központi-Cserhát, a Karancs, a Középső-Ipoly-völgy, a Medves magasabb területeit, valamint a Pétervásárai-dombságot 600-650 mm csapadék öntözi. A legcsapadékosabb hónapok a június (80-90 mm) és a július (70-80 mm), míg a legszárazabb hónap a február (30-35 mm) és a március (35-40 mm), de alacsonyak a januári értékek is. A 24 órán belül mért legtöbb eső Karancsalján hullott (55 mm).

3.4. A település környékének növényzeti jellemzői
Valaha a teljes területet az erdők uralták. Az emberi hatásra az erdőterületek aránya csökkent, de még napjainkban is jelentős. Az alacsonyabb, dombvidéki régióban cseres-kocsánytalan tölgyeseket (Querco petraeae-cerris) találunk. Ezen erdők gyepszintjében a pázsitfű-félék uralkodnak. Védett fajokban kevésbé gazdag társulás, megtaláljuk azonban itt a bársonyos kakukkszegfűt (Lychnis coronaria) és a fehér madársisakot (Cephalanthera damasonium) is. A magasabb régiókban, az enyhe lejtésű részeken, a fennsík jellegű területeken gyetyános-kocsánytalan tölgyesek (Querco petraeae-Carpinetum) alakultak ki. Ezek az erdők képezik a tölgyes és a bükkös zóna átmenetét. Szinte minden állományukban megtaláljuk a madárfészek kosbort (Neottia nidus-avis) és a kardos madársisak (Cephalanthera longifolia) legnagyobb állományai is ezekben az erdőkben találhatók. Egyes részeken a kocsányos tölgy (Quercus robur) példányai, állományai is előfordulnak. Főként a Karancson találjuk a gombafajokban gazdag rekettyés tölgyeseket (Genisto pilosae-Quercetum petraeae). A meredek talajokon, nagyobb arányban a Karancson mészkerülő bükkösök (Luzulo-Fagetum) is jellemzőek. Mély, meredek falú völgyekben szurdokerdők (Scolopendrio-Fraxinetum) alakultak ki, amelyek gyepszintje a montán bükkösöket idézi. Előfordul bennük többek között a fehér acsalapu (Petasites albus) és a berki aggófű (Senecio hercynicus) A déli kitettségű oldalakon, inkább homokkövön és andeziten nem mondhatók ritkának a molyhos tölgyesek (Corno-Quercetum pubescentis, Epipactio microphyllae-Quercetum pubescentis), amelyekben előfordul a húsos som (Cornus mas), és ilyen erdőben találhatjuk a majomkosbor (Orchis simia) egyetlen Északi-középhegységi állományát is. A patakok alsó folyásánál gyertyános égerligeteket (Aegopodio-Alnetum) találunk.

3.5. A település környékének talajviszonyai
A felszín természetes eredetű, ásványi és szerves anyagok bonyolult kapcsolatából álló képződménye a talaj. Számos meghatározása közül a legismertebb és legáltalánosabb definíció szerint a Föld legkülső, szilárd burka, amely a növények – és más élőlények – életteréül, termőhelyéül szolgál. Legfontosabb tulajdonsága, hogy a rajta élő növényzetet a megfelelő időben és kellő mennyiségben képes ellátni vízzel és tápanyagokkal.
A majdnem egészen üledékes kőzetekből felépített területen eredetileg kétféle fő talajtipus alakult ki. A dombtetőkön nagyobb teret betöltő erdőségekben erdei talajok szerepeltek. Ma már ezek kevésbé vannak megérintetlenül, mert az erdőségek zömét kiirtották és sok erodálódott. A talajerózió az egész területen erősnek minősíthető.
A terület talajtakarójában az agyagbemosódásos barna erdőtalaj dominál, amely andezitre és bazaltra rakódott harmadidőszaki üledékeken jött létre. A domborzati viszonyoktól, valamint a tájhasználattól és az emberi beavatkozás mértékétől függően a meredekebb részeken az erózió különböző megjelenési formáit is megfigyelhetjük. Az erózió ezeken a területeken a talajtakaróra is jelentős hatással van, mivel az erodáltság mértékétől függően földes kopár talajok, illetve köves-sziklás váztalajok is kialakultak.

4. A település értékei, nevezetességei
4.1. Természeti örökség
Komra-völgyi víztározó
A község melletti Komra-völgyi víztározó Nógrád ivó- és iparivíz-ellátásának északkeleti bázisa, de vonzó horgászparadicsom is. A térség legjelentősebb tava a 45 hektáros Komra-völgyi víztározó, melynek süllői és kapitális csukái határainkon túl is híresek. A mesterséges tó és környéke szép látványt nyújt, vonzó kirándulóhely a vízben szegény megyében. Mivel innen oldják meg a környék településeinek ivóvíz ellátását, a tó partján nincsenek üdülőtelkek, stégek és a halak beetetése is tilos, de éppen ez adja meg a horgászvíz különleges hangulatát és emeli ki természetes szépségét. Halfaunája rendkívül gazdag, legjellemzőbb halai a ponty, az amur, a csuka, a süllő, a harcsa és a keszegfélék.
A szerencsésebbek néhány ritka madárfajt is megfigyelhetnek (jégmadár, búboscinege, barna réti héja, halászsas, kócsag).

4.2. Épített örökség
Római Katolikus Templom (Magyarok Nagyasszonya)
A község római katolikus temploma 1926-27-ben épült, védőszentje a Magyarok Nagyasszonya. A község régi temploma a jelenlegi hősi emlékmű területén állt 176 évig. Annak a templomnak is volt egy harangja, és volt orgonája is. A régi templomban lévő orgonát azonban 1919-ben összetörték. Fehér Miklós pap volt az, aki buzdította Mihálygerge lakosságát, hogy építsenek új templomot, mely teljes egészében a mihálygergei nép áldozata és adománya. Akkoriban kivetették, hogy ki mennyit fizessen be az építésre, így sok családnak ezért értékesítenie kellett állatait. A Nepomuki Szent János tiszteletére szentelt régi, elpusztult templomból áthozott Nepomuki Szent János oltár a mai templom mellékoltára. 1998-ban felújították az orgonáját, 2002-ben külső világítást kapott, tetőszerkezetét pedig 2005-ben újították meg.

Millenniumi Emlékmű
Mihálygerge jelképévé vált a 2000-ben felavatott millenniumi emlékmű, ami talapzatával együtt 11 méter magas, s az ország legnagyobb ilyen jellegű műalkotása. Az emlékmű a két világháborúban elesettek emlékét őrzi. A kompozíción, mely Kocsis Előd munkája, ősmagyar jelképek, stilizált turulmadár és a napkorong látható. A hétméteres lépcső a hitet szimbolizálja, a napkorong az újjászületés jelképe. Az öt méter magas virágoszlopot még egy háromméteres, mágikus megfogalmazású „angyalszárnyú” turulmadár egészíti ki.

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz