Litke - Nógrádi Geopark Egyesület, nge

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Litke

LITKE

1. A település elhelyezkedése
Litke község Nógrád megye északi csücskében fekvő kistelepülés, mely a Karancstól nyugatra húzódó vonulata és az Ipoly-völgye találkozásánál, szép természeti környezetben fekszik. Nógrádszakál, Ipolytarnóc községekkel együtt különleges természeti értékekkel gazdagon megáldott "határőrközségek" közé tartozik. A községet körülvevő hegyek - Bükk - tető, Kis Varjas, Nagy Varjas, Másisten - bérc, Piliske - tető, Veréb - hegy, Kopasz - hegy - 250-350 m magasságig nyúlnak. A Dobroda patak völgye, a Komra - völgyi víztározó, a falu és az Ipoly között húzódó Mocsár és Ortás vízügyi, vízgazdálkodási szempontból is különleges helyzetűvé teszi a települést. Hiába a határfolyó Ipoly szabályozottsága, a vízrendszerek kiépítettsége, egy-egy tavaszon komolyan fenyegetik a falut, a termőföldeket a tengerré duzzadó patakvizek. A község közlekedési viszonyai mind a megyeszékhely Salgótarján, mind a főváros irányába megfelelő utakkal, vasúti kapcsolattal jónak mondható.

2. A település története
Az Ipoly - part litkei térsége már az őskőkorszak végén, az utolsó jégkorszak idején is lakott település volt. A korszak embere a "Homo Sapiens fossilis" időszámításunk előtt 120.000 - 15000 között élt, mamutra, rénszarvasra vadászott, s bőrmegmunkáló kőszerszámaik már eszközértékűek: pengék, nyeles, szerszámok, vakarók, vésők, fúrók.... Kondor Vilmos kutató a község területéről 117 db efféle kőeszközt gyűjtött össze és szállított a balassagyarmati múzeum régészeti gyűjteményébe. Az őskor "Gravetti" kultúrájához közelálló leletanyag még tudományos feldolgozásra vár, de bizonyos, hogy a csiszolt kőeszközök mellett a jellegzetes síkvidéki életmód miatt annak a kultúrának köszönhetjük az első mesterséges lakások megteremtését is.
Litke egyik azon 76 palóc községnek, amelynek IX-X. századi lakosságáról egyes történész - kutatók úgy vélekednek, hogy nem a honfoglaló magyarsággal érkeztek az Ipoly völgyébe, hanem csak egyesültek velük, mint a régebben itt élő szkíta - kun - avar törzsek leszármazottai. A magyar történelem írott emlékei közül egy XIV. század elejéről (1332/37.) való pápai tizedjegyzékben szerepel a település olyanok között, amelyeknek önálló plébániája volt, de már a tatárjárás korából is feljegyzés tudósít arról, hogy a tatárdúlást a falu népe a környező erdőkbe menekülve vészelte át.
A falu a középkorban az ősi Zách - család birtoka. Ez a nemzetség már I. András király idején a XI. század derekán főhivatalokat és országrésznyi földterületeket birtokolt: "Záche" 1060 körül a király nádora volt, de Károly Róbert korában a királlyal harcoló Csák Máté oldalán álltak a Zách-ok , s így 1315-ben minden birtokukat elvesztették, majd Zách Felicián meghódolt a királynak, és visszakapta javait, hogy a híres - hírhedt királyi család elleni merénylet után, 1330-ban vad, bosszúálló igazságtalan ítélettel "a Zách nemzetség egyenes ivadékai harmadiziglen, azonképpen Felicián nővérei és leányai, gyermekei kiirtatnak, a nemzetség többi tagja pedig javait veszíti és szolgaságra aláztatik." 1332-ben Károly Róbert Litke birtoklásával az Ákos nembeli (Cselen, Sándor fia) Jánosnak, Jakobnak, Miklósnak nyújt királyi kegyet. A XIV-XV. század későbbi évtizedeiben a Méhi, a Bakos, Sághy családok birtokolták a falut. A XVI. században Balassa birtok lesz. 1562-től 1686-ig a török hódoltság alá tartozik a község, s ekkor 18 adózó házat írtak össze Litkén. A török háború során a XVI. század végén (1595) minden okiratával együtt elpusztult az ősi plébánia.
A török dúlás következtében szinte teljesen elnéptelenedett a település, aztán az 1598-ban újra benépesülő falu földesura Szentmárjay György lett. A XVIII. század első felében a Koháry-grófok lettek a földtulajdonosok. 1720-ban 11 litkei magyar háztartás szerepelt a nyilvántartásokban. A Koháryak 1735-ben 12 szegény számára „menházat” építettek, hogy életük, ruhájuk, szállásuk legyen azoknak a jobbágyoknak, akik elszegényedtek és az éhségtől elerőtlenedtek.
A XX. század elején 873 lélek lakja a falut, s némi szenzációtokozott, hogy Herceg Koháry Ferenc Bécsbe vitte vizsgálatra a Varjas nevű helyes ,, találtatott fejér krétát", krétaszerű kőzetet, amely a szabad levegőre kikerülve különös vegyi változásokon megy át és szétporlad... Különösebb eredmény nélkül sokáig vizsgálták a kőzetet, ipari felhasználásának lehetőségeit kutatva... A XX. század első éveiben Hangya Szövetkezet alakul a községben. Litke Trianon után, 1920-ban határőrközség lett. 1924-ben részleges földosztás és házhely kialakítás zajlott le a faluban, s ekkor kezdődött el a községi temetőn túli területek kiépítése, s a mai Úttörő út utcaelődjének kialakítása. A község a legújabb utcáját arról a Borbás Vincéről nevezték el, aki 1844-ben született a községben, s nemzetközi hírű természettudósként, botanikusként, növénytani monográfiájáért és tanulmányaiért100 arany jutalomban részesült a korabeli magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlésétől. Tudományos műveit számos európai nyelvre lefordították, nevét több növény viseli, jellemzően a Mentha Borbasiana például.

3. A település természeti környezete
3.1. A település környékének geográfiai és geológiai jellemzői
A megye geomorfológiailag rendkívül változatos felszíne jó lehetőséget kínál domborzattípusok elkülönítésére is. A változatosságot többek között tönkös sasbércek, eróziós dombságok, vulkáni és szubvulkáni középhegységek, hegylábi félsíkok, laza üledékekkel fedett domb- és síkvidékek biztosítják. A domborzat változatosságát elősegíti az erős tagoltság is, amelyet jól reprezentálnak a jelentős relatív szintkülönbségek, a sűrű völgyhálózat és a változatos lejtésviszonyok. A jelenkori felszín kialakulásában része volt az erős tektonikus feldaraboltságnak, valamint a változatos kőzetminőségnek, hiszen a megye földtani felépítése is változatos. Uralkodóak az oligocén és miocén üledékek (homokkövek, agyagmárgák, slirek), de nagy területet foglalnak el a miocén vulkáni (főleg andezites) kőzetek is, kisebb kiterjedésűek a triász-eocén karbonátos kőzetek és a pliocén bazaltok. A felszínt sok helyütt pleisztocén-holocén homokos-kavicsos összlet fedi, valamint – elsősorban a medencékben - lösz, lejtőlösz.

Az É-D csapású Karancs magvát vulkáni kőzettömegek adják, amelyek közepes magasságú dombvidékben folytatódnak. Teljes egészében a megye területére esik. A Karancs a miocén andezitvulkánosság során keletkezett. A felnyomuló, hatalmas tömegű magmaanyag benyomult az üledékes rétegek közé, és azokat felpúpozva megrekedt a felszín alatt. Az így létrejött lakkolit, azaz kőlencse csak később emelkedett ki és ekkor pusztult le róla a fedő homokkőtakaró. A „Palóc-Olympusnak” is nevezett, sűrű erdőkkel fedett vonulat 729 m magas főcsúcsán - amelyet átszel az országhatár - kilátótorony emelkedik, amelyből tiszta időben a Magas-Tátráig el lehet látni. A táj átlagos tengerszint feletti magassága 177-720 méter.
A domborzati formákat szerkezetük és kőzettani felépítésük jelentős mértékben meghatározza. Ezért érdemes a terület felszínfejlődését a domborzat kapcsán is megvizsgálni. A jelenkori felszín szempontjából az első igazán jelentős, a mai formakincsre is kiható földtani folyamat a pliocén szerkezeti mozgásokhoz köthető. Az oligocén–miocén üledékekkel fedett térszínek, valamint a miocén vulkáni kőzetek a törések mentén fokozatosan összetöredeztek, a további mozgások hatására aszimmetrikusan kibillentek, emelkedésnek-süllyedésnek indultak. Így darabolódott fel a Karancs–Medves vidék. Miközben az eróziós és deráziós folyamatok erősödtek, és a felszíni üledékek és vulkáni kőzetek erősen vékonyodtak, a középhegységek és dombságok előterében széles hegylábi síkok fejlődtek ki. A pliocén végére már a korábbi hegylábfelszínek is betemetődtek, a folyók hordalékkúpokat és deltákat raktak le. Mindezek eredményeképpen változatos, tagolt domborzat alakult ki, amelyet mély eróziós völgyek, törések, széles hegylábfelszínek tagolnak. Ezt a tagolt tájat színesítette a bazaltvulkánosság formakincse is. A pliocén végére a domborzatot meghatározó szerkezeti egységek lényegében kialakultak.

A felszín letarolása, valamint a szerkezeti mozgások a pleisztocénban is folytatódtak. Az erősödő lineáris erózió következményeképpen sűrű, konzekvens völgyhálózat jött létre. A bevágódások a hegylábfelszíneket is feltagolták, a völgyek kijáratánál pedig hordalékkúpok halmozódtak fel. A hideg-száraz időszakokban az areális folyamatok, a nedves időszakokban pedig inkább az erózió formálta a felszínt. A völgyfejlődést mélyülő-bevágódó és feltöltő-szélesedő periódusok váltakozása jellemezte. Ezek a folyamatok kedveztek a teraszok kialakulásának, de ugyanakkor a teraszok gyors pusztulásának is, ezért a vizsgált területen a teraszok általában hiányoznak. A terület legmarkánsabb formajegyeit a jégkorszaki periglaciális folyamatok hozták létre. Az 500 m-nél magasabb térszíneken az aprózódás játszotta a főszerepet, így jöttek létre a kőfolyások és a kőtengerek. A lejtőkön és az alacsonyabb területeken a csuszamlások formálták a felszínt. Ezen lejtős tömegmozgások erős áthalmozó tevékenysége következtében a területen szinte teljesen hiányzik a típusos lösz, és csak löszszerű üledékek találhatók. A száraz periódusokban a szelek futóhomok-térszíneket halmoztak fel.

A posztglaciálisban és a holocén nedvesebb periódusaiban ismét felerősödött a lineáris erózió. A jelenkori felszínformálás azonban már nem változtatta meg alapjaiban a táj arculatát, annál inkább jelentőssé vált az ember tájalakító szerepe. Ilyen hatás pl. a szénbányászat, a kőbányászat és a talajerózió. Az erdőségek kiirtása, valamint az intenzív mezőgazdálkodás következtében a lejtőkön felgyorsult a felszín letarolódása. Az egykori meddőhányók megváltoztatták a terület domborzatát, sőt helyenként a vízföldrajzi viszonyokat is. Az infrastrukturális és a vonalas létesítmények (vasúti pályák, töltések) tovább tagolták a tájat. Az antropogén tájalakítás napjainkban is folyik.
A terület legészakibb részén, Nógrádszakál, Kőhegyalja-puszta és Litke között emelkedik a Kőhegy (400 m) elég nagy kiterjedésű andezittakarója. A fiatalon felemelt tönk felszíne a tönkösödés folyamán laposra pusztult, kvarckavicstakaró is befedte, majd nagyobbára a felsőpliocén-pleisztocén hegységképződéssel magasra kiemelkedett és a bevágódó konzekvens völgyek erőteljesen feldarabolták. Kiemelkedése közben gyengén Ny-felé ferdült el, ezért a völgyek is abba az irányba tartanak.

A Kőhegy andezittönkje csak morfológiai értelemben tartozik a Cserháthoz. Tulajdonképpen ez a terület az Ipoly jobb parti Osztrovszki nagy andezittakarójának elkülönült darabja. Az elválasztást az Ipoly hajtotta végre. Az Ipoly Tőrincs és Nógrádszakál közötti szakasza kissé tektonikusan kijelölt epigenetikus-antecedens völgy. A tektonikus hatást legjobban az Osztrovszki felől lefutó Sztregova-patak Ráróspusztától ÉNy-ra levő torkolati völgymedencéje igazolja. A patak Alsósztregova felől jövet szűkebb völgyszorossal töri át a Kőhegy tönkjének Ipoly jobbparti folytatása, majd a ráróspusztai kis alluviális völgymedencébe torkollik, ahol átmenetileg az Ipoly-völgy is kiszélesedik. Ezzel szemben Tőrincs - Ráróspuszta között a Rárósmulyad mellett egészen összeszűkül az andezitbe vágódott völgy. Ezen a szakaszon az Ipoly széles völgymedencéi és Losonc alatt jól kialakult fiatalabb pleisztocén teraszai csaknem teljesen hiányoznak.
A Nógrádszakál, Litke és Piliny közötti terület hegyvidéki részén, még a 350-400 m magas hegytetőkön is van fiatal harmadidőszaki kavicstakaró. A kavicsanyagban mészkőkavicsok is jelentkeznek.

A Krétabánya-völgy vagy Krétás-gödör, mely állandó vízfolyással nem rendelkező meredek falú eróziós völgy, Litke községtől Délre található. Nevét egy fehér finom színű kovaföld előfordulásáról kapta, mely a völgy felső szakaszában bukkan felszínre. Ezt az anyagot a múlt század húszas és harmincas éveiben mélyműveléses bányászattal hasznosították. A bányászati tevékenységről nem sikerült írásos dokumentumokat fellelni. Chara terméseket és csonttöredékeket találtak a krétabányában, később a Krétabánya-völgyből származó kovaföld és a hozzá kapcsolódó sötétszürke mocsári agyagból gyűjtött puhatestűhéjakat is kimutattak.

3.2. A település környékének vízrajzi jellemzői
A terület felszíni vizei két nagyobb folyó, az Ipoly és a Zagyva vízgyűjtő területébe tartoznak. Az előbbi a Duna, az utóbbi a Tisza mellékfolyója, mindkettő érinti a Geopark területét. A Geopark magyarországi területén említésre méltóak még az Ipolyba torkolló patakok közül a Dobroda- és a Ménes-patak, valamint a Zagyvába ömlő Tarján-patak.
A településtől K-re folyik össze az Ipoly és a Dobroda-patak. Ennek következtében kora tavasszal, hóolvadáskor itt gyakoriak az áradások.
A dombvidéki felszínen még elég sűrű a völgyhálózat, ezek közül a legtöbb állandó vízfolyással is rendelkezik. A vízhozam azonban csekély mert kevés a csapadék a felszínt pedig több helyen fedi laza vizet áteresztő üledék. Ennek következtében a mélyebbre leszivárgó víztömegek az említett völgyek felsőbb- és egyúttal még bevágódófélben levő- szakaszban rétegforrások alakjában kerülnek elő.
Forrásokban nem olyan gazdag a terület, mint a Cserhát legmagasabb részei, azonban különösebb a nagyobb völgybevágódásokban még elég gyakoriak a rétegvizes források. Vízhozamuk természetesen nem éri el a Központi vagy a Pásztói Cserhát forráséit, azonban állandóak és felsőszakasz jellegű völgyek fenekén felfakadó kis rétegforrások vize a nagyobb völgyek széles fenekén gyűlik össze, ahol a sok a mocsaras vizenyős terület. Többnyire a felsőoligocén katti homokos rétegből, esetleg az alsómiocén rétegsorból fakadnak.

A lefolyásviszonyok közepesen alakulnak az ÉK-i Cserhátban. A magasságkülönbségek ugyan nem nagyok, de viszont sok a meredek lejtő és sok helyen van a felszínen vizet eresztő kőzet is. Még az is okozza a gyors lefolyást, hogy aránylag kevés erdő van ezen a területen.
A Dobroda patak. Völgye Salgótarjántól ÉNy-ra Karancslapujtőtől kezdve egészen Ipoly völgyi torkolatáig merev egyenes lefutású széles tektonikus árok. Egyik Salgótarján Ny-i szélén a Károly-akna feletti nyeregről húzódik le ÉNy felé. Az előbbinél nagyobb és jobban kidolgozott meglehetősen széles allúviummal rendelkező Etesi-völgy. A Salgótarjántól Ny-ra húzódó alsómiocén rétegekből álló felszínt árkolják fel e völgyek nagyobb törésvonalak mentén vágódtak be. Irányuk főleg É-D és ÉNy DK. Ugyancsak fontos vonalat követ az ellenkező irányból, É felől leereszkedő árokszerű Dobroda-fővölgy ez a Karancs andezittörzsének Ny-i határa. A karancsi andeztifelszínről Ny-ra lefutó konzekvens völgyek a Karancsberény-Karancslapujtő között árokszerű völgyben egyesülnek.

Az említett völgyek egyesülésével kezdődő tulajdonképpeni Dobroda-völgy 3/4 km széles és 15km hosszú merev, egyenes tektonikus árok. Keresztmetszete talán annyiban kissé aránytalan, hogy bal oldalát végig nagyon szépen fejlett teraszos magaslatok kisérik pl. Baksaháza és Liptagerge vonalánkb. 8m, 20m,35-40m, és 50m magasságban. Az egymással párhuzamos, szubszekvens mellékvölgyek jól felszabdalják így a Litkei völgy egész bal oldali lejtője meglehetősen szabályosan fejlett térszín.
A területen, a domborzat változatossága miatt nem beszélhetünk összefüggő talajvíztükörről. Jelentősebb mennyiségű talajvizet csupán a vízfolyások negyedidőszaki völgykitöltései tartalmaznak. Gyakorlati tapasztalat szerint a vízadó réteg vastagsága általában az egész völgyszélesség középvonalában a legnagyobb.

3.3. A település környékének éghajlati jellemzői
Az éghajlati viszonyok Nógrád megye területén eltérők. A Kárpát-medencére egészéhez hasonlóan két nagy éghajlattípus, az óceáni és szárazföldi éghajlat érezteti a hatását, de a klíma változásait befolyásolja a földrajzi fekvés, a tengerszint feletti magasság, a kitettség és az uralkodó széljárás is. Míg az óceáni légtömegek csökkentik a hőmérséklet különbségeit a nyári és a téli időszak között, addig a szárazföldi légtömegek fordítva hatnak, hatásukra hideg tél és forró nyár alakul ki, tehát nagy az évi ingadozás. Az óceáni jellegű éghajlaton több a csapadék és a köd, a kontinentális klímát az év egészében, de különösen a nyári időszakban rendkívül kevés csapadék jellemzi. Bár a területet mindkét hatás éri, összességében a szárazföldi éghajlat jegyei uralkodnak.
A területet a mérsékelten hűvös–mérsékelten száraz éghajlat jellemzi. A napsütéses órák száma meglehetősen alacsony. Az évi napfénytartam többnyire 1900-1950 óra, ebből januárra 55-60 óra, júliusra 270-280 óra jut. Ennek megfelelően alakul a sugárzás évi összege is. Érdekes, hogy miközben az átlagok jóval elmaradnak a legmagasabb országos értékektől, addig - csak a téli hónapokat tekintve - a magashegységek kapják a legtöbb napfényt.

Az évi középhőmérsékletek is viszonylag alacsonyak. Az átlagos középhőmérséklet 8,5-9 ºC, a januári -3,5 ºC és -4 ºC közötti, a júliusi pedig 19-20 °C körüli. Mind a téli, mind a nyári középhőmérsékletek átlag 2-3 fokkal maradnak el Magyarország legmelegebb tájainak hasonló értékeitől.
A mezőgazdaság szempontjából nagy fontossággal bíró vegetációs időszak átlaga nem túl magas, 14,5°C és 16,8°C közötti. Ami az abszolút évi hőmérsékleti minimumokat és maximumokat illeti, ezek átlagai -16°C és -18°C, ill. 30°C és 34°C közöttiek, a magasabb hegységi területeken jó pár fokkal alacsonyabbak. A kedvezőtlen adottságokat az is jelzi, hogy az első fagyos nap a megye nagy részén már október 10-15. között várható. Átlag évi 30-40 olyan nap van, amikor 0°C alatti a hőmérséklet, a fagymentes napok száma pedig mindössze 170-180. A téli napok (napi maximum ≤0 °C) száma 110-120, a nyári napoké (napi maximum ≥25 °C) 50-60, míg a hőségnapoké (napi maximum ≥30 °C) 8-12 nap.

Az évi csapadékmennyiség térben és időben is szeszélyes eloszlást mutat. Az éves átlag 600 mm körül mozog, ebből a vegetációs időszakra 340 mm jut. A Központi-Cserhát, a Karancs, a Középső-Ipoly-völgy, a Medves magasabb területeit, valamint a Pétervásárai-dombságot 600-650 mm csapadék öntözi. A legcsapadékosabb hónapok a június (80-90 mm) és a július (70-80 mm), míg a legszárazabb hónap a február (30-35 mm) és a március (35-40 mm), de alacsonyak a januári értékek is.

3.4. A település környékének növényzeti jellemzői
Valaha a teljes területet az erdők uralták. Az emberi hatásra az erdőterületek aránya csökkent, de még napjainkban is jelentős. Az alacsonyabb, dombvidéki régióban cseres-kocsánytalan tölgyeseket (Querco petraeae-cerris) találunk. Ezen erdők gyepszintjében a pázsitfű-félék uralkodnak. Védett fajokban kevésbé gazdag társulás, megtaláljuk azonban itt a bársonyos kakukkszegfűt (Lychnis coronaria) és a fehér madársisakot (Cephalanthera damasonium) is. A magasabb régiókban, az enyhe lejtésű részeken, a fennsík jellegű területeken gyetyános-kocsánytalan tölgyesek (Querco petraeae-Carpinetum) alakultak ki. Ezek az erdők képezik a tölgyes és a bükkös zóna átmenetét. Szinte minden állományukban megtaláljuk a madárfészek kosbort (Neottia nidus-avis) és a kardos madársisak (Cephalanthera longifolia) legnagyobb állományai is ezekben az erdőkben találhatók. Egyes részeken a kocsányos tölgy (Quercus robur) példányai, állományai is előfordulnak. Főként a Karancson találjuk a gombafajokban gazdag rekettyés tölgyeseket (Genisto pilosae-Quercetum petraeae). A meredek talajokon, nagyobb arányban a Karancson mészkerülő bükkösök (Luzulo-Fagetum) is jellemzőek. Mély, meredek falú völgyekben szurdokerdők (Scolopendrio-Fraxinetum) alakultak ki, amelyek gyepszintje a montán bükkösöket idézi. Előfordul bennük többek között a fehér acsalapu (Petasites albus) és a berki aggófű (Senecio hercynicus) A déli kitettségű oldalakon, inkább homokkövön és andeziten nem mondhatók ritkának a molyhos tölgyesek (Corno-Quercetum pubescentis, Epipactio microphyllae-Quercetum pubescentis), amelyekben előfordul a húsos som (Cornus mas), és ilyen erdőben találhatjuk a majomkosbor (Orchis simia) egyetlen Északi-középhegységi állományát is. A patakok alsó folyásánál gyertyános égerligeteket (Aegopodio-Alnetum) találunk.
Az Ipoly változó szélességű allúviumán számos, többnyire síksági mocsári faj (pl. réti iszalag /Clematis integrifolia/, nyári tőzike /Leucojum aestivum/, gyíkhagyma /Allium angulosum/, sárga tündérrózsa /Nuphar luteum/, tavaszi pajzsosrák /Lepidurus apus/, réti csík /Misgurnus fossilis/, dunai tarajosgőte /Triturus dobrogicus/) és élőhely (fűz-nyár ligeterdők, mocsárrétek és magassásosok, törpekákás iszapnövényzet) fordul elő. Az ember tájátalakító tevékenységét megelőzően ezen vizes élőhelyek összekötő kapcsolatot teremtettek a felsőbb szakaszok égereseinek, hegyvidéki jellegű üde erdeinek fajkészletével. Az antropogén behatások mind a vizes, mind a száraz fátlan élőhelyekre jelentős hatást gyakoroltak: míg a külterjes állattartáshoz kapcsolódó kaszálás és legeltetés az élőhelyek fennmaradását, stabilizálását eredményezte, addig a negatív hatások (pl. vízrendezések, árterületek meliorációja, a mezőgazdaság intenzifikációja, a hagyományos gazdálkodás háttérbeszorulása, majd felhagyása) az élőhelyek fokozatos leromlását eredményezték, visszaszorítva ezáltal a jellemző flóra és faunaelemeket is.

3.5. A település környékének talajviszonyai
A felszín természetes eredetű, ásványi és szerves anyagok bonyolult kapcsolatából álló képződménye a talaj. Számos meghatározása közül a legismertebb és legáltalánosabb definíció szerint a Föld legkülső, szilárd burka, amely a növények – és más élőlények – életteréül, termőhelyéül szolgál. Legfontosabb tulajdonsága, hogy a rajta élő növényzetet a megfelelő időben és kellő mennyiségben képes ellátni vízzel és tápanyagokkal.

Az ezen a területen található talajtípus a réti talajok főtípusába tartozik. Az időszakosan túl bő nedvességi viszonyok és a levegőtlenség hatására a szervesanyag-agyag komplexek a talaj humuszos szintjét sötétszürkére, szürkés-feketére színezik. Vízgazdálkodása - a tavaszi, túlságosan nedves időszaktól eltekintve - kedvező. Tápanyag-szolgáltató képessége általában jó, a nitrogén-feltáródás a levegőtlen viszonyok miatt időszakosan gátolt lehet. Gyakran átmenetet képezhet a csernozjom-, a szikes-, az öntés- és a láptalajokkal. Általában mocsárrétek díszlenek ezen a talajtípuson.

4. A település értékei, nevezetességei
4.1. Természeti örökség
Millenniumi facsoport
Litke községben 1896-ban, a millennium évében nagy ünnepséget rendeztek. Az ünnepség keretében ültették el azt a hét kocsányos- tölgy (Quercus robur) fácskát, amelyeket a gödöllői állami csemetekertből vasúton szállítottak Litkére. Ünneplőbe öltözött legények a vállukon hozták az ünnepi menet élén a vasútállomásról az e célra előkészített parkba a fákat. Az 1725-ben épített menház előtti, háromszög alakú kis parkot jelölték ki erre a célra Kondor Vilmos erdőmester és a község előjárói. A díszes ünnepség egyben a park névadó ünnepe is volt. Ekkor nevezték el Szent Istvánról a kis területet és a hét fácska elültetésével a honfoglaló hét vezérnek állítottak emléket. Ezt követően minden év augusztus 20-án a négy község (Litke, Ipolytarnóc, Mihálygerge, Egyházasgerge) lakosságának részvételével ünnepi megemlékezést tartottak a parknál. A facsoport hét kocsányos tölgye körbefogja az államalapító Szent István kőszobrát, amelyet Imre Mária litkei lakos állíttatott 1902-ben „Magyarország ezeréves és a magyar kereszténység kilencszáz éves fennállásának emlékére."
A 110 éve elültetett fák mára egészséges, impozáns törzseket neveltek. Magasságuk 22 méter körül váltakozik, a fák átmérője jó fejlődésről árulkodik. Az egyes törzsek kerülete 130 cm magasságban 235 és 325 cm közötti. A kis parkot körülölelő kerítés kapuján belépve, jobbfelé haladva találjuk az elsőt és így az óramutató járásával ellentétes irányban haladva a többit. Azt nem tudjuk, hogy melyik fa melyik vezérnek állít emléket.
Volt idő (1976), amikor két fát az épületre hajló ága miatt ki akartak vágni, mert a község akkori vezetői nem tudták mikor, milyen céllal ültették az emlékfákat. Erre csak az engedélyezés előtt derült fény. Ez a sajnálatos esemény ad magyarázatot az emlékpark táblájára 1978-ban felíratott Vörösmarty idézetre:
"EMLÉKEK NÉLKÜL A NÉPEKNEK HÍRE CSAK ÁRNYÉK!"

Csád-alji mocsár
Litkétől Ipolytarnóc irányába, a falucentrumtól északra haladva, az Ipoly és a vasút között, a magyar-szlovák határ mentén található a mintegy 300 hektáros Csád-alji mocsárvilága, a vízimadarak kedvelt élőhelye. Nógrádban egyedül itt fordul elő a nagy kócsag és ugyancsak különlegességnek számít a batla megjelenése. Még nem természetvédelmi terület, noha számos érdekességgel és változatos növényvilággal rendelkezik.

4.2. Épített örökség
Római Katolikus Templom (Szent Kereszt)
Litke templomáról már a középkorban említést tesznek, bár az épület az 1688. évi egyházlátogatáskor romokban hevert. A jelenleg is meglévő barokk stílusú római katolikus templomot 1766-ban építették újjá az ősi falakra. A fő- és mellékoltárok, valamint a szószékoltár rokokó stílusúak. A templomot 1879-ben ismételten helyre kellett állítani. Barokk, épület 1776-ban. Szabálytalan alaprajzú telken szabadon álló, keleteletlen, egyhajós épület, a homlokzat vonalában emelkedő toronnyal. Szentélye a nyolcszög három oldalával zárul. A homlokzatokon méteres lábazat fut körül. Hármas tagolású főhomlokzatának első szintjén főbejárat vörös márvány barokk kerettel. Felette üres medaillon. A lizénával tagolt bal- és jobboldalon szintén egy-egy medaillon látható. Az első szakaszt törtvonalú barokk párkány zárja. E fölött voluta nélküli barokk oromzat egy-egy kerek ablakkal, közepém szoborfülke Nepomuki Szt. János kőszobrával. Az alacsony, sarokpilaszteres, órapárkányos torony valamennyi oldalán egy-egy félköríves záródású, záróköves ablak. Harang alakú toronysisakja bádoggal fedett. A hajó lizénnákkal tagolt két hosszabbik homlokzatán 5-5 félköríves záródású ablak látható. A keleti oldal középső ablaka alatt barokk szemöldökös kapu, felette első világháborús emléktábla. A keleti oldalon a szentélyhez sekrestye csatlakozik. Mellette műanyagból emelt stílustalan kazánház. A szentély nyugati oldalán két ablak, a déli délnyugati és délkeleti falban pedig egy-egy megegyező formájú, de elfalazott ablak látható. A tetőzet palával fedett.
Falképek 1964-ből származnak, Szilágyi János festményei.
Berendezés: főoltár, mellékoltár és szószékoltár 1770-es évek végéről. Felszerelés: A sekrestyében barokk sekrestyeszekrény. Két rokokó, fa gyertyatartó, eredeti aranyozással. Két XVIII. századi feszület, érdekes népi munka. Zöld virágmintás miseruha a XVIII. századból.
Építtette a gróf Koháry család 1776-ban. 1897-ben helyreállították, állapota azonban mára kifejezetten rossz.

Római Katolikus Plébániaház
Szabadon álló, L alaprajzú, földszintes ház. Utcai szárnya manzárd-, udvari nyeregtetős, utóbbihoz alacsonyabb toldalékok kapcsolódnak. Az utcai szárny udvari homlokzata előtt falazott pilléres, részben beépített veranda, az udvari szárny homlokzata előtt faoszlopos, lécmellvédes tornác. Utcai szárnya kéttraktusos, csehsüveg boltozatos helyiségekkel. Pincelejárat a nyitott verandáról. A főhomlokzat teljes hosszában kb. 40 cm-es, szürkére festett lábazat fut végig. Az épület fehérre meszelt. Tetőzete szoknyás, kontyolt nyeregtető, palafedéssel. Az épület részben alápincézett, mely mára - a magas talajvíz miatt - szinte egészen feltöltött. Az épület évek óta lakatlan, folyamatosan pusztul. 1977-ben külső felújítást végeztek rajta. Ekkor készült az egyetlen megmaradt apácarács mintájára a többi ablakrács is.

Magtár
Szabadon álló, téglalap alaprajzú, emeletes épület, kontytetővel. Főhomlokzata 5 tengelyes, az emeleten fekvőtéglány alakú, vakolatkeretelésű, vasráccsal ellátott ablakokkal, a földszinten a középső ablak helyén félköríves lezárású vakolatkeretelésű kapuval. Kosáríves záródású bejárata a DNy-i homlokzat középtengelyében található, fekvő téglalap alakú ablakaiban vasrács van. A belsőt faoszlopokon nyugvó gerendás fafödém osztja két szintre. Építtette a birtokos gróf Koháry család a 18. században. Az 1945-ben lebontott Koháry-kúriához tartozott.
Két rövidebb homlokzata a földszinten és az emeleten is egyaránt 2-2 - a főhomlokzattal megegyező - ablaktengelyes. Hátsó homlokzata szintén 5 tengelyes a már ismertetett ablakokkal, bejárat nélkül. Az épületet mindkét végén kontyolt, cseréppel borított nyeregtető fedi. A szécsényi ferencesek 1991-ben felújították, és lelkigyakorlatos házként hasznosították. További átalakítása 1998-ban történt meg.

Koháry-féle menház
Barokk stílusban épült 1725-ben.
Szabadon álló, L alaprajzú, földszintes ház, kontyolt nyeregtetővel. Gróf Koháry-család építtette 1725-ben szegényház céljára, 35 fő szegény számára.
Az utcai szárnyat két eltérő gerincmagasságú kontyolt nyeregtető fedi, melyek középen oromfallal csatlakoznak egymáshoz. Az udvari szárny homlokzata előtt falazott pilléres-mellvédes, árkádos folyosó, félköríves nyílásokkal, a másik udvari homlokzaton ezek részben befalazva. Belseje átalakítva, helyiségei egy részben fiókos dongaboltozat van.
A műemlék épület eredeti homlokzata erősen átalakult, mivel üzletekként hasznosították. Mindkét szárny udvari részén vaskos pilléreken nyugvó, félköríves árkádok voltak. A nyílásokat 1985-ben befalazták. Udvarát fal veszi körül. Helyiségeit átalakították, régi boltozata csak az élelmiszerboltnál maradt meg.

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz