Karancslapujtő - Nógrádi Geopark Egyesület, nge

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Karancslapujtő

KARANCSLAPUJTŐ

1. A település elhelyezkedése
A községet a Nógrád megye északi részén Salgótarjántól északnyugati irányban a Dobroda-patak völgyében találjuk. Északon Karancsberény, nyugaton Karancskeszi keleten Karancsalja, délen Etes és Karancskeszi községekkel valamint közigazgatásilag Somoskőújfaluval is határos. Északkeleten a Karancs hegység tetején húzódó határa országhatár. A közlekedést a Salgótarjánból Litkén át Szécsénybe tartó útvonal biztosítja mindkét irányban. Vasútvonal Salgótarjánban és Litkén található. Mára már megszűnt de hajdan nagy jelentőségű volt az a kisvasút ami a karancskeszi és a karancsberényi bányákhoz szállította a munkásokat Baglyasalja- Etes-Rau- Karancsalja- Karancslapujtő-Karancskeszi ill. Karancslapujtő Karancsberény útvonalon.
Karancslapujtő több település egyesülésével jött létre. Előbb Mikófalva, Lapujtő és Bocsár vált egy községgé Lapujtő néven, majd 1927-ben Karancsapátfalva csatlakozásával létrejött Bocsárlapujtő, melynek nevét 1956-ban Karancslapujtőre változtatták. A település 1990-ig viselte a nagyközségi címet. A községhez tartozik Baksaháza, Kisbaksaháza, Bobonyér, Vízvölgy és Zsodánypuszta.

2. A település története
Az első írásos emlék a községről 1303-ból származik, de a falu határában talált honfoglalás kori sírleletek régebbi letelepedésre engednek következtetni. A X. századból származó, nemzetségfői rangra utaló fémveretek és fegyverek mellett a legértékesebb lelet egy férfi díszöv volt. A Magyar Nemzeti Bank a honfoglalás millenniuma alkalmából emlékérmet bocsátott ki a „Karancslapujtőn talált övveret” motívummal.
A XI. század elején került sor a királyi várispánságok kialakítására. Tarján és környéke a Kacsics nemzetség birtokába került. Kezdetekben a nógrádi vár tartozékaként Karancsberény is királyi várbirtok volt, de 1266-ban ifjabb István király odaajándékozta a Berényi család őseinek. A többi település (Karancsalja, Karancslapujtő, Tarján, Salgó, Zagyvaróna, Baglyasalja a Kacsics nemzetség birtokába került.
A község létezéséről 1303-ban készült írásos feljegyzés, bár a falu határában még honfoglaláskori sírleletek is előkerültek. Az első feljegyzések Bocsár településről szólnak, amely ma a falu egyik része. Mellette épült ki Lapujtő, Mikófalva és Karancsapátfalva.
Ezután a vidék története egyben egy bonyolult és szerteágazó birtoklástörténet is, amely során az öröklésekkel, birtokelkobzásokkal és ajándékozásokkal a birtokosok személye és a váruradalomhoz tartozó birtokok is változtak. A tatárjárás pusztítása térségünket is érintette, állítólag IV. Béla a vidékünkön keresztül menekült, a Karancs erdeiben bujkált a tatárok elől. A király személyéhez mindenesetre több helyi monda is kapcsolódik.

A község sokáig a Mocsáry nemzetség tulajdona volt, ennek emlékét őrzi a településen fennmaradt két kúria. A 19. század elején épült a klasszicista Mocsáry-Papp Szász -kúria, ebben élt és gazdálkodott haláláig Szontagh Ferenc, ki 1848-49-ben a Füleki Járás főszolgabírója volt. A szomszéd telken áll az 1749 körül, eredetileg barokk stílusban épült Mocsáry-kastély, melyet a 19. század elején klasszicista stílusban átépítettek. Ebben a műemlékké nyilvánított épületben élt és dolgozott Mocsáry Antal, Nógrád megye első, magyar nyelven írt monográfiájának szerzője.
A Karancs andezitjét a XIX. században kezdték termelni, Karancslapujtő határában a Bobonyér kőbánya 1890-ben nyílt meg.

3. A település természeti környezete
3.1. A település környékének geográfiai és geológiai jellemzői
A Nógrád megyei Karancslapujtő település az Északi-középhegységben, azon belül pedig a Karancs kistájon található.
A megye geomorfológiailag rendkívül változatos felszíne jó lehetőséget kínál domborzattípusok elkülönítésére is. A változatosságot többek között tönkös sasbércek, eróziós dombságok, vulkáni és szubvulkáni középhegységek, hegylábi félsíkok, laza üledékekkel fedett domb- és síkvidékek biztosítják. A domborzat változatosságát elősegíti az erős tagoltság is, amelyet jól reprezentálnak a jelentős relatív szintkülönbségek, a sűrű völgyhálózat és a változatos lejtésviszonyok. A jelenkori felszín kialakulásában része volt az erős tektonikus feldaraboltságnak, valamint a változatos kőzetminőségnek, hiszen a megye földtani felépítése is változatos. Uralkodóak az oligocén és miocén üledékek (homokkövek, agyagmárgák, slirek), de nagy területet foglalnak el a miocén vulkáni (főleg andezites) kőzetek is, kisebb kiterjedésűek a triász-eocén karbonátos kőzetek és a pliocén bazaltok. A felszínt sok helyütt pleisztocén-holocén homokos-kavicsos összlet fedi, valamint – elsősorban a medencékben - lösz, lejtőlösz.

Az É-D csapású Karancs magvát vulkáni kőzettömegek adják, amelyek közepes magasságú dombvidékben folytatódnak. Teljes egészében a megye területére esik. A Karancs a miocén andezitvulkánosság során keletkezett. A felnyomuló, hatalmas tömegű magmaanyag benyomult az üledékes rétegek közé, és azokat felpúpozva megrekedt a felszín alatt. Az így létrejött lakkolit, azaz kőlencse csak később emelkedett ki és ekkor pusztult le róla a fedő homokkőtakaró. A „Palóc-Olympusnak” is nevezett, sűrű erdőkkel fedett vonulat 729 m magas főcsúcsán - amelyet átszel az országhatár - kilátótorony emelkedik, amelyből tiszta időben a Magas-Tátráig el lehet látni. A táj átlagos tengerszint feletti magassága 177-720 méter.
A domborzati formákat szerkezetük és kőzettani felépítésük jelentős mértékben meghatározza. Ezért érdemes a terület felszínfejlődését a domborzat kapcsán is megvizsgálni. A jelenkori felszín szempontjából az első igazán jelentős, a mai formakincsre is kiható földtani folyamat a pliocén szerkezeti mozgásokhoz köthető. Az oligocén–miocén üledékekkel fedett térszínek, valamint a miocén vulkáni kőzetek a törések mentén fokozatosan összetöredeztek, a további mozgások hatására aszimmetrikusan kibillentek, emelkedésnek-süllyedésnek indultak. Így darabolódott fel a Karancs–Medves vidék. Miközben az eróziós és deráziós folyamatok erősödtek, és a felszíni üledékek és vulkáni kőzetek erősen vékonyodtak, a középhegységek és dombságok előterében széles hegylábi síkok fejlődtek ki. A pliocén végére már a korábbi hegylábfelszínek is betemetődtek, a folyók hordalékkúpokat és deltákat raktak le. Mindezek eredményeképpen változatos, tagolt domborzat alakult ki, amelyet mély eróziós völgyek, törések, széles hegylábfelszínek tagolnak. Ezt a tagolt tájat színesítette a bazaltvulkánosság formakincse is. A pliocén végére a domborzatot meghatározó szerkezeti egységek lényegében kialakultak.

A felszín letarolása, valamint a szerkezeti mozgások a pleisztocénban is folytatódtak. Az erősödő lineáris erózió következményeképpen sűrű, konzekvens völgyhálózat jött létre. A bevágódások a hegylábfelszíneket is feltagolták, a völgyek kijáratánál pedig hordalékkúpok halmozódtak fel. A hideg-száraz időszakokban az areális folyamatok, a nedves időszakokban pedig inkább az erózió formálta a felszínt. A völgyfejlődést mélyülő-bevágódó és feltöltő-szélesedő periódusok váltakozása jellemezte. Ezek a folyamatok kedveztek a teraszok kialakulásának, de ugyanakkor a teraszok gyors pusztulásának is, ezért a vizsgált területen a teraszok általában hiányoznak. A terület legmarkánsabb formajegyeit a jégkorszaki periglaciális folyamatok hozták létre. Az 500 m-nél magasabb térszíneken az aprózódás játszotta a főszerepet, így jöttek létre a kőfolyások és a kőtengerek. A lejtőkön és az alacsonyabb területeken a csuszamlások formálták a felszínt. Ezen lejtős tömegmozgások erős áthalmozó tevékenysége következtében a területen szinte teljesen hiányzik a típusos lösz, és csak löszszerű üledékek találhatók. A száraz periódusokban a szelek futóhomok-térszíneket halmoztak fel.

A posztglaciálisban és a holocén nedvesebb periódusaiban ismét felerősödött a lineáris erózió. A jelenkori felszínformálás azonban már nem változtatta meg alapjaiban a táj arculatát, annál inkább jelentőssé vált az ember tájalakító szerepe. Ilyen hatás pl. a szénbányászat, a kőbányászat és a talajerózió. Az erdőségek kiirtása, valamint az intenzív mezőgazdálkodás következtében a lejtőkön felgyorsult a felszín letarolódása. Az egykori meddőhányók megváltoztatták a terület domborzatát, sőt helyenként a vízföldrajzi viszonyokat is. Az infrastrukturális és a vonalas létesítmények (vasúti pályák, töltések) tovább tagolták a tájat. Az antropogén tájalakítás napjainkban is folyik.

Karancskeszi északi területei a Karancstól ÉNy-ra lévő dombvidékben találhatók. Háromszög alakú, nagyobb kiterjedésű dombvidék az Ipoly, a Fülek-patak is a litkei (Dobroda-) patak völgye között. Az országhatáron belüli része, egyrészt a Karancsberény-Karancslapujtői É-D irányú árkos völgyre (Dobroda-patak felső völgyszakasza), másrészt ez ettől ÉNy-ra következő 300-392 m-ig emelkedő dombvidék feldarabolt denudációs felületére terjed ki. A Dobrodától É-ra és D-re felszínre bukkanó legidősebb képződmény a felsőoligocén (katti emeletbeli) homok, homokkő, agyag és márga, e fölé a burdigalai emeletbeli szárazföldi breccsa, konglomerát, kavics és homok következik, közbetelepült tarkaagyagrétegekkel. Erre a sorozatra az alsó riolittufa hullott, ezután az alsóhelvéti barnakőszéntelepes rétegösszlet feküjében települt mocsári agyag szárazföldi eredetű rétegei következnek. A vékony barnakőszéntelep fedőjében ugyancsak az alsóhelvéti pectenes homokkő, még feljebb a felsőhelvéti slir (homokos agyag és márga, homokkő), végül a középső riolittufa ismerhető fel. Az alsótortonai szakaszban törtek fel a Karancs andezitlakkolitján kívül a Cserhát andezittelérei is. A felsőtortonai lajtamészkőcsoportot, amelyhez mészkő, homok, agyag és tufit rétegek tartoznak, a Litke és Nógrádszakál közötti szarmata andezittufa- és agglomerátum összlet keletkezése követte. Végül a szarmata emelettel kezdődő szárazföldi időszak a pleisztocénen át is kitartott.
Szerkezetileg az Északkeleti-Cserhát a Zagyvapálfalvától ÉNy-ra Litkéig húzódó etesi szinklinális, ill. etesi árok két oldalán ÉK-en a baglyasi horszt, DNy-on a kishartyáni - pilinyi - dombok - nógrádszakáli Kőhegy sorakoznak. A nagy sasbérceket, ill. árkokat, szinklinálisokat a fiatal hosszanti, ill. haránttörések taglalják, az első ÉK-DNy-i, utóbbiak ÉNy-DK-i irányúak. A hosszanti törések a tortonai emelet után, ill. felsőpannóniai emelet után keletkezett.
A nehézásványtani vizsgálatok szerint a Jégerfővölgy környékén az újharmadidőszaki homokos, kőzetlisztes kifejlődésű képződmények az Ipoly vízgyűjtőjének felső részén, a ma is felszínen lévő paleozóoskristályos alaphegység, az Ős-Vepor korrelatív lepusztulástermékeinek tekinthetők.
A nagyobb völgyek (Karancskeszi - Büdöskútpusztai- és Nagyhallgatói-völgy, liptagergei Nagy-völgy, mihálygergei Hársas-völgy és ipolytarnóci Csapás-völgy, a Dobroda-völgy kevéssé aszimmetrikus keresztmetszetű, de azért tektonikusan kissé kijelölt eróziós völgyek. A völgyhálózattól erősen felárkolt dombvidék legnagyobb része 300-320 m absz. magasságú hullámos denudációs felület. További erős feldarabolásában főleg a felsorolt nagyobb völgyekben torkolló szerteharapódzó aszó-völgyek vesznek részt. Föléje 3-4 helyen, egymástól eléggé elszigetelten, magasabb, néhol kissé meredekebb lejtőjű dombok emelkednek, így Ny-ról K-re a Nagy-hallgató (392 m), a Hegyes-hegy (380 m) és a Futykó-tető (408 m). Ezek a magaslatok a K felé szomszédos Karancs előhegységi közül az Arany-hegy (450 m), a bazaltkitöréses Háromhatár-hegy (441 m) és a bazaltplatós Szilvágy laposa (432 m) szintjének felelhetnek meg, vagyis ezek is egy régibb, de ugyancsak újharmadidőszaki denudációs felület részei. Ez azonban már jobban szétdarabolódott és csak kevés maradványa van.

A település déli része, a Dobroda-patak völgyétől délre az Endrefalva - Piliny - Etes közötti dombvidékbe sorolható. A Nagy-patak és a Litkei-patak völgye közötti terület DK-i része felsőoligocén-alsómiocén rétegekből áll. Ez a hosszú, keskeny sáv, a Kőhegy tönkjével szemben jóval alacsonyabb, mindössze 300 - 320 m absz. magasságra emelkedő hullámos felszín. A fiatal tektonikus mozgások aránylag elég egyenletes magasságra emelték ki. Ilyen különösen a Piliny, Ludányhalászi és Nógrádszakál közötti rész. A Piliny - Kisgerge vonaltól DK-re lévő dombvidéken viszont a legmagasabb kiemelkedések inkább a DNy-i széléhez közel, az aszimmetrikus keresztmetszetű Nagy-patak völgyéhez közelebb húzódnak. A felszint tektonikusan kijelölt, valamint konzekvens völgyek és kisebb korráziós völgyek szabdalják fel. A viszonylagosan egységen felszín DK felé Etes - Kishartyán vonaláig tart. A pilinyi Várhegy riolittufából felépült tanúhegy lajtamészkő-foszlányokkal, kőzete ellenállóbb, mint a laza oligomicén rétegsor.
A Nagy-patak jobb partja fölé emelkedő, magaslatok Karancsság és Kishartyán között meredek lejtővel emelkednek ki. Karancsság alatt a Nagy-patak mentén emelkedő különálló kis dombok részben régi hegycsuszamlással váltak le a Litkei- és a Nagy-patak között húzódó vízválasztó főgerincről. Ilyen - hegycsuszamlással keletkezett, korráziósan is átformált - kisebb dombrészleteket a mellékvölgyek környékén is sok helyen lehet látni, pl. Kishartyán és Ságújfalu között vagy Karancsság és Szalmatercs felett is.
A terület Lapujtő - Salgótarján - Zagyvapálfalva - Kishartyán közötti DK-i része már nem olyan egyenletes magasságú dombvidék, hanem valamivel élénkebb felszínű, jobban tagolt, mozaikdarabjaira bomlott szét. A felszín fővonalait itt is a fiatal tektonikus mozgások nyomán alakultak ki.

3.2. A település környékének vízrajzi jellemzői
A Karancs és a Medves vidékén húzódik a Duna és a Tisza vízválasztója. A Karancs forrásainak többsége a Duna mellékvizeit táplálja, a Medvesen a Várberek- és a Somoskői-patak a Dunába, míg a Gortva-, Tarján-patakok és a Zagyva a Tisza vízrendszeréhez tartoznak. A Karancs viszonylag kis tömbje, meredeken lefutó oldalai miatt vízben szegény terület, legnagyobb vízfolyása a Dobroda-patak, amely a hirtelen, nagy mennyiségben lezúduló esőzések idején a torkolatánál (az Ipolyba ömlik) jelentős árvizet is okozhat. A Dobroda-patak, mely az Ipoly egyik legjelentősebb vízgyűjtője.

A dombvidéki felszínen még elég sűrű a völgyhálózat, ezek közül a legtöbb állandó vízfolyással is rendelkezik. A vízhozam azonban csekély mert kevés a csapadék a felszínt pedig több helyen fedi laza vizet áteresztő üledék. Ennek következtében a mélyebbre leszivárgó víztömegek az említett völgyek felsőbb- és egyúttal még bevágódófélben levő- szakaszban rétegforrások alakjában kerülnek elő.
Forrásokban nem olyan gazdag a terület, mint a Cserhát legmagasabb részei, azonban különösebb a nagyobb völgybevágódásokban még elég gyakoriak a rétegvizes források. Vízhozamuk természetesen nem éri el a Központi vagy a Pásztói Cserhát forráséit, azonban állandóak és felsőszakasz jellegű völgyek fenekén felfakadó kis rétegforrások vize a nagyobb völgyek széles fenekén gyűlik össze, ahol a sok a mocsaras vizenyős terület. Többnyire a felsőoligocén katti homokos rétegből, esetleg az alsómiocén rétegsorból fakadnak.
A lefolyásviszonyok közepesen alakulnak az ÉK-i Cserhátban. A magasságkülönbségek ugyan nem nagyok, de viszont sok a meredek lejtő és sok helyen van a felszínen vizet eresztő kőzet is. Még az is okozza a gyors lefolyást, hogy aránylag kevés erdő van ezen a területen.
A Dobroda patak: Völgye Salgótarjántól ÉNy-ra Karancslapujtőtől kezdve egészen Ipoly völgyi torkolatáig merev egyenes lefutású széles tektonikus árok. Egyik Salgótarján Ny-i szélén a Károly-akna feletti nyeregről húzódik le ÉNy felé. Az előbbinél nagyobb és jobban kidolgozott meglehetősen széles allúviummal rendelkező Etesi-völgy. A Salgótarjántól Ny-ra húzódó alsómiocén rétegekből álló felszínt árkolják fel e völgyek nagyobb törésvonalak mentén vágódtak be. Irányuk főleg É-D és ÉNy DK. Ugyancsak fontos vonalat követ az ellenkező irányból, É felől leereszkedő árokszerű Dobroda-fővölgy ez a Karancs andezittörzsének Ny-i határa. A karancsi andeztifelszínről Ny-ra lefutó konzekvens völgyek a Karancsberény-Karancslapujtő között árokszerű völgyben egyesülnek.
Az említett völgyek egyesülésével kezdődő tulajdonképpeni Dobroda-völgy 3/4 km széles és 15km hosszú merev, egyenes tektonikus árok. Keresztmetszete talán annyiban kissé aránytalan, hogy bal oldalát végig nagyon szépen fejlett teraszos magaslatok kisérik pl. Baksaháza és Liptagerge vonalánkb. 8m, 20m,35-40m, és 50m magasságban. Az egymással párhuzamos, szubszekvens mellékvölgyek jól felszandalják így a Litkei völgy egész bal oldali lejtője meglehetősen szabályosan fejlett térszín.
A Dobroda-patak vízrajzi sajátosságaira nézve 145km2 vízgyűjtő területének kisebb része 200m tszf. magasság alatt fekszik zöme pedig 200-300 m felett. A legmagasabb részekre 400m felett csak töredékek jutnak. Elég sok a talajvédelem és az erős erózió meggátlása szempontjából igen fontos erdő főleg azonban a vízgyűjtő terület szélein a vízválasztók közelében. Az egész vízgyűjtő nagy megközelítéssel félig áteresztő talajú ugyanis az erdővel nem takart területeken sok az erősen savanyú és főleg Etes körül erősen kisebb része meszes, középkötött vályog is. Kisebb előfordulású a nagyobb részben gyengés savanyú agyag, valamint az öntéstalaj.
A sűrű vízfolyáshálózatra való tekintettel a vízfolyássűrűség 0,54km/km2. A lefolyási tényező 10%. A fajlagos lefolyás átlaga 1,9 /sec km2. A talaj a vízgyűjtő 28%-án erősen erodált.
A 30 éves vízszállítási átlagok között mutatkozó csekély eltérések az éghajlat megfelelő eltéréseivel magyarázhatók. Így megnövekszik a hőmérséklet ingása, ezzel együtt alacsonyabb a téli félév középhőmérséklete ezért kisebb a párolgása, amit úgy látszik nem egészen egyensúlyoz a nyári félév magasabb középhőmérsékletével járó nagyobb párolgás csökkentebb felhőzetével és kisebb légnedvességével mert kellő méretű csapadéktöbblet is a téli félév sajátossága. Így a vízháztartási mérlegben a lefolyás javára csekély növekedés állott be.

A területen, a domborzat változatossága miatt nem beszélhetünk összefüggő talajvíztükörről. Jelentősebb mennyiségű talajvizet csupán a vízfolyások negyedidőszaki völgykitöltései tartalmaznak. Gyakorlati tapasztalat szerint a vízadó réteg vastagsága általában az egész völgyszélesség középvonalában a legnagyobb.

3.3. A település környékének éghajlati jellemzői
Az éghajlati viszonyok Nógrád megye területén eltérők. A Kárpát-medencére egészéhez hasonlóan két nagy éghajlattípus, az óceáni és szárazföldi éghajlat érezteti a hatását, de a klíma változásait befolyásolja a földrajzi fekvés, a tengerszint feletti magasság, a kitettség és az uralkodó széljárás is. Míg az óceáni légtömegek csökkentik a hőmérséklet különbségeit a nyári és a téli időszak között, addig a szárazföldi légtömegek fordítva hatnak, hatásukra hideg tél és forró nyár alakul ki, tehát nagy az évi ingadozás. Az óceáni jellegű éghajlaton több a csapadék és a köd, a kontinentális klímát az év egészében, de különösen a nyári időszakban rendkívül kevés csapadék jellemzi. Bár a területet mindkét hatás éri, összességében a szárazföldi éghajlat jegyei uralkodnak.
A 400-500 méter tengerszint fölötti magasságú területeken már érezhető hőmérsékletcsökkenést, nagyobb csapadékmennyiséget tapasztalunk, mint a völgyekben.
A terület magasabban fekvő részeinek klímája éppen ezért hegyvidéki karakterrel bír, ugyanakkor a környező, magasabb hegységek miatt szélvédettnek számít.

A területet a mérsékelten hűvös-mérsékelten száraz éghajlat jellemzi. A napsütéses órák száma meglehetősen alacsony. Az évi napfénytartam többnyire 1900-1950 óra, ebből januárra 55-60 óra, júliusra 270-280 óra jut. Ennek megfelelően alakul a sugárzás évi összege is. Érdekes, hogy miközben az átlagok jóval elmaradnak a legmagasabb országos értékektől, addig - csak a téli hónapokat tekintve - a magashegységek kapják a legtöbb napfényt.
A hőmérséklet középértékei valószínűleg emlékeztetnek a hegység hasonló, 200-300m magasságra emelkedő többi területének hőmérsékleti értékeire, legfeljebb, az Alföldtől való távolabbi fekvés és a Kárpátok közelsége miatt alacsonyabb értékek alakulna ki itt. A csapadék átlagos összegei kisebbek, mert köröskörül magasabb hegyvidék-ÉNy-on az Osztrovszki, ÉK-en a Karancs, DK-en a Mátra és DNy felé a Cserhát központi részei szegélyezik, hol minden irányban magasabb a csapadékösszeg és az említett szomszédos hegységrészejken átkelő szelek területünkre főn jelleggel érkeznek.
A többi éghajlati elem átlagos értékeire vonatkozóan feltehető, hogy a szélklíma a Kárpátok védő hatása miatt itt is változatos és a sok szélcsend, a nedvesség a gyakran fellépő hőmérsékleti visszásság miatt magas, a borultság pedig nyáron viszonylag alacsonyabb és télen- ugyancsak az említett visszásság és az ennek nyomán fellépő alacsony szintű erősebb felhőképződés miatt magas lehet.

Az évi középhőmérsékletek is viszonylag alacsonyak. Az átlagos középhőmérséklet 8,5-9 ºC, a januári -3,5 ºC és -4 ºC közötti, a júliusi pedig 19-20 °C körüli. Mind a téli, mind a nyári középhőmérsékletek átlag 2-3 fokkal maradnak el Magyarország legmelegebb tájainak hasonló értékeitől.
A mezőgazdaság szempontjából nagy fontossággal bíró vegetációs időszak átlaga nem túl magas, 14,5°C és 16,8°C közötti. Ami az abszolút évi hőmérsékleti minimumokat és maximumokat illeti, ezek átlagai -16°C és -18°C, ill. 30°C és 34°C közöttiek, a magasabb hegységi területeken jó pár fokkal alacsonyabbak. A kedvezőtlen adottságokat az is jelzi, hogy az első fagyos nap a megye nagy részén már október 10-15. között várható. Átlag évi 30-40 olyan nap van, amikor 0°C alatti a hőmérséklet, a fagymentes napok száma pedig mindössze 170-180. A téli napok (napi maximum ≤0 °C) száma 110-120, a nyári napoké (napi maximum ≥25 °C) 50-60, míg a hőségnapoké (napi maximum ≥30 °C) 8-12 nap.

Az évi csapadékmennyiség térben és időben is szeszélyes eloszlást mutat. Az éves átlag 600 mm körül mozog, ebből a vegetációs időszakra 340 mm jut. A Központi-Cserhát, a Karancs, a Középső-Ipoly-völgy, a Medves magasabb területeit, valamint a Pétervásárai-dombságot 600-650 mm csapadék öntözi. A legcsapadékosabb hónapok a június (80-90 mm) és a július (70-80 mm), míg a legszárazabb hónap a február (30-35 mm) és a március (35-40 mm), de alacsonyak a januári értékek is. A 24 órán belül mért legtöbb eső Karancsalján hullott (55 mm).

3.4. A település környékének növényzeti jellemzői
Valaha a teljes területet az erdők uralták. Az emberi hatásra az erdőterületek aránya csökkent, de még napjainkban is jelentős. Az alacsonyabb, dombvidéki régióban cseres-kocsánytalan tölgyeseket (Querco petraeae-cerris) találunk. Ezen erdők gyepszintjében a pázsitfű-félék uralkodnak. Védett fajokban kevésbé gazdag társulás, megtaláljuk azonban itt a bársonyos kakukkszegfűt (Lychnis coronaria) és a fehér madársisakot (Cephalanthera damasonium) is. A magasabb régiókban, az enyhe lejtésű részeken, a fennsík jellegű területeken gyetyános-kocsánytalan tölgyesek (Querco petraeae-Carpinetum) alakultak ki. Ezek az erdők képezik a tölgyes és a bükkös zóna átmenetét. Szinte minden állományukban megtaláljuk a madárfészek kosbort (Neottia nidus-avis) és a kardos madársisak (Cephalanthera longifolia) legnagyobb állományai is ezekben az erdőkben találhatók. Egyes részeken a kocsányos tölgy (Quercus robur) példányai, állományai is előfordulnak. Főként a Karancson találjuk a gombafajokban gazdag rekettyés tölgyeseket (Genisto pilosae-Quercetum petraeae). A meredek talajokon, nagyobb arányban a Karancson mészkerülő bükkösök (Luzulo-Fagetum) is jellemzőek. Mély, meredek falú völgyekben szurdokerdők (Scolopendrio-Fraxinetum) alakultak ki, amelyek gyepszintje a montán bükkösöket idézi. Előfordul bennük többek között a fehér acsalapu (Petasites albus) és a berki aggófű (Senecio hercynicus) A déli kitettségű oldalakon, inkább homokkövön és andeziten nem mondhatók ritkának a molyhos tölgyesek (Corno-Quercetum pubescentis, Epipactio microphyllae-Quercetum pubescentis), amelyekben előfordul a húsos som (Cornus mas), és ilyen erdőben találhatjuk a majomkosbor (Orchis simia) egyetlen Északi-középhegységi állományát is. A patakok alsó folyásánál gyertyános égerligeteket (Aegopodio-Alnetum) találunk.

3.5. A település környékének talajviszonyai
A felszín természetes eredetű, ásványi és szerves anyagok bonyolult kapcsolatából álló képződménye a talaj. Számos meghatározása közül a legismertebb és legáltalánosabb definíció szerint a Föld legkülső, szilárd burka, amely a növények – és más élőlények – életteréül, termőhelyéül szolgál. Legfontosabb tulajdonsága, hogy a rajta élő növényzetet a megfelelő időben és kellő mennyiségben képes ellátni vízzel és tápanyagokkal.

A terület talajtakarójában az agyagbemosódásos barna erdőtalaj dominál, amely andezitre és bazaltra rakódott harmadidőszaki üledékeken jött létre. A domborzati viszonyoktól, valamint a tájhasználattól és az emberi beavatkozás mértékétől függően a meredekebb részeken az erózió különböző megjelenési formáit is megfigyelhetjük. Az erózió ezeken a területeken a talajtakaróra is jelentős hatással van, mivel az erodáltság mértékétől függően földes kopár talajok, illetve köves-sziklás váztalajok is kialakultak.
A majdnem egészen üledékes kőzetekből felépített területen eredetileg kétféle fő talajtipus alakult ki. A dombtetőkön nagyobb teret betöltő erdőségekben erdei talajok szerepeltek. Ma már ezek kevésbé vannak megérintetlenül, mert az erdőségek zömét kiirtották és sok erodálódott.
A talajerózió az egész területen erősnek minősíthető. Az egyes részleteket illetően a Dobrodától jobbra csak a karancsberényi völgyben látszanak gyengébben erodált foltok valamint az Ipoly teraszain alig erodált részek egyébiránt a magasabb dombokon viszont erősen kevés helyen pedig csak közepesen erodáltak a talajok így hogy a folyamat már rendszerint harmadidőszaki túlnyomóan könnyen pusztuló agyagos homokos laza alapkőzetekig haladt előre.

4. A település értékei, nevezetességei
4.1. Természeti örökség
A Karancs:
Vulkáni tevékenység hatására, körülbelül 13 millió éve alakult ki a Karancs-hegység és a Medves-vidéken a Sátoros. E kitörések során andezitláva került a felszínre. A Medvesen erre az időszakra a Sátoroson kívül csak andezittelérek utalnak, ennek nyoma például a Zagyvai-várhegyen Kő-asztalként ismert andezit kőkibúvás.
A Karancsot kialakító vulkáni tevékenység során a korábbi, már kőzetté vált, 24-26 millió éves tengeri keletkezésű üledékösszletbe nyomult az andezit, de nem tört a felszínre, így régebbi keletkezésű kőzet a felszínen maradt. A magas hőmérsékletű gőzök és gázok találkozásuknál mindkét kőzetet átalakították.
A Karancs rejtett vulkánosság egyik legszebb hazai példája. E vulkáni tevékenységet kísérő mozgások hatására a terület kissé kiemelkedett, de még viszonylag alacsony maradt, feltételezések szerint még mintegy 3-4 millió éve, a magasabb hegyekből, északról érkező folyók átszelték a vidéket. Mindenesetre ekkor már szárazulattá vált, a tenger többé nem öntötte el.

4.2. Épített örökség
Római Katolikus Templom (Magyarok Nagyasszonya)
Jellege neogótikus, épült 1899-ben. A falu központjában magasodik az 1899-ben felszentelt neogótikus római katolikus templom, amelyet elsőként az országban a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szenteltek fel.
A régi templom valószínűleg az 1450-es években épült. Ezt bizonyítani látszik, hogy mennyezete kazettás famennyezet volt, tele érdekes és értékes korabeli huszita festményekkel díszítve.
A források 1688-ban még elpusztult, nyilván középkori templomát említik, mely a Boldogságos Szűznek volt szentelve. Ekkor a település még Karancskeszi filiája. Az 1713-as Canonica Visitatio szerint a templomnak ekkor készült festett kazettás famennyezete. A régi templom, mely ugyanezen a helyen állt, melyet 1895-ben lebontottak, középkori, gótikus stílű volt. A déli oldalon, széles festett párkány díszítette, szürke, narancs és vörös festéssel. Az 1731-es Canonica Visitatio szerint tornyában három harang lógott, boltozott szentélye akkor már romos állapotban volt. 1813-ban már erősen omladozott.
A templomban található a falu közigazgatási területén lévő karancsi kápolna eredeti oltára.

Evangélikus templom
Klasszicista, épült 1820-ban. A XIX. század elején épült a műemlék klasszicista stílusú evangélikus templom.
A templom alapkőletétele a feliratok szerint 1819. március 30-án volt. 1820-ban Lovich Ádám superintendens szentelteti fel.
A község Kómárom nevű részén, utcavonaltól távolabb, a domboldal tövében álló, K-Ny-i tájolású, egyhajós, torony nélküli templom. Ny-i homlokzata háromszögű oromfallal, egyszerű párkánnyal épült, innen nyílik a bejárat is. Szentélye kosáríves záródású, a hajóval azonos szélességű.
A harangokat a domboldalon álló egyszerű, fa harangtoronyban helyezték el. Az egyszerű, kisméretű épület lapos mennyezetű, fehérre meszelt falaival, két-két kis oldalablakával, egyszerű, oszlopos klasszicista oltárával, henger alakú szószékével típusa a múlt század elején épült evangélikus templomnak.
A hajót deszka, a szentélyt hatszögű poltári burkolatból képzett padló borítja. Kazettás mellvédű karzata feltehetően 1870 után készült, hét darab kisvasúti sínszál tartja. Épített szószéke és oltára klasszicista stílusú.

Szent Margit-kápolna
A XX. sz.-i, két részben épült kápolna a Karancs hegységhez tartozó 685 m magas Kápolnahegyen áll. Középkori falak felhasználásával épült.
A Karancs-nyeregből nyugati irányba haladva egy kis kaptató után juthatunk fel a Kápolna-hegyre. A Kápolnahegy a bronzkorban megerősített telep volt, ezt bizonyítják a szórványos felszíni leletek és a hegy peremén még megfigyelhető földsáncok. Kis fennsíkjára építették feltehetően a XIII. sz.-ban a keletelt, román kápolnát, mely a középkorban Szt. Margit tiszteletére volt szentelve. Az eredeti, román stílusra utaló falmaradványok kövei ma is láthatók a nyugati orom-falba építve. Dr. Dornyay Béla ásatásakor előkerült legkorábbi pénzlelet IV. Béla korából való. A környékben elterjedt monda szerint IV. Béla a tatárok elől menekülve a hegy lábánál pihent meg, s erre emlékezve leánya a csúcsra kápolnát épített. Bél Mátyás szerint a Forgách család emelte, ez az adat valószínűleg egy helyreállításra vonatkozik. Ebben az időben búcsújáró hely volt, a XVIII sz.-ban remete is lakott a romok mellett.
A középkori építmény pusztulásáról nincs adatunk. 1927-ben a szentély romjaira kápolnát építettek, majd 1934-ben hozzáépítették az É- D- i irányú hajót és szentélyt. A második világháború utáni években - funkcióját vesztve - ismét nagyon megrongálódott, s kápolnaromként kezelték. A kápolnát 1950-ben leszerelték, XIX sz.-i oltárképe dr. Kardas József közlése szerint Pannonhalmára került. Kis haranglábon lévő harangját az aggteleki templomnak ajándékozták. A karancsvölgyi községek lelkes hívői azonban alapítványi, egyesületi, önkormányzati képviselői segítséggel az 1990-es évek elején szépen helyreállították. Az egri érsek szentelte fel és azóta évente több búcsút is tartanak a kápolnában. Innen néhány méterre volt egy remetekunyhó is, amelyben időszakonként élt egy- egy ember. A remetelak a XX. század elejéig lakott volt. Az 1760-as években Fráter Pál, majd Fráter Elek remetéskedett a csúcson.
A középkori építmény hajója dr. Dornyay Béla adatai szerint 6,70 x 5,90 m belméretű volt, 80 cm vastag falai 1929-ben még közel 1,0 m magasságban álltak. A román stílusú, homokkőből faragott diadalívet az egykori szentély falmaradványaira épült, félköríves záródású K-i oldalkápolna foglalja magába. A mai kápolna É-D tájolású, a régi hajófalakat az új építésénél részben felhasználták, részben lebontották. Műemlék.

Mocsáry-Papp-Szász-kúria
Klasszicista, 1820 körül átépítve. A kúria a község egykor önálló Bocsár nevű falurészén épült a Mocsáry család számára 1820 körül, majd Papp-Szász Tamás tulajdonába került.
A helyi hagyományok szerint, melyet már Sorovszky is említ, régi, 400 éves alapokon áll. E század elején Mocsáry Ödön majd Papp Szász Tamás birtokába került. Az épület Ny- i szárnyát bővítették, az építkezés éve nem ismert. 1948-ban helyreállították, ekkor kerültek ablakkeretek a középrizalit árkádjaiba. 1976- ban az óvodai részhez toldalékok épültek, a munkák során fedezték fel az ismeretlen rendeltetésű pinceüreget. Parkja 1976- tó1 természetvédelmi terület.

Nyújtott téglalap alakú, magas lábazaton álló épület, kerti homlokzatán timpanonnal lezárt középrizalittal. Ennek külső árkádsora eredetileg nyitott volt, a hevedereket nyolc pillér tartja, a pillérfejezetek még kívül-belül láthatók. Az árkádok alatti belső lépcsők közül a nyugatit már befalazták, ugyanakkor az öt nyílásba neogót hatású ablakkereteket helyeztek el. A rizalit két oldalán 5- 5 ablak van, két- két nyílás felett téglalap alakú, összefogó faltükörrel. Udvari homlokzatát az elmúlt évtizedekben több toldalékkal átalakították.

A kereszthevederrel osztott előcsarnok és az épület központi részén még négy helyiség megőrizte eredeti boltozatát. Két különálló boltozott, több részből álló pince található a kúria alatt. A rizalit oldalánál nyíló pince lezárófala a Ny- i szárny két faltükre alatt helyezkedik el, az itt lévő befalazott szellőzők a kétablakos épületvég későbbi építését jelzik.
Külön pincerész van a K- i szárny alatt, melyben az elmúlt években kb. 1,5 x 2,5 m alapterületű és kb. 3,5 m mély kőfalazatú üreget találtak. Mindkét pincéből téglalépcső vezetett az épület belsejébe. A szomszédos Mocsáry-kastéllyal közös parkját, 1976-ban természetvédelmi területté nyilvánították értékes fái miatt.

Mocsáry-kúria
Szabadonálló téglány alaprajzú, fehérre meszelt épület, cseréppel fedett manzárdtetővel. Petőfi utcai homlokzatának középen kis kiülésű középrizalit. A homlokzat 1-3-1 ablaktengelyes, az ablakok alul és felül füles keretezésűek, zárókőimitációval ellátottak. A középső három nyílás felett(rizalit) egyenesbe induló és abba visszatérő félköríves szemöldökpárkány, a két szélső felett- megegyezően a kétoldal homlokzat nyílásaival- függönyíves szemöldökpárkány látható. Az ablakok és a párkányok között vakolatdíszítés. A középrizalit felett kissé átalakított törtíves barokk oromzat, benne két egyenes záródású, a földszintekkel megegyező keresztezésű ablakkal. Az udvari homlokzat középső harmada előtt négy oszloppal alátámasztott, külön nyeregtetővel ellátott portikusz emelkedik. A homlokzat 1-3-1 tengelyes, ablakainak keretezése azonos a már említettekével, de szemöldökpárkányuk nincs. Az utca felől nézett jobb oldali oldalhomlokzat három tengelyes, melyből a 3. ajtó. A bal oldali oldalhomlokzat 2 tengelyes, a nyílások keretezése megegyezik a többivel
Kéttraktusos; a földszinti helyiségek javarészt teknő- és dongaboltozatosak, a manzárdban síkmennyezetesek. Építtette Mocsáry Pál 1740 körül, a portikuszt a 19. század végén építették hozzá (elpusztult).

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz