Karancskeszi - Nógrádi Geopark Egyesület, nge

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Karancskeszi

KARANCSKESZI

1. A település elhelyezkedése
Karancskeszi a 720 m magas Karancs -hegy lábánál a Dobroda patak völgyében terül el, Nógrád megye északi részén a szlovák határ közelében. A Dobroda patak kettészeli a községet. Salgótarján vonzáskörzetéhez tartozik. A Salgótarján Litke közötti út mentén található. Vasútállomása nincs, csak közúton közelíthető meg. Közlekedési lehetősége a közúti forgalomra korlátozódik. Vasút Salgótarjánban és Litkén van a legközelebb a községhez. Hozzá tartozik a Lászlóvölgy elnevezésű településrész is. Története, mint a falu fekvése is, két részre osztható. Karancskeszi és a közigazgatásilag ide tartozó, de különálló település része Marakodipuszta. Két közeli szomszédos települése van, Mihálygerge és Karancslapujtő.

2. A település története
Ez a terület feltehetően már a rómaiak idején is lakott volt. Erre utal, hogy bizánci aranypénzeket találtak itt, amelyeket a Nemzeti Múzeum őriz.
Karancskesziről már az 1227-es évből is találunk írásos emlékeket. A község A Zach nemzetség ősi fészke volt. A nemzetség tagjai közül Kesze, I. Kázmér és Osi fia Vata laktak itt. A község neve a történetek szerint a fekvésből (Karancshegy) és régi urának nevéből (Kesze) alakult ki. A falu már igen régtől egyházas hely, plébániája az 1332/37. évi pápai tizedjegyzék szerint is fennállt. A XV. század első felében Zach Felicián birtoka, kinek emléke máig is fennmaradt a nép között, és a község délnyugati lakóterületét ma is Záfalvának nevezik. 1548-ban Géczei László, Székely Simon és Ferenc, továbbá Tarnóczi Sebestyén volt a földesura. 1558-ban Berényi András, Zerdahelyi István, Pelinyi Bálint és Muraközi Mátyás kaptak Ferdinánd királytól részbirtokot. 1598-ban és 1651-ben Mocsáry Gergely volt a földesura, de mivel a falu a hódoltsághoz tartozott a hatvani agának is adózott. A község lakosságát kétszer tizedelte meg a kolera, 1831-ben és 1873-ban. 1885-ben községi rangot kapott, körjegyzőségi székhely volt. A faluról a mai értelemben 1716-tól vezetnek anyakönyvet.
A Marakodipuszta terület nemcsak földrajzilag, de történelmileg is elkülönül Karancskeszitől. 1715-ben 15 és 1720-ban 19 magyar háztartást vettek itt fel az összeírásba. 1740-ben a Mocsáry, Bene és a Holecz családok, 1770-ben több birtokosa is volt, köztük: gróf Berényi, Jakabfalvy, Szent-Ivány, Bene, Mocsáry családok, 1826-ban pedig Losonczi Gyürky István özvegye, Básthy Dánielné, Jakabfalvy Miklós özvegye, Horváth Antal és Bakó Gábor. 1831-ben, nagy kolera járvány tört ki a településen, melyben 97-en estek áldozatul, 1873-ban pedig 85-en 1911-ben 16 család vásárolta meg gróf Peachovich Mikó Endre nógrádludányi lakostól, mely terület nagysága 520 kat. holt volt. 1931-ben 30.kat holddal egészítették ki, melyet Tabódi Zibor Karancskeszi földbirtokostól vásároltak. Így 550 kat holt lett a puszta területe.1911-ben két cselédlakáson és néhány gazdasági épületen kívül még semmi nem volt itt. A 16 gazda ide költözött és 1914-ben már mindegyiknek saját lakása volt. A falu neve ma Marakodipuszta, a monda szerint egykor Bélavára is volt. A mondát alátámasztja Karancskeszi Plébánia hivatal anyakönyve, melyben 1895-től 1900-ig Bélavára szerepel, mint puszta. IV. Béla a Muhi csata után, menekülés közben itt pihent meg. A mai neve egy vándor drótostóttól származtatható, abból az időből, amikor még csak gróf cselédei laktak itt. A drótostót éppen akkor járt arra, amikor a cselédek kommenciós bérének kiosztása folyt. Azok nem egyeztek meg valamin, és verekedtek, veszekedtek. Amikor aztán a szomszéd faluban újságolta, hogy mi történt a pusztán és mivel rosszul tudott magyarul, csak arra felé mutogatott és mondta: Ott, ott marakogyi emberek. Végül is rajtamaradt és máig viseli a puszta Marakodi nevét.

Karancskeszi közelében 1923-ban megindult a kőszénybányászat. Ipartörténeti érdekesség, hogy a keszi parasztember hamar felfedezte a szenet - a bányák nyitása előtt - telente fűtésre használta. A Keszthelyi Georgikon ásványgyűjteményben található 1823-ból olyan szénminta, amely a községből származik. A bányát a salgótarjáni Kőszénbánya Részvénytársaság üzemeltette 1945-ig (Jenő-akna), majd államosították. 1340 ember dolgozott itt, Salgótarjánnal iparvasút kötötte össze. A szénbányászat 1950-ig tartott, ekkor a bányaművelést megszüntették hivatkozva a gyenge fűtőértékre és a gazdaságtalan kitermelésre.

3. A település természeti környezete
3.1. A település környékének geográfiai és geológiai jellemzői
A Nógrád megyei Karancskeszi település az Északi-középhegységben, azon belül pedig a Karancs kistájon található.
A megye geomorfológiailag rendkívül változatos felszíne jó lehetőséget kínál domborzattípusok elkülönítésére is. A változatosságot többek között tönkös sasbércek, eróziós dombságok, vulkáni és szubvulkáni középhegységek, hegylábi félsíkok, laza üledékekkel fedett domb- és síkvidékek biztosítják. A domborzat változatosságát elősegíti az erős tagoltság is, amelyet jól reprezentálnak a jelentős relatív szintkülönbségek, a sűrű völgyhálózat és a változatos lejtésviszonyok. A jelenkori felszín kialakulásában része volt az erős tektonikus feldaraboltságnak, valamint a változatos kőzetminőségnek, hiszen a megye földtani felépítése is változatos. Uralkodóak az oligocén és miocén üledékek (homokkövek, agyagmárgák, slirek), de nagy területet foglalnak el a miocén vulkáni (főleg andezites) kőzetek is, kisebb kiterjedésűek a triász-eocén karbonátos kőzetek és a pliocén bazaltok. A felszínt sok helyütt pleisztocén-holocén homokos-kavicsos összlet fedi, valamint – elsősorban a medencékben - lösz, lejtőlösz.

Az É-D csapású Karancs magvát vulkáni kőzettömegek adják, amelyek közepes magasságú dombvidékben folytatódnak. Teljes egészében a megye területére esik. A Karancs a miocén andezitvulkánosság során keletkezett. A felnyomuló, hatalmas tömegű magmaanyag benyomult az üledékes rétegek közé, és azokat felpúpozva megrekedt a felszín alatt. Az így létrejött lakkolit, azaz kőlencse csak később emelkedett ki és ekkor pusztult le róla a fedő homokkőtakaró. A „Palóc-Olympusnak” is nevezett, sűrű erdőkkel fedett vonulat 729 m magas főcsúcsán - amelyet átszel az országhatár - kilátótorony emelkedik, amelyből tiszta időben a Magas-Tátráig el lehet látni. A táj átlagos tengerszint feletti magassága 177-720 méter.
A domborzati formákat szerkezetük és kőzettani felépítésük jelentős mértékben meghatározza. Ezért érdemes a terület felszínfejlődését a domborzat kapcsán is megvizsgálni. A jelenkori felszín szempontjából az első igazán jelentős, a mai formakincsre is kiható földtani folyamat a pliocén szerkezeti mozgásokhoz köthető. Az oligocén–miocén üledékekkel fedett térszínek, valamint a miocén vulkáni kőzetek a törések mentén fokozatosan összetöredeztek, a további mozgások hatására aszimmetrikusan kibillentek, emelkedésnek-süllyedésnek indultak. Így darabolódott fel a Karancs–Medves vidék. Miközben az eróziós és deráziós folyamatok erősödtek, és a felszíni üledékek és vulkáni kőzetek erősen vékonyodtak, a középhegységek és dombságok előterében széles hegylábi síkok fejlődtek ki. A pliocén végére már a korábbi hegylábfelszínek is betemetődtek, a folyók hordalékkúpokat és deltákat raktak le. Mindezek eredményeképpen változatos, tagolt domborzat alakult ki, amelyet mély eróziós völgyek, törések, széles hegylábfelszínek tagolnak. Ezt a tagolt tájat színesítette a bazaltvulkánosság formakincse is. A pliocén végére a domborzatot meghatározó szerkezeti egységek lényegében kialakultak.

A felszín letarolása, valamint a szerkezeti mozgások a pleisztocénban is folytatódtak. Az erősödő lineáris erózió következményeképpen sűrű, konzekvens völgyhálózat jött létre. A bevágódások a hegylábfelszíneket is feltagolták, a völgyek kijáratánál pedig hordalékkúpok halmozódtak fel. A hideg-száraz időszakokban az areális folyamatok, a nedves időszakokban pedig inkább az erózió formálta a felszínt. A völgyfejlődést mélyülő-bevágódó és feltöltő-szélesedő periódusok váltakozása jellemezte. Ezek a folyamatok kedveztek a teraszok kialakulásának, de ugyanakkor a teraszok gyors pusztulásának is, ezért a vizsgált területen a teraszok általában hiányoznak. A terület legmarkánsabb formajegyeit a jégkorszaki periglaciális folyamatok hozták létre. Az 500 m-nél magasabb térszíneken az aprózódás játszotta a főszerepet, így jöttek létre a kőfolyások és a kőtengerek. A lejtőkön és az alacsonyabb területeken a csuszamlások formálták a felszínt. Ezen lejtős tömegmozgások erős áthalmozó tevékenysége következtében a területen szinte teljesen hiányzik a típusos lösz, és csak löszszerű üledékek találhatók. A száraz periódusokban a szelek futóhomok-térszíneket halmoztak fel.

A posztglaciálisban és a holocén nedvesebb periódusaiban ismét felerősödött a lineáris erózió. A jelenkori felszínformálás azonban már nem változtatta meg alapjaiban a táj arculatát, annál inkább jelentőssé vált az ember tájalakító szerepe. Ilyen hatás pl. a szénbányászat, a kőbányászat és a talajerózió. Az erdőségek kiirtása, valamint az intenzív mezőgazdálkodás következtében a lejtőkön felgyorsult a felszín letarolódása. Az egykori meddőhányók megváltoztatták a terület domborzatát, sőt helyenként a vízföldrajzi viszonyokat is. Az infrastrukturális és a vonalas létesítmények (vasúti pályák, töltések) tovább tagolták a tájat. Az antropogén tájalakítás napjainkban is folyik.

Karancskeszi északi területei a Karancstól ÉNy-ra lévő dombvidékben találhatók. Háromszög alakú, nagyobb kiterjedésű dombvidék az Ipoly, a Fülek-patak is a litkei (Dobroda-) patak völgye között. Az országhatáron belüli része, egyrészt a Karancsberény-Karancslapujtői É-D irányú árkos völgyre (Dobroda-patak felső völgyszakasza), másrészt ez ettől ÉNy-ra következő 300-392 m-ig emelkedő dombvidék feldarabolt denudációs felületére terjed ki. A Dobrodától É-ra és D-re felszínre bukkanó legidősebb képződmény a felsőoligocén (katti emeletbeli) homok, homokkő, agyag és márga, e fölé a burdigalai emeletbeli szárazföldi breccsa, konglomerát, kavics és homok következik, közbetelepült tarkaagyagrétegekkel. Erre a sorozatra az alsó riolittufa hullott, ezután az alsóhelvéti barnakőszéntelepes rétegösszlet feküjében települt mocsári agyag szárazföldi eredetű rétegei következnek. A vékony barnakőszéntelep fedőjében ugyancsak az alsóhelvéti pectenes homokkő, még feljebb a felsőhelvéti slir (homokos agyag és márga, homokkő), végül a középső riolittufa ismerhető fel. Az alsótortonai szakaszban törtek fel a Karancs andezitlakkolitján kívül a Cserhát andezittelérei is. A felsőtortonai lajtamészkőcsoportot, amelyhez mészkő, homok, agyag és tufit rétegek tartoznak, a Litke és Nógrádszakál közötti szarmata andezittufa- és agglomerátum összlet keletkezése követte. Végül a szarmata emelettel kezdődő szárazföldi időszak a pleisztocénen át is kitartott.
Szerkezetileg az Északkeleti-Cserhát a Zagyvapálfalvától ÉNy-ra Litkéig húzódó etesi szinklinális, ill. etesi árok két oldalán ÉK-en a baglyasi horszt, DNy-on a kishartyáni - pilinyi - dombok - nógrádszakáli Kőhegy sorakoznak. A nagy sasbérceket, ill. árkokat, szinklinálisokat a fiatal hosszanti, ill. haránttörések taglalják, az első ÉK-DNy-i, utóbbiak ÉNy-DK-i irányúak. A hosszanti törések a tortonai emelet után, ill. felsőpannóniai emelet után keletkezett.
A nehézásványtani vizsgálatok szerint a Jégerfővölgy környékén az újharmadidőszaki homokos, kőzetlisztes kifejlődésű képződmények az Ipoly vízgyűjtőjének felső részén, a ma is felszínen lévő paleozóoskristályos alaphegység, az Ős-Vepor korrelatív lepusztulástermékeinek tekinthetők.
A nagyobb völgyek (Karancskeszi - Büdöskútpusztai- és Nagyhallgatói-völgy, liptagergei Nagy-völgy, mihálygergei Hársas-völgy és ipolytarnóci Csapás-völgy, a Dobroda-völgy kevéssé aszimmetrikus keresztmetszetű, de azért tektonikusan kissé kijelölt eróziós völgyek. A völgyhálózattól erősen felárkolt dombvidék legnagyobb része 300-320 m absz. magasságú hullámos denudációs felület. További erős feldarabolásában főleg a felsorolt nagyobb völgyekben torkolló szerteharapódzó aszó-völgyek vesznek részt. Föléje 3-4 helyen, egymástól eléggé elszigetelten, magasabb, néhol kissé meredekebb lejtőjű dombok emelkednek, így Ny-ról K-re a Nagy-hallgató (392 m), a Hegyes-hegy (380 m) és a Futykó-tető (408 m). Ezek a magaslatok a K felé szomszédos Karancs előhegységi közül az Arany-hegy (450 m), a bazaltkitöréses Háromhatár-hegy (441 m) és a bazaltplatós Szilvágy laposa (432 m) szintjének felelhetnek meg, vagyis ezek is egy régibb, de ugyancsak újharmadidőszaki denudációs felület részei. Ez azonban már jobban szétdarabolódott és csak kevés maradványa van.

A település déli része, a Dobroda-patak völgyétől délre az Endrefalva - Piliny - Etes közötti dombvidékbe sorolható. A Nagy-patak és a Litkei-patak völgye közötti terület DK-i része felsőoligocén-alsómiocén rétegekből áll. Ez a hosszú, keskeny sáv, a Kőhegy tönkjével szemben jóval alacsonyabb, mindössze 300 - 320 m absz. magasságra emelkedő hullámos felszín. A fiatal tektonikus mozgások aránylag elég egyenletes magasságra emelték ki. Ilyen különösen a Piliny, Ludányhalászi és Nógrádszakál közötti rész. A Piliny - Kisgerge vonaltól DK-re lévő dombvidéken viszont a legmagasabb kiemelkedések inkább a DNy-i széléhez közel, az aszimmetrikus keresztmetszetű Nagy-patak völgyéhez közelebb húzódnak. A felszint tektonikusan kijelölt, valamint konzekvens völgyek és kisebb korráziós völgyek szabdalják fel. A viszonylagosan egységen felszín DK felé Etes - Kishartyán vonaláig tart. A pilinyi Várhegy riolittufából felépült tanúhegy lajtamészkő-foszlányokkal, kőzete ellenállóbb, mint a laza oligomicén rétegsor.
A Nagy-patak jobb partja fölé emelkedő, magaslatok Karancsság és Kishartyán között meredek lejtővel emelkednek ki. Karancsság alatt a Nagy-patak mentén emelkedő különálló kis dombok részben régi hegycsuszamlással váltak le a Litkei- és a Nagy-patak között húzódó vízválasztó főgerincről. Ilyen - hegycsuszamlással keletkezett, korráziósan is átformált - kisebb dombrészleteket a mellékvölgyek környékén is sok helyen lehet látni, pl. Kishartyán és Ságújfalu között vagy Karancsság és Szalmatercs felett is.
A terület Lapujtő - Salgótarján - Zagyvapálfalva - Kishartyán közötti DK-i része már nem olyan egyenletes magasságú dombvidék, hanem valamivel élénkebb felszínű, jobban tagolt, mozaikdarabjaira bomlott szét. A felszín fővonalait itt is a fiatal tektonikus mozgások nyomán alakultak ki.
3.2. A település környékének vízrajzi jellemzői
A terület felszíni vizei két nagyobb folyó, az Ipoly és a Zagyva vízgyűjtő területébe tartoznak. A területen említésre érdemesek az Ipolyba torkolló patakok közül a Dobroda- és a Ménes-patak, valamint a Zagyvába ömlő Tarján-patak.
A településen számos patak folyik át, ezek közül legjelentősebb a Dobroda-patak, mely az Ipoly egyik legjelentősebb vízgyűjtője.
A dombvidéki felszínen még elég sűrű a völgyhálózat, ezek közül a legtöbb állandó vízfolyással is rendelkezik. A vízhozam azonban csekély mert kevés a csapadék a felszínt pedig több helyen fedi laza vizet áteresztő üledék. Ennek következtében a mélyebbre leszivárgó víztömegek az említett völgyek felsőbb- és egyúttal még bevágódófélben levő- szakaszban rétegforrások alakjában kerülnek elő.
Forrásokban nem olyan gazdag a terület, mint a Cserhát legmagasabb részei, azonban különösebb a nagyobb völgybevágódásokban még elég gyakoriak a rétegvizes források. Vízhozamuk természetesen nem éri el a Központi vagy a Pásztói Cserhát forráséit, azonban állandóak és felsőszakasz jellegű völgyek fenekén felfakadó kis rétegforrások vize a nagyobb völgyek széles fenekén gyűlik össze, ahol a sok a mocsaras vizenyős terület. Többnyire a felsőoligocén katti homokos rétegből, esetleg az alsómiocén rétegsorból fakadnak.
A lefolyásviszonyok közepesen alakulnak az ÉK-i Cserhátban. A magasságkülönbségek ugyan nem nagyok, de viszont sok a meredek lejtő és sok helyen van a felszínen vizet eresztő kőzet is. Még az is okozza a gyors lefolyást, hogy aránylag kevés erdő van ezen a területen.
A Dobroda patak: Völgye Salgótarjántól ÉNy-ra Karancslapujtőtől kezdve egészen Ipoly völgyi torkolatáig merev egyenes lefutású széles tektonikus árok. Egyik Salgótarján Ny-i szélén a Károly-akna feletti nyeregről húzódik le ÉNy felé. Az előbbinél nagyobb és jobban kidolgozott meglehetősen széles allúviummal rendelkező Etesi-völgy. A Salgótarjántól Ny-ra húzódó alsómiocén rétegekből álló felszínt árkolják fel e völgyek nagyobb törésvonalak mentén vágódtak be. Irányuk főleg É-D és ÉNy DK. Ugyancsak fontos vonalat követ az ellenkező irányból, É felől leereszkedő árokszerű Dobroda-fővölgy ez a Karancs andezittörzsének Ny-i határa. A karancsi andeztifelszínről Ny-ra lefutó konzekvens völgyek a Karancsberény-Karancslapujtő között árokszerű völgyben egyesülnek.
Az említett völgyek egyesülésével kezdődő tulajdonképpeni Dobroda-völgy 3/4 km széles és 15km hosszú merev, egyenes tektonikus árok. Keresztmetszete talán annyiban kissé aránytalan, hogy bal oldalát végig nagyon szépen fejlett teraszos magaslatok kisérik pl. Baksaháza és Liptagerge vonalánkb. 8m, 20m,35-40m, és 50m magasságban. Az egymással párhuzamos, szubszekvens mellékvölgyek jól felszandalják így a Litkei völgy egész bal oldali lejtője meglehetősen szabályosan fejlett térszín.
A Dobroda-patak vízrajzi sajátosságaira nézve 145km2 vízgyűjtő területének kisebb része 200m tszf. magasság alatt fekszik zöme pedig 200-300 m felett. A legmagasabb részekre 400m felett csak töredékek jutnak. Elég sok a talajvédelem és az erős erózió meggátlása szempontjából igen fontos erdő főleg azonban a vízgyűjtő terület szélein a vízválasztók közelében. Az egész vízgyűjtő nagy megközelítéssel félig áteresztő talajú ugyanis az erdővel nem takart területeken sok az erősen savanyú és főleg Etes körül erősen kisebb része meszes, középkötött vályog is. Kisebb előfordulású a nagyobb részben gyengés savanyú agyag, valamint az öntéstalaj.
A sűrű vízfolyáshálózatra való tekintettel a vízfolyássűrűség 0,54km/km2. A lefolyási tényező 10%. A fajlagos lefolyás átlaga 1,9 /sec km2. A talaj a vízgyűjtő 28%-án erősen erodált.
A 30 éves vízszállítási átlagok között mutatkozó csekély eltérések az éghajlat megfelelő eltéréseivel magyarázhatók. Így megnövekszik a hőmérséklet ingása, ezzel együtt alacsonyabb a téli félév középhőmérséklete ezért kisebb a párolgása, amit úgy látszik nem egészen egyensúlyoz a nyári félév magasabb középhőmérsékletével járó nagyobb párolgás csökkentebb felhőzetével és kisebb légnedvességével mert kellő méretű csapadéktöbblet is a téli félév sajátossága. Így a vízháztartási mérlegben a lefolyás javára csekély növekedés állott be.

A területen, a domborzat változatossága miatt nem beszélhetünk összefüggő talajvíztükörről. Jelentősebb mennyiségű talajvizet csupán a vízfolyások negyedidőszaki völgykitöltései tartalmaznak. Gyakorlati tapasztalat szerint a vízadó réteg vastagsága általában az egész völgyszélesség középvonalában a legnagyobb.

3.3. A település környékének éghajlati jellemzői
Az éghajlati viszonyok Nógrád megye területén eltérők. A Kárpát-medencére egészéhez hasonlóan két nagy éghajlattípus, az óceáni és szárazföldi éghajlat érezteti a hatását, de a klíma változásait befolyásolja a földrajzi fekvés, a tengerszint feletti magasság, a kitettség és az uralkodó széljárás is. Míg az óceáni légtömegek csökkentik a hőmérséklet különbségeit a nyári és a téli időszak között, addig a szárazföldi légtömegek fordítva hatnak, hatásukra hideg tél és forró nyár alakul ki, tehát nagy az évi ingadozás. Az óceáni jellegű éghajlaton több a csapadék és a köd, a kontinentális klímát az év egészében, de különösen a nyári időszakban rendkívül kevés csapadék jellemzi. Bár a területet mindkét hatás éri, összességében a szárazföldi éghajlat jegyei uralkodnak.
A területet a mérsékelten hűvös-mérsékelten száraz éghajlat jellemzi. A napsütéses órák száma meglehetősen alacsony. Az évi napfénytartam többnyire 1900-1950 óra, ebből januárra 55-60 óra, júliusra 270-280 óra jut. Ennek megfelelően alakul a sugárzás évi összege is. Érdekes, hogy miközben az átlagok jóval elmaradnak a legmagasabb országos értékektől, addig - csak a téli hónapokat tekintve - a magashegységek kapják a legtöbb napfényt.
A hőmérséklet középértékei valószínűleg emlékeztetnek a hegység hasonló, 200-300m magasságra emelkedő többi területének hőmérsékleti értékeire, legfeljebb, az Alföldtől való távolabbi fekvés és a Kárpátok közelsége miatt alacsonyabb értékek alakulna ki itt. A csapadék átlagos összegei kisebbek, mert köröskörül magasabb hegyvidék-ÉNy-on az Osztrovszki, ÉK-en a Karancs, DK-en a Mátra és DNy felé a Cserhát központi részei szegélyezik, hol minden irányban magasabb a csapadékösszeg és az említett szomszédos hegységrészejken átkelő szelek területünkre főn jelleggel érkeznek.
A többi éghajlati elem átlagos értékeire vonatkozóan feltehető, hogy a szélklíma a Kárpátok védő hatása miatt itt is változatos és a sok szélcsend, a nedvesség a gyakran fellépő hőmérsékleti visszásság miatt magas, a borultság pedig nyáron viszonylag alacsonyabb és télen- ugyancsak az említett visszásság és az ennek nyomán fellépő alacsony szintű erősebb felhőképződés miatt magas lehet.

Az évi középhőmérsékletek is viszonylag alacsonyak. Az átlagos középhőmérséklet 8,5-9 ºC, a januári -3,5 ºC és -4 ºC közötti, a júliusi pedig 19-20 °C körüli. Mind a téli, mind a nyári középhőmérsékletek átlag 2-3 fokkal maradnak el Magyarország legmelegebb tájainak hasonló értékeitől.
A mezőgazdaság szempontjából nagy fontossággal bíró vegetációs időszak átlaga nem túl magas, 14,5°C és 16,8°C közötti. Ami az abszolút évi hőmérsékleti minimumokat és maximumokat illeti, ezek átlagai -16°C és -18°C, ill. 30°C és 34°C közöttiek, a magasabb hegységi területeken jó pár fokkal alacsonyabbak. A kedvezőtlen adottságokat az is jelzi, hogy az első fagyos nap a megye nagy részén már október 10-15. között várható. Átlag évi 30-40 olyan nap van, amikor 0°C alatti a hőmérséklet, a fagymentes napok száma pedig mindössze 170-180. A téli napok (napi maximum ≤0 °C) száma 110-120, a nyári napoké (napi maximum ≥25 °C) 50-60, míg a hőségnapoké (napi maximum ≥30 °C) 8-12 nap.

Az évi csapadékmennyiség térben és időben is szeszélyes eloszlást mutat. Az éves átlag 600 mm körül mozog, ebből a vegetációs időszakra 340 mm jut. A Központi-Cserhát, a Karancs, a Középső-Ipoly-völgy, a Medves magasabb területeit, valamint a Pétervásárai-dombságot 600-650 mm csapadék öntözi. A legcsapadékosabb hónapok a június (80-90 mm) és a július (70-80 mm), míg a legszárazabb hónap a február (30-35 mm) és a március (35-40 mm), de alacsonyak a januári értékek is. A 24 órán belül mért legtöbb eső Karancsalján hullott (55 mm).

3.4. A település környékének növényzeti jellemzői
Valaha a teljes területet az erdők uralták. Az emberi hatásra az erdőterületek aránya csökkent, de még napjainkban is jelentős. Az alacsonyabb, dombvidéki régióban cseres-kocsánytalan tölgyeseket (Querco petraeae-cerris) találunk. Ezen erdők gyepszintjében a pázsitfű-félék uralkodnak. Védett fajokban kevésbé gazdag társulás, megtaláljuk azonban itt a bársonyos kakukkszegfűt (Lychnis coronaria) és a fehér madársisakot (Cephalanthera damasonium) is. A magasabb régiókban, az enyhe lejtésű részeken, a fennsík jellegű területeken gyetyános-kocsánytalan tölgyesek (Querco petraeae-Carpinetum) alakultak ki. Ezek az erdők képezik a tölgyes és a bükkös zóna átmenetét. Szinte minden állományukban megtaláljuk a madárfészek kosbort (Neottia nidus-avis) és a kardos madársisak (Cephalanthera longifolia) legnagyobb állományai is ezekben az erdőkben találhatók. Egyes részeken a kocsányos tölgy (Quercus robur) példányai, állományai is előfordulnak. Főként a Karancson találjuk a gombafajokban gazdag rekettyés tölgyeseket (Genisto pilosae-Quercetum petraeae). A meredek talajokon, nagyobb arányban a Karancson mészkerülő bükkösök (Luzulo-Fagetum) is jellemzőek. Mély, meredek falú völgyekben szurdokerdők (Scolopendrio-Fraxinetum) alakultak ki, amelyek gyepszintje a montán bükkösöket idézi. Előfordul bennük többek között a fehér acsalapu (Petasites albus) és a berki aggófű (Senecio hercynicus) A déli kitettségű oldalakon, inkább homokkövön és andeziten nem mondhatók ritkának a molyhos tölgyesek (Corno-Quercetum pubescentis, Epipactio microphyllae-Quercetum pubescentis), amelyekben előfordul a húsos som (Cornus mas), és ilyen erdőben találhatjuk a majomkosbor (Orchis simia) egyetlen Északi-középhegységi állományát is. A patakok alsó folyásánál gyertyános égerligeteket (Aegopodio-Alnetum) találunk.
3.5. A település környékének talajviszonyai
A felszín természetes eredetű, ásványi és szerves anyagok bonyolult kapcsolatából álló képződménye a talaj. Számos meghatározása közül a legismertebb és legáltalánosabb definíció szerint a Föld legkülső, szilárd burka, amely a növények – és más élőlények – életteréül, termőhelyéül szolgál. Legfontosabb tulajdonsága, hogy a rajta élő növényzetet a megfelelő időben és kellő mennyiségben képes ellátni vízzel és tápanyagokkal.

A terület talajtakarójában az agyagbemosódásos barna erdőtalaj dominál, amely andezitre és bazaltra rakódott harmadidőszaki üledékeken jött létre. A domborzati viszonyoktól, valamint a tájhasználattól és az emberi beavatkozás mértékétől függően a meredekebb részeken az erózió különböző megjelenési formáit is megfigyelhetjük. Az erózió ezeken a területeken a talajtakaróra is jelentős hatással van, mivel az erodáltság mértékétől függően földes kopár talajok, illetve köves-sziklás váztalajok is kialakultak.
A majdnem egészen üledékes kőzetekből felépített területen eredetileg kétféle fő talajtipus alakult ki. A dombtetőkön nagyobb teret betöltő erdőségekben erdei talajok szerepeltek. Ma már ezek kevésbé vannak megérintetlenül, mert az erdőségek zömét kiirtották és sok erodálódott.
A talajerózió az egész területen erősnek minősíthető. Az egyes részleteket illetően a Dobrodától jobbra csak a karancsberényi völgyben látszanak gyengébben erodált foltok valamint az Ipoly teraszain alig erodált részek egyébiránt a magasabb dombokon viszont erősen kevés helyen pedig csak közepesen erodáltak a talajok így hogy a folyamat már rendszerint harmadidőszaki túlnyomóan könnyen pusztuló agyagos homokos laza alapkőzetekig haladt előre.
A Dobroda és a Nagy-patak között szerencsésebben alakul a talajeróziós kép mert a Dobroda bal partján széles teraszcsík húzódik közepes talajerózióval és nagyjából ugyanilyen a helyezet Karancsság-Endrefalva mögött a Nagy-patak jobb partján is ahol vagy csak alacsony a teraszvidék vagy már nagyon erősen lepusztult alacsony dombság húzódik. Ezenkívül a magasabb részeken az erdőfoltok kiterjedése is elég jelentékeny emiatt ezek védő hatást gyakorolhatnak az alacsonyabb lejtőzónákon. Erős viszont a talajerózió a Dobroda és Nagy-patak közötti vízválasztó közelében a legmagasabban fekvő mezőgazdasági területeken, valamint Nógrádszakál felett a Kőhegy tönkjét kivéve hol a szép erdőségek területén nincs meg.

4. A település értékei, nevezetességei
4.1. Épített örökség
Római Katolikus Templom (Szent Mihály Főangyal)
Támfallal megerősített dombon álló, egyhajós, keletelt templom. Nyugati homlokzatán középtoronnyal, szentély északi oldalához sekrestye kapcsolódik. Falképek: 20. Század első fele, berendezés: 18-19. Századi.
A község régi temploma a XV. században épült, ebből ma már csak a gótikus szentély áll. 1688-ban a Szent Mihály arkangyal tiszteletére szentelt templomot teljesen elhagyottnak nevezik, felszerelése a török uralom alatt veszett el. Ebben az időben Bocsárlapujtő, Karancsalja és Karancsberény a filiái. Az 1713-as Canonica Visitatio szerint középkori boltozata már romos. Csak a XVIII. század második felében indult meg az újjáépítés. Újjáépítése Prózán Pál szécsényi kőművesmester terve szerint történt 1775 után, ekkor a középkori hajót és oldalkápolnát lebontották, a régi torony és a nyugati főfal alapjait valószínűleg beépítették a szélesebb, új hajóba. A 2000-ben felújított torony rézborítást kapott. A színes ablakok és a harang rekonstrukciója megtörtént.
Nyugati homlokzata előtt kereszt. Magasan felette a hegyoldalon található a temető. A templom keletelt. A templom mellett található hősi emlékmű a két világháború elesettjeire és 1956 mártírjaira emlékeztet.
Az egyhajós templom, kétboltszakaszos szentélye a nyolcszög három oldalával zárul. A torony kevéssé ugrik ki a főhomlokzatból, melyet három részre tagol. A homlokzat mindkét oldalán egy- egy üres fülke, illetve felette barokk oromzatrész található. A torony felső emeletén négy ablak nyílik. Barokk hagymasisakja eredetileg zsindellyel volt fedve, de a II. világháborúban megrongálódott. 1945-ben bádogból, eredeti formájában felújították. A hajónak három-három nagy ablaka van. Az északnyugati oldalon található egy kis kapu és a lépcsőfeljárat az orgonakarzatra. A szentély déli oldalán két gótikus ablak látható. A szentély északkeleti oldalához épült a barokk korban a sekrestye. Az egész templom körül futó lábazat, a szentély körül 20 cm- rel alacsonyabb. Ez a rész még a gótikus korból való.
Háromboltszakaszos, XVIII. századi hajó és egy fele olyan széles középkori szentély. A barokk bővítés idején, a gótikus keresztborda boltozat eltávolítása után a szentély három-három kevéssé kiugró pilasztert kapott, egyszerű toszkán fejezettel. Fölöttük barokk donga található. A hajót igen széles donga fedi, két régi vasrúddal támasztva. A hajó nyugati részén, a harmadik boltszakasznál, hatalmas fal zárja el az orgonakarzatot a hajótól. E fal földszintjét egy magasabb közép- és egy kisebb boltíves oldalátjáró tagolja, míg az emeleten a középső nagyobb térségből egy- egy boltíves ajtó vezet a két kis oldalszakaszba, melyet a „szegények templomá”-nak neveznek.

A főoltár, a középkori stipes helyett, XVIII. századi rokokó, szarkofág formájú. Rajta egyszerű és jellegzetes rokokó- tabernákulum egy- egy angyallal, illetve fent egy- egy fáklyát tartó puttóval. A menzán található két szép barokk gyertyatartó fából készült. Kagylóformájú talapzatból nőnek ki, felfelé szökő, indaformájú testtel. A tabernákulum felett Szt. Mihályt ábrázoló nagy, XVIII. századi kép, igen szép barokk keretben. A szószék, egyszerű, XIX. századi klasszicista jellegű, fából készült: A tetején: „Salvator mundi” szobor.
A plébánián értékes miseruhákat őriznek: öt casula, egy dalmatica, egy tunicella, és egy pluviale eredeti ezüst csattal. Az egyik miseruha virágmintával 1750 környékéről, egy másik aszimmetrikus nagy tulipánokkal 1760-ból származik. A harmadik középsávos pedig a XVIII. század második feléből. Valamennyi zöld selyembrokát szövetből készült. Műemlék.

Záhorszky-Prónay-kúria
Építtetője a Záhorszky-család 1796, 1830-körül a báró Prónay-család alakíttatta át. Földszintes, téglalap alakú épület. Főhomlokzatát öt erőteljes pilléren nyugvó, boltíves középrizalit tagolja. A kúria homlokzata a XIX. századi átalakítás következtében klasszicista formákat is tartalmaz, de a manzárdtető barokk hatású. Az árkádok alatt nyíló főbejárata egyenes záródású, fonott mintás barokk kőkerettel készült. Zárókövében 1796-os évszám látható. Helyiségei teknőboltozatosak, a Keleti fallal párhuzamos folyosót és az előcsarnokot dongaboltozat fedi. Az északkeleti sarokhelyiségében eredetileg a mai járdaszinttől 40 cm-rel magasabban lévő téglás padlóburkolata volt.
A kúriát a Záhorszky család építette, a zárókő tanúsága szerint 1796-ban. Később a Prónayak vásárolták meg, valószínűleg ők alakíttatták át, 1830 körül. Ekkor készült az árkádos középrizalit. Az 1930- as években már gazdatiszti lakásként használták. 1945-től a Karancskeszi Gépállomás irodái voltak benne, majd óvoda, 1977-től Ifjúsági Klubként használták. A Nógrád Megyei Levéltár 1985-től 1995-ig működtette itt egyik részlegét. Jelenleg magántulajdonban van.

Haan Júlia sírköve
Késő barokk, 1795-ből származó sírkő, mely korábban a temető déli részén állt, ám jelenleg nem található a sírkő. Ismeretlen helyen van, a helyiek szerint a Haan-család sírhantjai között az egyik sírkő lehet ez.
Erősen megkopott, puha mészkőből készült zömök sírkő. Szélesedő talpú keresztrésze háromkaréjos végződésű, a sírkő vállrésze legömbölyített. Teljes föld feletti magassága 100 cm, ebből a kereszt 55 cm. Keresztmetszete a talajnál 52 x 15 cm. A sírkő a temető D-i részén Pál Ferenc és Zsidai István műkő síremlékei között volt található. DNy-i előlapján vésett felirat látható. Genthon István 1954-ben még le tudta olvasni a nevet és az évszámot "Hahn Júlia 1795", a betűk azóta részben elmosódtak. Genthon István közlésével szemben dr. Ladányi Miksa 1935-ös leírása szerint a család a nevét Haan-nak írja.
1795-ben készült Haan Júlia halálakor, aki a községben 1770-ben birtokos Haan József leánya vagy közvetlen rokona lehetett. A család még 1935-ben is rendelkezett itt birtokkal. Műemlék.

5. A település kulturális élete, néprajza
A falu régi épületeit az oszlopos, tornácos, ereszdeszkás típus jellemezte. Sajnos mára már csupán egy-két ilyen lakóépület maradt fent. A község hírét azonban megőrzi a favázas lakóház, melyet 1932-ben a balassagyarmati Palóc Múzeumban, valamint 1975-ben a szentendrei Szabadtéri Múzeumban felépített faház , gazdasági építmény,hombár, eredeti berendezési tárgyakkal. Ezek, mint tájjellegű építmények képviselik a palóc építészeti formát és megőrzik az utókornak.
Favázas lakóház már nem található a községben, de egy-két épület még viseli a nép építészet stílusjegyeit. Ilyen a Fő út 92. szám alatti oszlopos, tornácos lakóház, mely még ma is lakott. A Fő út 102. szám alatti épület, melyet ugyan felújítottak és vendéglőként működik, de a faragott homlokzat és a belső gerendás mennyezet része eredeti állapotában megmaradt. Szintén eredeti állapotában található még a Záfalva út 37. szám alatti lakóház.


 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz