Herencsény - Nógrádi Geopark Egyesület, nge

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Herencsény

HERENCSÉNY

1. A település elhelyezkedése
A Nógrád megyei Herencsény az Északi Középhegységben, azon belül a Cserhátban található település, a Középső- vagy Belső-Cserhát északi lejtőjén a Nagy-hegy (467 m) lábánál elterülő katlanban, a Feketevíz-patak partján fekszik. Szomszédjai: Buják, Terény. Cserhátsurány, Varsány, Nógrádsipek, Cserhátszentiván, Kutasó és Bokor. Balassagyarmattól közeledve Herencsény az első hegyvidéki jelleggel bíró település.
A település határának keleti része közel összefüggő erdőség, kedvező természeti adottságokkal, vadban gazdag faunával. A községet fekvése, a Belső-Cserhát még érintetlen, vadregényes vidéke sajátos hangulatú, egyedi jegyekkel bíró turisztikai célponttá teheti.
A község Budapesttől mintegy 100 km-re, a 2123. sz. Mohora-Alsótold összekötő út mentén fekszik. Mohoránál csatlakozik az Aszód-Balassagyarmat közötti 2108. sz. úthoz, de jól megközelíthető Pásztó-Alsótold érintésével a 21-es főútról is. Vasútvonal legközelebb (10-12 km) Mohorán, ill. Magyarnándorban érhető el, ahonnan Balassagyarmat, valamint Aszód – Budapest felé van vasúti kapcsolat.

2. A település története
A község az őskortól lakott hely. Herencsény történelmi határán az Árpádkorban három falu helyezkedett el (Herencsény, Liszkó, Haraszti). Az írásos források 1322-ben említik először. Herencsény első írásos emléke 1303-ból, Harasztié 1290-ből Liszkóé 1279-ből származik. Haraszti időközben Herencsény egyik falurésze lett, Liszkó pedig a török időktől pusztaként, uradalomként szerepelt, és az 1970-es évek elején végleg elnéptelenedett.1423-ban az esztergomi érsek tulajdonában van a falu, aki a korábban román stílusban épített templomot kibővítette. 1590-ben 36 család lakott Herencsényben, akik elsősorban búzát termeltek, de jelentős szőlőültetvénnyel is rendelkeztek. A makkos erdők a sertéstartásnak kedveztek.
A település történetében ritkán fordult elő, hogy csupán egy földbirtokoshoz tartozott volna. A nagyobb birtokrésszel rendelkező földbirtokosok a faluhoz közel, de attól elkülönítve jelölték ki az általuk betelepített családok házhelyeit. Ekkor alakultak ki Herencsény mellett azok a kis önálló települések, amelyek a falu lakóinak ismeretében ma is élnek: Vajdafalu, amelyet a Róth család létesített a 17. század közepe táján a Feketevíz széles ball partján a templomhoz közel. A Váras nevű rész betelepítésére a Ráday család adott engedélyt, amelyet a 19. század közepén még „Kukorica Váras” néven ismert a falu lakossága.

A Gándor nevű falurészt a Wattay család népesítette be. Herencsény falu csupán abból a néhány sor házból állt, amelyet a 19. század második felében Tiszttartósor névre kereszteltek el. A Szemetszög falurész is ekkor kapta nevét. A több településrészből összeálló falunak viszont egy közös bírója volt. A jobbágyok családfői (28 jobbágy) évenként váltva egymást, sorban látták el ezt a tisztséget.
A jobbágyfelszabadítás után a jobbágyföldek felaprózódtak. A földművelésből kiszorult családok tagjai cselédnek szegődhettek, napszámba jártak, vagy az 1860-as évek elején megnyitott helyi szénbányában helyezkedtek el.
A falu elemi iskolája a törökök ellen vívott háborúk idején is működött. Több pusztulás után 1885-ben épült fel a ma is álló iskola. A 120-140 iskolaköteles gyermeket egy pedagógus tanította.

A 19. század közepétől a falu lakóinak jelentős része (a telkiföldek felaprózódása, a lakosság számának növekedése, a földszerzési lehetőség teljes hiánya miatt) elszegényedett. A hősök emlékművén az I. világháborút 34, a II. világháborút 24 név, összesen 58 áldozat fémjelzi. A háború után Zója néven már az 50-es évek elején alakult itt szövetkezet, amely többszöri átalakulás után a 70-es évek elején egyesült a cserhátsurányi szövetkezettel.
Napjainkban a szövetkezet megszűnése után az elaprózott földeken néhány vállalkozás gazdálkodik. A foglalkoztatottak száma az ágazatban drasztikusan lecsökkent. Az ötvenes években, az önálló tanács idején számos új közintézménnyel (művelődési ház, orvosi rendelő, közfürdő, tanácsház) gyarapodott a település. A 70-es, 80-as évek „társközségi” szerepe fékezte a fejlődést, de nem akasztotta meg teljesen. A település 90-től újra önálló.

A település nevének etimológia magyarázata több is van, a kérdés nyitott. Három közkeletű verzió ismeretes:
1. Kiss Lajos etimológus álláspontja szerint a szó eredete szláv, a chrenbiane - torma, szót jelöli. Más forrás nem utal ami a szláv creni szótőből eredeztetné.
2. Régi magyar herécs - szóból, jelentése: keserűgomba.
3. Schmidt József helyi jegyző okfejtése 1863-ból igen érdekes, miszerint a már utalt Harasztin és Liszkón talált cserépégető kemencék bizonyítják, hogy tót ajkú fazekasok éltek itt, ahol valaha község volt jelenleg is herencsároknak hivatnak. A tót szó: hrencsár - magyarul fazekas, ami jelen korban feltehetően a könnyebb kiejtés miatt, Herencsénnyé alakult át. Az írott névváltozatok a következők: Herenchen 1303-ban, Herenchen 1432, Herenczen 1560, Herechyen 1620, Herenczen 1635, Herenczin 1656, Herenzeny1676, Herenczen 1700. 1727-ben olvasható pecséten a Herenczen és ez évből való összeírásokon a Herentsén alakban, Herentsen 1748, Herencsény 1837. Azóta a település nevét ebben az alakban jegyzik.

3. A település természeti környezete
3.1. A település környékének geográfiai és geológiai jellemzői
A Cserhát, bár hegyvidéknek nevezzük, valójában dombvidéki táj, hiszen az 500 méteres középhegységi szint fölé csak néhány csúcsa emelkedik (Szanda, Dobogó-tető, Tepke). Nagy kiterjedésű részei még a 300 méteres magasságot sem érik el. Jóval lankásabb ívelésű vonulatokból áll, mint a szomszédos Börzsöny vagy Mátra, a Karancs-Medvesnél is alacsonyabb. Szerkezeti felépítése viszont sokkal változatosabb szomszédjainál, kora nagyobb időtávlatot ölel át. A középidei mészkőrögök az oligocén tengerből lerakódott, a dombhátak lejtőin felbukkanó agyag, homok, homokkő konglomerátum, még a hegység fő karakterét meghatározó miocén andezit vulkanizmus előtt keletkeztek.
A település közelében található legmagasabb csúcs a Ders-hegy, 440 m-es tengerszint feletti magassággal.

A Központi- vagy Kelet-Cserhát kialakulásának legfontosabb időszaka a miocén volt. 22 millió éve egy robbanásszerű óriáskitörés mintegy 50 méter vastag vulkáni por és hamuréteggel borította be a tájat. (Ez az égből hulló forró vulkáni üledék konzerválta az Ipolytarnóci leleteket is.) A geológusok alsó-riolittufának nevezik ezt a réteget. A hamuszórást lávaömlés követte. A legnagyobb vulkánkitörés 18-19 millió éve következett be. A kitörés most is robbanásszerű volt, és riolittufa lerakódásával kezdődött. Ez után a mélyben lévő magma fészekből feltörő izzó, cseppfolyós kőzetolvadék több helyen andezitláva-ömlést eredményezett.
A háromszor megismétlődött vulkanikus mozgások következményeképpen a Vezúvhoz hasonló rétegvulkáni kúpok keletkeztek. Ezek az évmilliók során lepusztultak, összetöredeztek, de roncsaik ma is felismerhetők (Buják, Bér, Ecseg, Mátraszőlős, Hollókő, Herencsény, Becske környékén). Sámsonháza szélén az egymást követő hamuszórások és lávaömlések váltakozása az egykori sztrató- (réteg-) vulkán metszetét adják. A Tepke, a Purga, a Macska-hegy, a Nagy-Kő-tető, a Köves-bérc, a Kerek-bükk, egy 10 kilométer hosszú ÉK-DNY irányú rétegvulkáni sor csúcsai. Ezzel párhuzamosan fent, tőle 2 kilométerre húzódik a Major-hegy, Bükk-hegy, a Nagy-Mező-hegy, a Bézma, a Közép-hegy, a Magas-hegy, a Bokri-hegy csúcsok által kijelölt másik rétegvulkáni sor. Az utóbbit a patakok már erősen feldarabolták (Zsunyi-patak, Szuha-patak, Bokor-patak).

A magma fészekből felfelé igyekvő láva többször, több helyen, több kilométer hosszúságban hasadékkitöréseket hozott létre. Hollókő felé az andezittelérek az előbbiekre merőleges törésvonalak mentén DK-ÉNY irányúak, majd Herencsény után Nyugat felé fordulnak és csapásirányuk K-Ny-i lesz. Szanda és Bercel térségére is a DK-ÉNY csapásirány jellemző. A Szanda-hegy és a Berceli-hegy piroxén-andezitje sötétszürke színével emlékeztet a bazaltra. A Szanda-hegyi andezit oszlopos formájú kristályosodása is hasonlít a bazalthoz. Régebbi leírások még bazaltnak tartották. A nógrádkövesdi kőbányában ezt bányásszák. A Bér községtől nyugatra magasló Nagy-hegy északi részén majdnem fekvő, (70 fokos dőlésű) ívelt, 10 méter hosszú andezit oszlopai is vulkanológiai ritkaságnak számítanak. Hasonló jelenséget a vulkanológia szaktudománya összesen négyet ismer a világon! Az oszlopos elválású kristályosodás ugyanis elsősorban a bazaltra jellemző. Ennek legszebb képződményei is Nógrád megyében vannak (Somoskő, Szilváskő).
A Cserhát mai arculata a későbbi lepusztulás eredménye. A keményebb andezit alatt vagy mellett lévő puhább és lazább üledéket a víz, a szél erősen erodálta, míg az andezit ellenállt a külső erők pusztításának. A Cserhát kiemelkedései tehát másodlagosak, a pusztító erők munkája nyomán keletkeztek, mintegy tanúskodnak a régi felszín magasságáról.
Az andezitvulkanizmus második hullámát a terület süllyedése követte és tenger nyomult a térségbe. A szigettengerből ősmaradványban gazdag lajtamészkő-rétegek rakódtak le (pl. Buják). A miocén végén, 10 millió éve az andezitvulkanizmus a felső riolittufa rétegek lerakódásával befejeződött. Az egykori vulkánok utolsó maradványai a szénsavas savanyú források (csevicék). A pliocén időszakban a Cserhát déli részét a Pannon- beltenger öntötte el. (pl. Ecseg, Buják, Bér környéke). Homokos, agyagos üledékei között kisebb lignittelepeket találunk.

A pliocén végén a Pannon-tenger visszahúzódott, a Cserhát magasabb részeit az erózió pusztította, a mélyebb helyeken: a völgyekben, a medencékben feltöltődés jelentkezett. A jégkorszakban (pleisztocén) a hegység északi és déli előterében, a szélesebb völgyekben a sivatagi területekről a szél által szállított finom por rakódott le. A lösz, a löszös homok, a sárgaföld az Ipoly balparti és a Zagyva jobbparti mellékpatakjai közötti dombhátakat borítja.
A földtörténet jelen korában (holocén) az Ipoly, a Zagyva és mellékpatakjaik völgyében ártéri üledékek keletkeztek (öntéshomok, öntésiszap, öntésagyag) s ezzel kialakult a táj mai arculata. A mai karakter fő jellemzői a lankás ívelésű, enyhe lejtésű dombhátak, közöttük zárt vagy félig nyitott medencék. A medencék patakvölgyek mentén medencesorokba rendeződnek. A medencékbe falvak települtek. A vulkáni kúpokra várakat építettek. A medencék kiterjedése meghatározta a települések nagyságát. A hegység peremén nagyobb községek, a hegység belsejében aprófalvak alakultak ki. A településekre évszázadokon át a természeti viszonyok megszabta izoláltság volt a jellemző.

A központi Cserháttól északra, a Feketevíz két nagyobb mellékvölgye, a Szandaváraljai- és a Herencsényi-patak között fekszik. A Feketevíz-völgy főága, a Szandai-patak völgye két főrészre, nyugatira és keletire osztja.
A 346 m-ig emelkedő dombvidéket (Sirató-hegy, Magyarnándortól dél-keletre) csak felsőoligocén homokkő, homok és esetleg agyag építi fel. Az alsómiocén rétegsor erről a területről is lepusztult, mint általában az egész Északi-Cserhátról. Később ez a terültet is hullámos térszínné alakult, majd a harmadidőszakvégi-negyedkori meg-megismétlődő hegységképződéssel darabokra töredezett és két különálló részre bomoltan kiemelkedett. Kisebb részei megsüllyedtek, vagy csak gyengén emelkedtek ki. Kis süllyedések a már említett alluviális völgymedencék, mint pl. a Cserháthalápi-, Cserhátsurányi-, Terényi-, Szandai-, és Herencsényi-völgymedence. De a medencék kerete is részben elég lapos, alacsony, gyengén kiemelkedik. Ilyen a Cserháthaláp, Magyarnándor és Mohora közötti K-felé lejtősödő nagyon alacsony felszín, továbbá a Cserháthaláptól dél-keletre és Cserhátsuránytól délnyugatra Lazonya-pusztánál, valamint a Szanda és Terény között a Kucskóhegy lábánál levő ugyancsak alacsony, lösszerű kőzettel fedett felszín. Az említett területeken a reliefenergia nagyon gyenge.
Annál jobban tagolt a magasabbra kiemelkedő dombvidék, ahol nagy területen a felsőoligocén rétegsor bukkan a felszínre. A terület nyugati szárnyán, a Szandaváraljai- és a Szandai-patak völgye között az egész felszín nagyon gyengén északkeleti lejtősödésű. A két határvölgy erősebb, fiatal törésvonalakat követ. Jó példa erre a Szandai-patak kanyarulata Cserhátsuránytól délre a Kegyetlen-hegy nyugati lábánál, a völgy itt egymás után három törés irányába fordul be.

Végeredményben a Szandai- és a Szandaváraljai-patak völgye közötti terület magasra kiemelt, 150 m-t is meghaladó reliefenergiájú, nagyon feldarabolt denudációs felület része. A rövid, de nagyesésű mellékvölgyek annyira felszabdalták, hogy az egykori gyengén hullámos felszínből már csak kis tetők foltjai maradtak meg (Révpart 333 m, Sirató-hegy 346 m ,Balassi-erdő 301 m). A dombok közé bevágódott rövid mellékvölgyek mellett sok az aszó, a hevesen bevágódó aszók környékén sok csuszamlás, suvadás is előfordulhat. Ez is oka annak, hogy a felemelt dombvidék felszínből nagyon sok hiányzik.
A Szandai- és a Herencsényi-patak közötti dombvidék teljesen hasonló a Szandai- és Szandaváraljai-patak közötti terület felszínéhez. Nagyjából ugyanolyan magas (Kegyetlen-hegy 309 m, Peres-kő 329 m, Máriás 326 m, Liszkó-pusztától DNy-ra a 350 m-es magaslat stb.). A dombvidéket felárkoló völgyek között a legjellegzetesebbek a szerteágazó, nagyon mélyre bevágódott aszók. Az aszókkal borított felszín úgyszólván hasznavehetetlen, urakodik itt a talajerózió többféle formája. Ezenkívül a régebbi suvadások púpjai is több helyen feltűnnek, pl. Cserhátsuránytól DNy-ra, a Kegyetlen-hegyről ÉNy felé levált részek, Peja (1941) szerint. Közülünk azonban a Benegyűr-domb inkább eróziós sziget. A suvadások a vastag kvarckavicstakaró miatt sem valószínűsíthetők. A felszíneken a lösz sem maradt meg, és az egykor laposabb felszín részletei sem látszanak már.
Végeredményben a Szandaváraljai- és a Herencsényi-patakok völgyei közötti dombvidéki területnek az aszimmetrikus Szandai-patakkal megosztott két nagy része önállóan emelkedett ki, de eredetileg egyetlen lapos denudációs felület része volt. A terület két önálló tagja rögként, esetleg gyenge felboltozódás alakjában emelkedett mai magasságára és ezután erősen denudálódott. A felszín a jelenkorban is erős átalakulásban van. Nagyon erősen mélyülnek és szélesednek az szóvölgyek bevágódásai is.

3.2. A település környékének vízrajzi jellemzői
A terület viszonylag gazdag forrásokban, patakokban. A kis vízfolyások két folyó felé igyekeznek. Észak felé az Ipoly, dél felé a Zagyva és mellékfolyója a Galga gyűjti össze a Cserhát vizeit. A vízválasztó a Cserhát gerincén húzódik végig, ennek vonalát az egykori andezitláva-ömlés szabja meg. Az éghajlatot a Cserhát alacsonyhegységi, sőt nagyrészt dombsági jellege határozza meg. A hegyvidéki jelleg tehát alig érvényesül. Nyugatról a Börzsöny, északról a szlovákiai Osztrovszki-hegység, keletről a Mátra annyira közrefogja, hogy inkább a medencejelleg hangsúlyozódik ki. A szelek leszálló légáramlatként érkeznek, tehát bizonyos főn-jelleget tapasztalunk. Ezért a Cserhát az Északi-középhegység legszárazabb területei közé tartozik.
A patakok, források, csordakutak az elmúlt évtizedekben jórészt tönkrementek. A források beiszapolódtak, kiszáradtak, a kutak fakávája elkorhadt, életveszélyessé vált, a kikövezett kútakna szeméttel telt meg. A Feketevíz patak községen átfolyó szakaszának nagyobb részét az Ipolyvidéki Víztársulat kisáncolta, jellegtelen csatornává alakította. A vízszint 2-2.5 méter mélyre süllyedt, a rét nyaranta kiég.
A Bánya-patak jórészt kiszáradt, kimélyült medre erdőként van számon tartva, az akácfákat kivágták. A Cserneki-patak az év nagy részében száraz, bár az öreg fűzek és a felső harmadánál lévő vízesés bizonyosan turista érdekesség lehetne. A cserneki forrást beszántották, ki lehetne tisztítani. A legszebb és legérintetlenebb a Perbenyei patak, amelynek a Bikki-laposnál a galériaerdeje is megvan, és további folyása is megőrizte természetes jellegét.

3.3. A település környékének éghajlati jellemzői
Az éghajlati viszonyok Nógrád megye területén eltérők. A Kárpát-medencére egészéhez hasonlóan két nagy éghajlattípus, az óceáni és szárazföldi éghajlat érezteti a hatását, de a klíma változásait befolyásolja a földrajzi fekvés, a tengerszint feletti magasság, a kitettség és az uralkodó széljárás is. Míg az óceáni légtömegek csökkentik a hőmérséklet különbségeit a nyári és a téli időszak között, addig a szárazföldi légtömegek fordítva hatnak, hatásukra hideg tél és forró nyár alakul ki, tehát nagy az évi ingadozás. Az óceáni jellegű éghajlaton több a csapadék és a köd, a kontinentális klímát az év egészében, de különösen a nyári időszakban rendkívül kevés csapadék jellemzi. Bár a területet mindkét hatás éri, összességében a szárazföldi éghajlat jegyei uralkodnak.
A Galga-völgy, a Cserhátalja, az Ecskendi-dombság esetében az éghajlat (különösen a kistájak délre fekvő területein mérsékelten meleg–mérsékelten száraz. A napsütéses órák száma meglehetősen alacsony. Az évi napfénytartam többnyire 1900-1950 óra, ebből januárra 55-60 óra, júliusra 270-280 óra jut. Ennek megfelelően alakul a sugárzás évi összege is. Az évi középhőmérsékletek is viszonylag alacsonyak. Az átlagos középhőmérséklet 8,5-9 ºC, a januári -3,5 ºC és -4 ºC közötti, a júliusi pedig 19-20 °C körüli. Mind a téli, mind a nyári középhőmérsékletek átlag 2-3 fokkal maradnak el Magyarország legmelegebb tájainak hasonló értékeitől. Az évi középhőmérsékletek is viszonylag alacsonyak. Az átlagos középhőmérséklet 8,5-9 ºC, a januári -3,5 ºC és -4 ºC közötti, a júliusi pedig 19-20 °C körüli. Mind a téli, mind a nyári középhőmérsékletek átlag 2-3 fokkal maradnak el Magyarország legmelegebb tájainak hasonló értékeitől.
A mezőgazdaság szempontjából nagy fontossággal bíró vegetációs időszak átlaga nem túl magas, 14,5°C és 16,8°C közötti. Ami az abszolút évi hőmérsékleti minimumokat és maximumokat illeti, ezek átlagai -16°C és -18°C, ill. 30°C és 34°C közöttiek. A kedvezőtlen adottságokat az is jelzi, hogy az első fagyos nap a megye nagy részén már október 10-15. között várható. Átlag évi 30-40 olyan nap van, amikor 0°C alatti a hőmérséklet, a fagymentes napok száma pedig mindössze 170-180. A téli napok (napi maximum ≤0 °C) száma 110-120, a nyári napoké (napi maximum ≥25 °C) 50-60, míg a hőségnapoké (napi maximum ≥30 °C) 8-12 nap. Az évi csapadékmennyiség szeszélyes eloszlást mutat. Az éves átlag 600 mm körül mozog, ebből a vegetációs időszakra 340 mm jut.

3.4. A település környékének növényzeti jellemzői
Jelentős a talajvédelmi rendeltetésű erdők aránya, ezek egy része kiemelkedő biodiverzitás-védelmi funkciót tölt be. A dombhátakat egykoron összefüggő erdő borította, s uralkodó fája a tölgyfélékhez tartozó cserfa (csertölgy) volt. Tűzifaként ma is ez a legértékesebb. A legjellemzőbb természetszerű erdőtípusok a cseres-kocsánytalan tölgyesek, illetve a középhegységi gyertyános-tölgyesek. A bükkösök helyenként vannak jelen nagyobb kiterjedésben, Nógrádsipek, Herencsény és Rimóc határában. Fenti típusok állományainak nagy részében intenzív erdőgazdálkodás folyik, így azok természetességi állapota kedvezőtlen. A meredekebb hegyoldalak sziklaerdői, melegkedvelő tölgyesei és bokorerdői nehezebb megközelíthetőségük miatt még jobb természetességi állapotban vannak.
3.5. A település környékének talajviszonyai
A terület talajtakarójában az agyagbemosódásos barna erdőtalaj dominál, amely a Cserhátvidéki részeken és a Medves-vidék területén andezitre és bazaltra rakódott harmadidőszaki üledékeken jött létre. A domborzati viszonyoktól, valamint a tájhasználattól és az emberi beavatkozás mértékétől függően a meredekebb részeken az erózió különböző megjelenési formáit is megfigyelhetjük. Az erózió ezeken a területeken a talajtakaróra is jelentős hatással van, mivel az erodáltság mértékétől függően földes kopár talajok, illetve köves-sziklás váztalajok is kialakultak.
A vulkáni kőzet málladékán magas agyagtartalmú agyagbemosódásos barna erdőtalajok alakultak ki, míg a lösszel fedett - ugyancsak magasabb térszíneken – barnaföldek, Ramann-féle barna erdőtalajok jöttek létre. Az erdőtalajokkal jellemezhető területen nagy kiterjedésben jelennek meg a földes kopárok és a köves-sziklás váztalajok is. A Központi Cserhát területén öntés és réti öntés talajok szerepelnek nagy aránnyal.

4. A település értékei, nevezetességei
4.1. Természeti örökség
Arethusa forrás:
Herencsény bővelkedik a természet javaiban, de kárt is szenved a hegyekről leömlő sebes árvizektől. A Fekete-víz Herencsénynél ered, délről nyugat felé folyik és Balassagyarmat felett beömlik az Ipolyba. Az 1900-as évek elején már gőzmalma, mezőgazdasági szeszgyára, tégla– és cserépverője, valamint kőszénbányája van.
A forrás megközelíthető a Terényhez tarozó Kis-kér puszta felől vagy Herencsényről Liszkópusztán keresztül. A helyi lakosság az Arethusa forrás elnevezést nem nagyon ismeri, ők egyszerűen „Források”-nak nevezik a területet. Arethusa görög mitológiai alak, néreida (Néreusz terngeristen leánya), Artemisz kísérője. Arethusa Ortügia szigetére menekült kérője, Alpheiosz folyamisten szerelmi ostroma elől, majd Artemisz segítségét kérte, aki ott a nimfát forrássá változtatta. Alpheiosz maga is folyammá alakult és a föld mélyebb rétegein, a tenger alatt átfolyva a szigeten utolérte üldözött szerelmét és vizeik egyesültek.
Valószínűleg itt táborozó cserkészektől származik a forrás elnevezése. A forrás megtalálása a helyszínt nem ismerők számára nehézséget okozhat. A térkép szerint az erdő és gyepterület határán találhatjuk. A felhagyott gyepek önerdősülési folyamatának következtében a gyepterület nagysága lecsökkent, helyét erdő vette át. Így a forrást is egyértelműen az erdőben kell keresnünk. A kiépítetlen, nem foglalt forrás több ágban tör a felszínre. A környező mézgás égerligetben (Alnus glutinosa) néhány idős faegyed említésre méltó, egy fekete fenyő (Pinus nigra) és egy madárcseresznye (Prunus avium subsp. avium). Őshonos fafajok színesítik az erdőállományt, mint a magas kőris (Fraxinus excelsior), a csertölgy (Quercus cerris) és a kocsánytalan tölgy (Quercus petraea). Az erdei környezetben kialakult nedves, vizes élőhely a kétéltűek számára kiváló szaporodóhelyet jelent. Ha kora tavasszal megfelelő időben látogatunk el a forráshoz és szerencsénk van, a tarajos gőtével és a foltos szalamandrával is találkozhatunk. Védett természeti érték.
4.2. Épített örökség
Római Katolikus templom:
A dombon, temetőben, szabadon álló templom román stílusú szentélye a XIII. században épült, majd a XIV. század során bővítették. A gótikus diadalív és az északi ajtó előcsarnoka még 1801-ben is állt. Az 1700-as évek elején jól felszerelt templomként szerepel, míg 1767 és 1829 között kis tetőtornyát említették. 1801-ben bővítési tervet készítettek, majd hajóját 1852-ben bővítették. Ekkor tornyot is építettek hozzá. A több szakaszban épült templom keletelt, egyhajós. Előreugró homlokzati tornya vízszintes és függőleges falsávokkal tagolt, a templomfalak díszítés nélküliek. Szentélye patkó alakú, északi oldalához sekrestye kapcsolódik. A szentély falában két román ablak, az északi hajófalban gótikus ajtókeret helyezkedik el. Belső tere síkmennyezetes, karzatát két pillér tartja. A padló mozaiklapos, melyet közvetlenül az eredeti, négyszöges téglával burkolt járószintre helyeztek. Berendezése jellemzően 19-20. századi, keresztelőkútja 18. század végén készül. Orgonája 1910-ben épült (Wegenstein-orgonagyár). Jelenlegi formáját, tornyát 1852-ben kapta, nyugat felé történő újabb bővítéssel.

Nepomuki Szent János Szobor:
A XVIII. században, barokk stílusban készült szobor a fekete-vízen átvezető hídnál áll. Az igényesebb kivitelű, jó állapotú alkotás alul kiszélesedő talpazaton áll. A talpazat 162 centiméter magas, 80 X 80 centiméter keresztmetszetű, tagolt fejezettel ellátott, előoldalán kartus látható. Anyaga puhább mészkő. A szobor magassága 140 centiméter, festett, a szent nagyméretű keresztet tart, feje felett csillagokkal díszített glória. Keményebb mészkő anyagának köszönheti, hogy a szobor részletei is megmaradtak eredeti állapotukban. A korábbi falkerítés helyére 1979-ben alacsony beton-, kő anyagú támfalat építettek a talpazat köré.

Török- vagy Magtártemplom:
A község határában, dombtetőn álló, téglalap alaprajzú templom a hajónál keskenyebb és alacsonyabb, egyenes záródású szentéllyel, nyeregtetővel, cserépfedéssel. Déli hajófalán két négyzet alakú, kisméretű ablak, szentélyfalán tagozott kő szalagkeretes ajtó nyílik. Északi hajófalán befalazott gótikus ajtó. Keleti hajó- és szentélyfalát 1-1 keskeny, csúcsíves lőrésablak tagolja. Egyhajós, keletelt templom a hajónál keskenyebb, egyenes záródású szentéllyel, nyeregtetővel. Falazata törtkő, külseje vakolatlan, sarkai armírozottak. Újabb bejárata a szentély D-i oldalán, eredeti a hajó É-i oldalán, befalazva. A hajó és a szentély K-i homlokzatán egy-egy csúcsíves, a D-in két négyzetes, kisméretű ablak. Hajója és szentélye egyaránt dongaboltozatos, diadalíve csúcsíves. A diadalív pilléreiben két kis fülke, az egyik zárható volt. Épült a 14. században. A 18. század végén, a Prónay család birtoklása idején valószínűleg az evangélikusok használták, 1854-től magtárként szolgált. 20. század végén helyreállították.

Lisznyay-kúria:
A Lisznyay-kúria falán található Lisznyay Damó Kálmán költő és gróf Bethlen István emléktáblája. Lisznyai (Damó) Kálmán (1823-1863) a 19. század. 2. felében rendkívül népszerű, népies hangú költő volt.

Palócok vigyázó keresztje és a Felajánlás szobra:
A Herencsény melletti Gyürki-hegyen 2005. szeptember 24. óta áll a palóc falvak küldöttei által felállított Palócok vigyázó keresztje. A kereszt 12 méter magas, a palócok összetartozásának jelképe. Minden év júliusának első szombatján hagyományteremtő módon szerveznek ide Nógrád megyéből palóc hagyományőrző csoportok számára zarándoklatot.
Ifj. Szabó István 2005-ben elkészített domborműve Szent Istvánt ábrázolja a kereszt alatt, a hegy oldalában kialakított barlangban állították föl.

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz