Cserhátsurány - Nógrádi Geopark Egyesület, nge

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Cserhátsurány

CSERHÁTSURÁNY

1. A település elhelyezkedése
A Nógrád megyei Cserhátsurány az Északi Középhegységben, azon belül a Cserhátban található település. Cserhátsurány a Belső-Cserhát dombjai között, Romhánytól északkeletre fekvő település. A műemlékekben gazdag, hangulatos falucska közúton a két szomszédos településről, Cserháthalápról és Herencsényről közelíthető meg. A község belterületén halad át a település fő vízgyűjtője, a Fekete-víz patak. A múlt század közepéig egészen Mohora településig összefüggő mocsárvilág húzódott a patak mentén. Nem csupán körül veszik dombok, de a falu egyes részei is magaslatokra épültek, így például temploma, mely a megye egyik legszebb szakrális műemléke.

2. A település története
A régészeti kutatások igazolják, hogy a településen már a csiszolt kőkorszakban éltek. Errefelé is találtak az időszámításunk előtt 2000-2500-ban létező lengyeli kultúra tárgyi emlékeiből, más helyütt pedig a honfoglalás idejéből származó sírokat tártak föl. Hamar megtelepültek itt a honfoglaló magyarok, ezért is lehetett nagyon korai első említése az 1138-ban kelt dömösi prépostság alapítólevelében. „Villa Suran”-nak írták, így is maradt meg századokig: Surányként emlegették, a település 1905-ig Surány néven szerepelt. A „surány” nevet egyesek szláv nyelvéből eredeztetik „sógor” jelentéssel, mások szerint ótörök kifejezés: méltóságnév.
A középkori település a XIV. században a Csór nemzetségé volt. 1344-ben a Csór nemzetségbeli Tamás királyi főajtónálló birtoka volt, aki itt templomot építtetett és a pápától búcsú tartására is engedélyt kapott. A középkori épület képezi ma az új templom szentélyét. 1429-től a Rozgonyi, majd 1443-tól a Liszkói és Surányi család voltak a föld birtokosai. A község 1429 és 1443 között Szanda várának birtoka volt. Szanda vára elfoglalása után (1545) Surány is török hűbérbirtok lett. A török hódoltság idején, 1562-63-ban Rusztem budai pasa fősolymászának, Hamidnak hűbérbirtoka volt. A 15 éves háború idején a falu ismét magyar kézre került, de 1596-ban már pusztaként szerepelt. Majd újra a török uralja, mely idő alatt a 14 adós portából csupán 5 maradt meg. A mai falu közelében állt egykor a Kasza nevű helység, ami a török időkben elpusztult, s hasonló sorsra jutott Csórpuszta is, amelyet 1330-ban említettek először az oklevelek.

Az 1611-es nagyszombati zsinat határozata alapján összeírták a plébániákhoz tartozó kisiskolásokat, mely ez idő tájt Surányban 8 fő volt. A település ekkor a Váci Egyházkerület birtoklistájához tartozott, így az oktatásban is a római katolikus elvek voltak az irányadók. Eszerint az olvasás, az írás, az alapvető egyházi énekek és imádságok ismerete szerepelt a tanított anyagok között. A török elleni felszabadító harcokban elnéptelenedett a falu. 1715-ben is csupán 8 háztartást jegyeztek föl, 15 kisgyermekkel.
A XVIII. század végétől népesül be ismét Surány szláv ajkúak betelepítésével, melyben jelentős szerepet játszottak a Sréterek. 1726-tól ugyanis a szandai Sréter család birtokába kerül. A család nem nógrádi eredetű, csak a XVIII. század elején jelentek meg a megyében. A Sréterek evangélikusok lévén jelentős anyagi támogatást nyújtottak a Surány környéki evangélikusoknak. Kastélyuk egykori sörházát imaházzá alakították. Orgonát vásároltak egyházi célokra. A legjelentősebb anyagi hozzájárulást akkor kapta a gyülekezet, amikor új templom építésébe kezdtek 1801-ben. Tessedik Sámuel 1766-ban került házi tanítóként és udvari káplánként a Sréter családhoz. A Sréterek által építetett templom nem sokkal II. József türelmi rendelete után épült. A családból Sréter János részt vett a Rákóczi szabadságharcban is, ahol a fejedelem dandártábornoka volt. A községben álló kastélyuk a XVIII. században épült, később átalakították, oszlopos bejárati csarnokkal bővítették.
Az 1785-ös népszámlálás már 629 lakót jegyez fel Surányban. A Liszkóról bejáró gyerekekkel már 50 körüli a tanulók létszáma. 1840-re 959 főre gyarapodott a lakosok száma, a háború után 755 főre csökkent. Az iskolába járók létszáma viszont alaposan megnőtt és 60 fő fölött volt. A lakosság létszáma 1910-re haladta meg az ezer főt.
Cserhátsurány történelmileg kialakult gazdasági szerkezete jobbára az állattartáshoz kötődött. A XVIII. században és a XIX. század első felében főleg sertés- és juhtartással foglalkoztak. A település lakossága ekkor hízott sertések eladásából fedezte megélhetésének szükségleteit. Az árutermelés fellendülésével a XIX. század közepétől megnőtt a távolabbi piacokra való szállítás igénye. Ezzel kapcsolatos a jelentős létszámú fuvaros munka.

3. A település természeti környezete
3.1. A település környékének geográfiai és geológiai jellemzői:
A Cserhát, bár hegyvidéknek nevezzük, valójában dombvidéki táj, hiszen az 500 méteres középhegységi szint fölé csak néhány csúcsa emelkedik (Szanda, Dobogó-tető, Tepke). Nagy kiterjedésű részei még a 300 méteres magasságot sem érik el. Jóval lankásabb ívelésű vonulatokból áll, mint a szomszédos Börzsöny vagy Mátra, a Karancs-Medvesnél is alacsonyabb. Szerkezeti felépítése viszont sokkal változatosabb szomszédjainál, kora nagyobb időtávlatot ölel át. A középidei mészkőrögök az oligocén tengerből lerakódott, a dombhátak lejtőin felbukkanó agyag, homok, homokkő konglomerátum, még a hegység fő karakterét meghatározó miocén andezit vulkanizmus előtt keletkeztek.
A település közelében található legmagasabb csúcs a Kegyetlen-hegy, 309 m-es tengerszint feletti magassággal.

A Központi- vagy Kelet-Cserhát kialakulásának legfontosabb időszaka a miocén volt. 22 millió éve egy robbanásszerű óriáskitörés mintegy 50 méter vastag vulkáni por és hamuréteggel borította be a tájat. (Ez az égből hulló forró vulkáni üledék konzerválta az Ipolytarnóci leleteket is.) A geológusok alsó-riolittufának nevezik ezt a réteget. A hamuszórást lávaömlés követte. A legnagyobb vulkánkitörés 18-19 millió éve következett be. A kitörés most is robbanásszerű volt, és riolittufa lerakódásával kezdődött. Ez után a mélyben lévő magma fészekből feltörő izzó, cseppfolyós kőzetolvadék több helyen andezitláva-ömlést eredményezett.
A háromszor megismétlődött vulkanikus mozgások következményeképpen a Vezúvhoz hasonló rétegvulkáni kúpok keletkeztek. Ezek az évmilliók során lepusztultak, összetöredeztek, de roncsaik ma is felismerhetők (Buják, Bér, Ecseg, Mátraszőlős, Hollókő, Herencsény, Becske környékén). Sámsonháza szélén az egymást követő hamuszórások és lávaömlések váltakozása az egykori sztrató- (réteg-) vulkán metszetét adják. A Tepke, a Purga, a Macska-hegy, a Nagy-Kő-tető, a Köves-bérc, a Kerek-bükk, egy 10 kilométer hosszú ÉK-DNY irányú rétegvulkáni sor csúcsai. Ezzel párhuzamosan fent, tőle 2 kilométerre húzódik a Major-hegy, Bükk-hegy, a Nagy-Mező-hegy, a Bézma, a Közép-hegy, a Magas-hegy, a Bokri-hegy csúcsok által kijelölt másik rétegvulkáni sor. Az utóbbit a patakok már erősen feldarabolták (Zsunyi-patak, Szuha-patak, Bokor-patak).

A magma fészekből felfelé igyekvő láva többször, több helyen, több kilométer hosszúságban hasadékkitöréseket hozott létre. Hollókő felé az andezittelérek az előbbiekre merőleges törésvonalak mentén DK-ÉNY irányúak, majd Herencsény után Nyugat felé fordulnak és csapásirányuk K-Ny-i lesz. Szanda és Bercel térségére is a DK-ÉNY csapásirány jellemző. A Szanda-hegy és a Berceli-hegy piroxén-andezitje sötétszürke színével emlékeztet a bazaltra. A Szanda-hegyi andezit oszlopos formájú kristályosodása is hasonlít a bazalthoz. Régebbi leírások még bazaltnak tartották. A nógrádkövesdi kőbányában ezt bányásszák. A Bér községtől nyugatra magasló Nagy-hegy északi részén majdnem fekvő, (70 fokos dőlésű) ívelt, 10 méter hosszú andezit oszlopai is vulkanológiai ritkaságnak számítanak. Hasonló jelenséget a vulkanológia szaktudománya összesen négyet ismer a világon! Az oszlopos elválású kristályosodás ugyanis elsősorban a bazaltra jellemző.

A Cserhát mai arculata a későbbi lepusztulás eredménye. A keményebb andezit alatt vagy mellett lévő puhább és lazább üledéket a víz, a szél erősen erodálta, míg az andezit ellenállt a külső erők pusztításának. A Cserhát kiemelkedései tehát másodlagosak, a pusztító erők munkája nyomán keletkeztek, mintegy tanúskodnak a régi felszín magasságáról.
Az andezitvulkanizmus második hullámát a terület süllyedése követte és tenger nyomult a térségbe. A szigettengerből ősmaradványban gazdag lajtamészkő-rétegek rakódtak le (pl. Buják). A miocén végén, 10 millió éve az andezitvulkanizmus a felső riolittufa rétegek lerakódásával befejeződött. Az egykori vulkánok utolsó maradványai a szénsavas savanyú források (csevicék). A pliocén időszakban a Cserhát déli részét a Pannon- beltenger öntötte el. (pl. Ecseg, Buják, Bér környéke). Homokos, agyagos üledékei között kisebb lignittelepeket találunk. Bányászatra csak a Mátra- és a Bükk- aljai rétegek alkalmasak (Visonta, Bükkábrány).

A pliocén végén a Pannon-tenger visszahúzódott, a Cserhát magasabb részeit az erózió pusztította, a mélyebb helyeken: a völgyekben, a medencékben feltöltődés jelentkezett. A jégkorszakban (pleisztocén) a hegység északi és déli előterében, a szélesebb völgyekben a sivatagi területekről a szél által szállított finom por rakódott le. A lösz, a löszös homok, a sárgaföld az Ipoly balparti és a Zagyva jobbparti mellékpatakjai közötti dombhátakat borítja.
A földtörténet jelen korában (holocén) az Ipoly, a Zagyva és mellékpatakjaik völgyében ártéri üledékek keletkeztek (öntéshomok, öntésiszap, öntésagyag) s ezzel kialakult a táj mai arculata. A mai karakter fő jellemzői a lankás ívelésű, enyhe lejtésű dombhátak, közöttük zárt vagy félig nyitott medencék. A medencék patakvölgyek mentén medencesorokba rendeződnek. A medencékbe falvak települtek. A vulkáni kúpokra várakat építettek. A medencék kiterjedése meghatározta a települések nagyságát. A hegység peremén nagyobb községek, a hegység belsejében aprófalvak alakultak ki. A településekre évszázadokon át a természeti viszonyok megszabta izoláltság volt a jellemző. Legszembetűnőbben ez a népviseletben tükröződött. Nincs az országnak még egy területe, ahol ennyire tarka népviselet alakult volna ki. Sajnos a sokszínűség mára eltűnt, a fiatalok „átöltöztek” a 70 évesek viseletében pedig a fekete a domináns szín.
3.2. A település környékének vízrajzi jellemzői
A terület viszonylag gazdag forrásokban, patakokban. A kis vízfolyások két folyó felé igyekeznek. Észak felé az Ipoly, dél felé a Zagyva és mellékfolyója a Galga gyűjti össze a Cserhát vizeit. A vízválasztó a Cserhát gerincén húzódik végig, ennek vonalát az egykori andezitláva-ömlés szabja meg. Az éghajlatot a Cserhát alacsonyhegységi, sőt nagyrészt dombsági jellege határozza meg. A hegyvidéki jelleg tehát alig érvényesül. Nyugatról a Börzsöny, északról a szlovákiai Osztrovszki-hegység, keletről a Mátra annyira közrefogja, hogy inkább a medencejelleg hangsúlyozódik ki. A szelek leszálló légáramlatként érkeznek, tehát bizonyos főn-jelleget tapasztalunk. Ezért a Cserhát az Északi-középhegység legszárazabb területei közé tartozik.
A község belterületén halad át a település fő vízgyűjtője: a Fekete-víz patak. A múlt század közepéig egészen Mohora településig összefüggő mocsárvilág húzódott a patak mentén. A település másik meghatározó vízfolyása a Nagy-Patak, melynek forrása Cserhátsuránytól ÉNY-ra található, és a település K-i szélén folyik a Fekete-víz patakba.
A Fekete-víz és az országos közút szabályozás során alakult ki a falu központjában lévő fél hektáros tó, ami kitisztítás és mélyítés után nyerte el mai formáját, s amit az önkormányzat több alakommal bővített és rendezett. Jelenleg a tavat főként sporthorgászati célokra használják. A településen még két tó található, az egyik a 300 hektáros vadaskertben 12 hektáros, a másik 0,4 hektáros.

3.3. A település környékének éghajlati jellemzői
Az éghajlati viszonyok Nógrád megye területén eltérők. A Kárpát-medencére egészéhez hasonlóan két nagy éghajlattípus, az óceáni és szárazföldi éghajlat érezteti a hatását, de a klíma változásait befolyásolja a földrajzi fekvés, a tengerszint feletti magasság, a kitettség és az uralkodó széljárás is. Míg az óceáni légtömegek csökkentik a hőmérséklet különbségeit a nyári és a téli időszak között, addig a szárazföldi légtömegek fordítva hatnak, hatásukra hideg tél és forró nyár alakul ki, tehát nagy az évi ingadozás. Az óceáni jellegű éghajlaton több a csapadék és a köd, a kontinentális klímát az év egészében, de különösen a nyári időszakban rendkívül kevés csapadék jellemzi. Bár a területet mindkét hatás éri, összességében a szárazföldi éghajlat jegyei uralkodnak.
A Galga-völgy, a Cserhátalja, az Ecskendi-dombság esetében az éghajlat (különösen a kistájak délre fekvő területein mérsékelten meleg–mérsékelten száraz. A napsütéses órák száma meglehetősen alacsony. Az évi napfénytartam többnyire 1900-1950 óra, ebből januárra 55-60 óra, júliusra 270-280 óra jut. Ennek megfelelően alakul a sugárzás évi összege is. Az évi középhőmérsékletek is viszonylag alacsonyak. Az átlagos középhőmérséklet 8,5-9 ºC, a januári -3,5 ºC és -4 ºC közötti, a júliusi pedig 19-20 °C körüli. Mind a téli, mind a nyári középhőmérsékletek átlag 2-3 fokkal maradnak el Magyarország legmelegebb tájainak hasonló értékeitől. Az évi középhőmérsékletek is viszonylag alacsonyak. Az átlagos középhőmérséklet 8,5-9 ºC, a januári -3,5 ºC és -4 ºC közötti, a júliusi pedig 19-20 °C körüli. Mind a téli, mind a nyári középhőmérsékletek átlag 2-3 fokkal maradnak el Magyarország legmelegebb tájainak hasonló értékeitől.

A mezőgazdaság szempontjából nagy fontossággal bíró vegetációs időszak átlaga nem túl magas, 14,5°C és 16,8°C közötti. Ami az abszolút évi hőmérsékleti minimumokat és maximumokat illeti, ezek átlagai -16°C és -18°C, ill. 30°C és 34°C közöttiek. A kedvezőtlen adottságokat az is jelzi, hogy az első fagyos nap a megye nagy részén már október 10-15. között várható. Átlag évi 30-40 olyan nap van, amikor 0°C alatti a hőmérséklet, a fagymentes napok száma pedig mindössze 170-180. A téli napok (napi maximum ≤0 °C) száma 110-120, a nyári napoké (napi maximum ≥25 °C) 50-60, míg a hőségnapoké (napi maximum ≥30 °C) 8-12 nap. Az évi csapadékmennyiség szeszélyes eloszlást mutat. Az éves átlag 600 mm körül mozog, ebből a vegetációs időszakra 340 mm jut.

3.4. A település környékének növényzeti jellemzői
Jelentős a talajvédelmi rendeltetésű erdők aránya, ezek egy része kiemelkedő biodiverzitás-védelmi funkciót tölt be. A dombhátakat egykoron összefüggő erdő borította, s uralkodó fája a tölgyfélékhez tartozó cserfa (csertölgy) volt. Tűzifaként ma is ez a legértékesebb. A legjellemzőbb természetszerű erdőtípusok a cseres-kocsánytalan tölgyesek, illetve a középhegységi gyertyános-tölgyesek. A bükkösök helyenként vannak jelen nagyobb kiterjedésben, Nógrádsipek, Herencsény és Rimóc határában. Fenti típusok állományainak nagy részében intenzív erdőgazdálkodás folyik, így azok természetességi állapota kedvezőtlen. A meredekebb hegyoldalak sziklaerdői, melegkedvelő tölgyesei és bokorerdői nehezebb megközelíthetőségük miatt még jobb természetességi állapotban vannak.

3.5. A település környékének talajviszonyai
A terület talajtakarójában az agyagbemosódásos barna erdőtalaj dominál, amely a Cserhátvidéki részeken és a Medves-vidék területén andezitre és bazaltra rakódott harmadidőszaki üledékeken jött létre. A domborzati viszonyoktól, valamint a tájhasználattól és az emberi beavatkozás mértékétől függően a meredekebb részeken az erózió különböző megjelenési formáit is megfigyelhetjük. Az erózió ezeken a területeken a talajtakaróra is jelentős hatással van, mivel az erodáltság mértékétől függően földes kopár talajok, illetve köves-sziklás váztalajok is kialakultak.
A vulkáni kőzet málladékán magas agyagtartalmú agyagbemosódásos barna erdőtalajok alakultak ki, míg a lösszel fedett - ugyancsak magasabb térszíneken – barnaföldek, Ramann-féle barna erdőtalajok jöttek létre. Az erdőtalajokkal jellemezhető területen nagy kiterjedésben jelennek meg a földes kopárok és a köves-sziklás váztalajok is. A Központi Cserhát területén öntés és réti öntés talajok szerepelnek nagy aránnyal.

4. A település értékei, nevezetességei
4.1. Természeti örökség

4.2. Épített örökség
Római katolikus templom:
Dombon, szabadon álló, T alaprajzú templom. Középkori része - a T vízszintes szára - egyhajós, keletelt, nyeregtetős templom, Ny-i homlokzata előtt nyolcszögű, támpilléres toronnyal, a torony D-i oldalán lépcsőtoronnyal, a hajóval azonos szélességű, poligonális záródású, támpilléres szentéllyel, bejárati előcsarnokkal.
T alakját a következőképpen kapta: a gótikus, egyhajós, a nyolcszög három oldalával záródó, a hajóval egy magasságú és szélességű szentélyű. A homlokzat síkja előtt emelkedő, erőteljes tornyú kis templom déli hajófalához 1934-ben Lux Kálmán téglalap alaprajzú új hajót illesztett, ezáltal a régi templom vált a megnagyobbított templom szentélyévé. A torony fémlemezzel, a régi templom cseréppel, az új nyeregtetős hajó palával fedett.
A régi templom északi oldalához kapcsolódik a sekrestye és a bejárat előcsarnoka, az új hajó keleti oldalán nyíló bejárat szintjén előcsarnokos. A torony délkeleti sarkához kör alaprajzú lépcsőtorony kapcsolódik. Maga a torony négyszög alaprajzból a karzatszint magasságában már nyolcszögűvé alakul.
A templom falait körben támpillérek tagolják. Szentélyén két, tornyának legfelső szintjén nyolc, az alatta levő két szintjén négy-négy lándzsaablak nyílik. A torony alján és a lépcsőtornyon további lőrésablakok. Az új hajó ablakai félköríves záródásúak, keret nélküliek. Ugyanitt a végfalak és a bejárati csarnok falát félköríves záródású, bemélyülő faltükör tagolja, a bejárati csarnok esetében az oszlopszerű képződményeken nyugszik.

A középkori rész famennyezetes, bejárati oldalán karzat. A karzatalja csehsüveg boltozatos, a sekrestye bordás keresztboltozatos, zárókővel. Gótikus bejárat, karzatfeljáró nyílása, sekrestyeajtó, szentségtartó, talapzattal, keresztelőmedence. Berendezés: főoltár, 1689, oltárkép, 19. század; Immaculata-szobor, 18. század. Az új hajó síkmennyezetes. Építtette Csór Tamás királyi főajtónálló 1344-ben. Tornya a 16. század elején épült, karzata a 18. század végén.
A középkori szentélyben falfestménymaradványok, gótikus, kettős ülőfülke és pasztofórium található. A jelenlegi sekrestyében a gótikus boltozat még egyértelműen látszik, de az említett falfestmények már alig kivehetőek. Az ülőfülkék jó állapotúak.
A templom mellett van a temető és közvetlenül a lépcsősor mellett áll a Jánossy család sírboltja.

Evangélikus templom:
Szabadon álló, téglalap alaprajzú templom, a hajónál keskenyebb, de vele egymagasságú, szegmentívesen záródó szentéllyel, és a homlokzat síkjában emelkedő középtoronnyal. Toronysisakja fémlemezzel, a többi része palával fedett.
Bejárata a DNy-i, feljárat a toronyba a DK-i homlokzaton. Belseje síkmenynyezetes, a hajó bejárati oldalán karzat. Berendezése 18. század végi; oltárképe 1800 körül készült. Építtette a Sréter család, valószínűleg közvetlenül a türelmi rendelet megjelenése után. Tornya 1829-ben épült.
Az épületen lábazat és egységes párkány fut körbe, ez utóbbi a főhomlokzaton kétrészessé bővül. A három részre osztott főhomlokzat falmezőit téglalap alakú, bemélyedő faltükrök tagolják. A középsőben helyezkedik el a tagolt kőkeretes, záróköves, szegmentíves záródású kapu, fölötte fekvő téglalap alakú, ívesen nyesett sarkú bemélyedő faltükör, e fölött szegmensíves záródású, egyszerű szalagkeretes, záróköves ablak. A koronázópárkány fölött két toronyszint emelkedik, mindkettő lábazatról, a falmezők kialakítása az ismert tükrös. A szinteket egyfajta ívsoros párkány választja el egymástól, a másodikat órapárkány zárja le. Az alsó szint ablaka majdnem négyzet alakú, szegmensíves záródású, a felső ablakai félköríves lezáródásúak. Ez utóbbiakat pilaszterekről emelkedő egyszerű szalagkeret kereteli.
A hajó faltagolása is az előbbiekhez egyező ablakai szegmensíves záródásúak, tagolt szalagkerettel. A délkeleti sarkon toronybejárat, kő szalagkerettel, a tagozatok (fül, zárókő) egyszerű bevéséssel vannak rajta jelezve.
A településen birtokoskodó Sréter György 1767-tõl evangélikus udvari káplánt tartott. A templom elődje egy sörházból átalakított imaház volt. Az 1928-as Canonica Visitatió szerint a mai templomot a Sréter család telkén és annak támogatásával 1818-21 között építették. Tornyát 1829-ben készítették el, addig harangjai fa haranglábakon álltak. 1928-ban nagyobb felújítást végeztek a késő barokk stílusban épült templomon. Az evangélikusok lélekszáma fokozatosan csökkent, ezért Terény fíliája lett.
Berendezése a II. világháborúban megrongálódott, tornyának keresztjét az 1970-es években vihar sodorta el. Az oltár és a szószék a templom építésekor készült, régebbi harangja 1792-bõl való. Nem keletelt, egyhajós, homlokzati tornyos templom. Oromfala tagolt, keresztje hiányzik.
Szentélye kosáríves záródású, sekrestyéje nincs. A belső teret síkmennyezet fedi, padlója téglával burkolt. Szószéke, oltára épített, karzata kosárívekkel összekötött pilléreken nyugszik. A karzatra és a toronyba fa csigalépcső vezet. A cserhátsurányi a megye egyik legkorábbi, igen jó arányú, barokk evangélikus temploma.
Felújítása pár éve történt meg. Műemlék.

Jánossy-kastély:
Egykori parkjának megmaradt részén, dombtetőn, szabadon álló épületek: kastély, attól ÉK-re két melléképület. DNy-ra két őrtorony. Pártázatos, pilléres, falazott kerítés övezi, a kapupilléreken oroszlánszobrokkal. A kastély négy saroktornyos, földszintes épület, kontytetővel, a tornyokon hagymasisakkal. ÉK-i homlokzata két saroktornya között falazott pilléres tornác. Kéttraktusos, boltozott helyiségekkel, kőkeretes nyílásokkal, 19. századi szárnyakkal és vasalatokkal. Egyik tetőgerendáján 1811-es évszám. A melléképületek (istálló és ún. "kiskastély") L alaprajzúak, földszintesek. Nyeregtetővel fedettek, az istálló egyik szárvégződésén lekontyolva. A kiskastély helyiségei boltozottak. Az őrtornyok nyolcszög alaprajzúak, kettős ívű sisakkal. A 17. század elején épült a Jánossy család számára, 1811-ben udvari homlokzatát klasszicista stílusban átalakították, és bővítették. 1945-ig a Jánossy család birtokolta. Melléképületei a 18. században épültek.
Ablakai és az ajtók füleskőkeretekkel készültek, az ablakokat csúcsos szemöldökpárkányok díszítik. Dongás és keresztboltozatos helyiségeit kőkeretes ajtók kötik össze. Udvari kapubejáratát oroszlános ábrázolás díszíti. Műemlék.

Simonyi-kastély:
Egykori parkjának megmaradt részén, szabadon álló, téglalap alaprajzú, emeletes épület, kontytetővel, cserépfedéssel. ÉK-i homlokzatának középtengelyében, a bejárat előtt kocsiáthajtó, két zömök oszloppal. A DNy-i, kerti homlokzat középtengelyében poligonális terasz oszlopokkal, kétoldalt lépcsőkkel, fölötte erkély. Kéttraktusos belső, középfolyosóval. A helyiségek részben boltozottak, részben síkmennyezetesek. 18-19. századi nyílászárók, párkányok, mennyezeti stukkók. A 18. században épült a Simonyi család számára, később a Sréter család birtokolta. Parkjában, ugyanazon a helyrajzi számon újabb iskola és étkező épületek.
Kerti homlokzatának középtengelyében néhány lépcsőfoknyi magas, sokszögű teraszról emelkedő oszlopok (4 db.) hasonló alaprajzú erkélyt tartanak, átellenes homlokzatának földszinti középtengelye előtt két oszlop tartotta kocsialáhajtó van. Hosszabbik homlokzatai 7-7, rövidebbik homlokzatai 4-4 (3+1 vaktengely) tengelyesek. Az épületen lábazat és a két szint közötti osztópárkány fut körbe. A falakat bemélyedő faltükrök tagolják, felső sarkaik ívesen záródnak. A nyílások állótéglány alakúak, keret nélkül, kifelé-befelé nyíló szárnyaik között apácaráccsal. Az emeleti nyílások fölött vízszintes szakaszról induló és oda visszatérő szegmensíves szemöldökök vannak. Bejáratai a két hosszabbik homlokzat középtengelyében és a DK-i rövidebb homlokzat harmadik tengelyében nyílnak.
A topográfiában még említett melléképületek már nincsenek meg.
Parkjában található Tessedik Sámuel fejszobra. Őt Sréter György 1766-ban fogadta fel házitanítónak. Műemlék.


 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz